• Teksty-preteksty (2)
   Dyplom; Stomatolog - pracodawca; Jakie kryteria?; Czerwone światło w nocy
  • Nazwa to nie ranga (3)
 • Szkolenia BHP
  • Szkolenia bhp - podsumowanie (część 1) (4)
   W styczniu ub.r. zamieściliśmy artykuł omawiający propozycje zmian w dziedzinie szkoleń bhp, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp. Autorem propozycji zmian (które nadal można pobrać ze strony www.atest.com.pl) jest Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Przez cały rok na naszych łamach i na stronie internetowej ATESTU toczyła się dyskusja w sprawie szkoleń. Podsumowaliśmy ją w skrócie w artykule wstępnym w numerze 11/2012 ATESTU. Na życzenie czytelników, w tym licznych firm szkoleniowych, rozpoczynamy szczegółowe podsumowanie proponowanych zmian i dyskusji na ich temat.
  • Metody szkoleń bhp (część 2) (29)
   Ważnym zadaniem współczesnej dydaktyki jest wypracowanie takich metod i form pracy z uczącymi się, by w procesie kszstałcenia ich aktywność przewyższała aktywność prowadzącego szkolenie bhp. Należy dobierać takie metody, które możliwie najlepiej odpowiadają celom danego szkolenia oraz potrzebom samych uczestników. Ujęcie dydaktyczne metod szkoleń bhp autorka zaprezentowała w ATEŚCIE nr 11/2012.
 • Przepisy i normy
  • Na bieżąco... (12)
  • Służba bhp (część 1) (13)
   Przedmioty wykonujące zadania służby bhp; Obowiązek utworzenia służby bhp
  • Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest (18)
   Po artykule zamieszczonym w nr 12/2012 dotyczącym "Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" autorka poddaje analizie kwestie zabezpieczania i usuwania wspomnianych wyrobów.
  • Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 6: Zabezpieczenie pomostów roboczych (26)
   Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy i normy dotyczące rusztowań, ich posadowienie, kotwienie i stężanie.
  • Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych (33)
  • Przestępstwo narażenia pracownika na niebezpieczeństwo wskutek naruszenia przepisów bhp (41)
   W Kodeksie karnym w art. 220 uregulowano przestępstwo narażenia pracownika na niebezpieczeństwo wskutek naruszenia przepisów bhp. Zgodnie z art. 220 § 1 k.k. karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega sprawca, który działa nieumyślnie (art. 220 § 2 k.k.).
  • Korzystne nie musi być większe (65)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (66)
   Przegląd przepisów prawnych, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2012 r.
  • Niezależna odprawa czy źle uzasadniona skarga? (67)
  • Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do odśnieżania (71)
 • Ludzie i wydarzenia
  • ATEST jest mi potrzebny (8)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Teresa Łączkowska (17)
  • Pierwsi inspektorzy fabryczni i przemysłowi na Górnym Śląsku (43)
   Alfred Frief; Bismarckowska polityka kulturkampfu; Friedrich Adolf Bernoulli
  • W znieczuleniu (50)
 • Informacje
  • Zdrowie psychiczne w pracy (16)
   Wiodącym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 12 grudnia 2012 r., było zdrowie psychiczne w pracy. Referaty na ten temat zostały przygotowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy.
  • Głosy z Polski (59)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Obróbka drewna - pomiary czynników szkodliwych (część 1) (23)
   Rynek drzewny w Polsce funkcjonuje przede wszystkim wykorzystując krajową bazę surowcową. Polska dysponuje zasobami drzewnymi należącymi do największych w Europie i do niedawna była krajem samowystarczalnym pod względem zaopatrzenia w drewno. W zależności od rodzaju działalności związanej z obróbką drewna w przedsiębiorstwach może występować narażenie pracowników na substancje i preparaty chemiczne, pyły oraz hałas.
  • Dermatolog-wenerolog (68)
 • Organizacja i ekonomika
  • Osoby niepełnosprawne w Polsce (część 2) (20)
   Uwzględniając problematykę cyklu artykułów "Przedsiębiorca przyjazny osobom z niepełnosprawnościami", autorka w tej części artykułu przedstawia charakterystykę zbiorowości osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej.
 • ABC BHP
  • R jak ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (31)
   Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych - art. 3 pkt. 7 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Wypadki i awarie
  • Za duży ładunek (52)
   Przyczyny techniczne; Przyczyny organizacyjne; Przyczyny ludzkie
 • Konferencje
  • Apetyt na ryzyko (część 2) (54)
   Z każdego wykładu na 5 konferencji ATESTU można byo wyciągnąć praktyczne wskazówki, podpowiedzi dotyczące rozwiązań, które można wprowadzać w wielu firmach. Warunek jest jeden: chęć prowadzenia działań na wysokim poziomie, na jakim wykładowcy ustawili poprzeczkę. Kontynuujemy omawianie ich wystąpień, rozpocząte w poprzednim numerze.
 • Edukacja
  • Urządzenia ochronne i zabezpieczenia stosowane przy maszynach (37)
  • Angielski dla behapowców (l. 37)
  • Akademia im. J.Długosza w Częstochowie (60)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
   Wypadek - studium przypadku; Bezpieczna praca z chemikaliami; Spotkanie w Olsztynie; Prace szczególnie niebezpieczne; Nowa siedziba oddziału; Podsumowanie roku w Kaliszu
  • Technika na co dzień (10)
   Dezynfekcja wody promieniami UV; Riksza; Antypoślizgowy ośmiokąt; Dezynfekcja klamek; Miejskie obuwie ochronne; Bezpyłowy rozładunek worków
  • BHP w sieci (56)
  • Zmiany w przepisach (57)
  • Redakcja odpowiada (63)