• Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r. 53. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU poz. 772). Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2023 r.
 • Śmierć czeka na dole
  Na dole, czyli umownie mówiąc w miejscu, w którym kończy się upadek z wysokości i następuje zderzenie z podłożem. Upadek z wysokości – trzeba to powtarzać do znudzenia – jest najczęstszą przyczyną śmierci w pracy w Polsce; no i najczęściej zdarza się na placu budowy. Pracodawcy, osoby kierujące wciąż zapominają, że prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a to wiąże się z obowiązkami: zapewnieniem bezpośredniego nadzoru i odpowiednich środków zabezpieczających.
 • Jak podstawowe prawa ludzkiej głupoty mogą pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa pracy?
  Bezpośrednią motywacją do poruszenia tytułowego tematu w kontekście bhp była lektura niezwykle ciekawego eseju pt. „Podstawowe prawa ludzkiej głupoty”. Jego autor, Carlo Maria Cipolla (1922–2000), włoski ekonomista zajmujący się historią gospodarki i ekonomii, urodził się i umarł w Pawii, studiował ekonomię, potem nauczał na włoskich uniwersytetach, a od 1953 r. był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. C. Cipolla napisał ten esej i opublikował własnym kosztem w roku 1976 – dla żartu. Nie przypuszczał, że ta krótka rozprawa zdobędzie światowy rozgłos i doczeka się poważnych studiów i opracowań naukowych z użyciem metod analizy statystycznej.
 • Wypadki
  Woj. pomorskie: ▲ Na terenie zakładu transportu drogowego w warsztacie mechanicy naprawiali skrzynię biegów samochodu ciężarowego. Kierowca naprawianego pojazdu postanowił dopompować tylne wewnętrzne koło. W czasie wykonywania zadania opona wystrzeliła, a poszkodowany kierowca doznał urazu oka. ▲ W warsztacie samochodowym młody mechanik w wieku 17 lat, przebywając w kanale naprawczym pod samochodem mającym włączony silnik, włożył rękę do komory silnika od spodu.
 • Budowanie odporności organizacji na przykładzie uczelni (1) Wprowadzenie oraz zarządzanie kryzysowe
  Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych budowaniu odporności organizacji na przykładzie szczególnej organizacji, jaką jest uczelnia. Ma on na celu wprowadzenie w tematykę resilience i stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: dlaczego warto, jak wdrażać i gdzie szukać dobrych praktyk? W skomplikowanych scenariuszach, a szczególnie tych, które (prawidłowo lub błędnie) określa się jako „niespotykane”, „bezprecedensowe”, pierwsze pytanie, jakie należy postawić nie powinno brzmieć „Co powinniśmy zrobić?”, tylko raczej „Czy ktokolwiek wie, co się dzieje?”. Kolejne pytanie powinno zaś brzmieć „Czy ktokolwiek wie, co to znaczy?”. Początek pandemii CO- VID-19 był klasycznym przykładem braku zdolności do zrozumienia znaczenia informacji, które napływały, a także zrozumienia, co było niezbędne, by modelować przebieg i zaangażować się w wydarzenia, które wówczas miały miejsce. Doprowadziło to do znaczących błędów w toku podejmowania decyzji, skutkujących wpływem o sile zmieniającej znany nam świat i konsekwencjami, które odczuwamy do dziś.
 • Praca nadliczbowa a polecenie przełożonego
  Do zainicjowania pracy w godzinach nadliczbowych najczęściej dochodzi na podstawie polecenia wydanego przez pracodawcę czy też innego przełożonego. Jednak w orzecznictwie nieraz rozpatrywane były przypadki, w których wykonywanie przez pracownika zadań poza jego harmonogramowymi godzinami pracy było uznawane za pracę nadliczbową, mimo braku uprzednio wydanego polecenia w tym zakresie. W myśl art. 151 k.p. z pracą nadliczbową mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracownik wykonuje powierzone sobie obowiązki ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
 • Tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy jako przyczyna wypadku – kwestia formalna czy istotna przesłanka w sprawach o roszczenia finansowe?
  Gdyby wziąć pod uwagę tylko ogólnie dostępne dane o wypadkach przy pracy zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, to można by zaryzykować twierdzenie, że problem jest marginalny, bo wymieniona w tytule przyczyna jest relatywnie rzadko wskazywana w kartach statystycznych, dostarczanych do GUS przez pracodawców po zakończeniu wewnątrzzakładowego postępowania powypadkowego.
 • Przenośnik nieruchomy ≠ przenośnik wyłączony
  Do wypadku przy pracy doszło w średniej wielkości zakładzie z branży drzewnej. Poszkodowany został mechanik utrzymania ruchu z kilkunastoletnim stażem pracy w zakładzie oraz ponad trzydziestoletnim ogółem w zawodzie. Skutkiem wypadku był skomplikowany uraz prawej nogi.
 • Na 14. konferencję ATESTU zapraszamy w listopadzie do Krakowa
  15–17 listopada 2023 r., Kraków, PREMIER HOTEL**** Doraźne działania behapowskie, gaszenie pożarów (bo wypadek, kontrola PIP, proces o odszkodowanie...), jeśli przynoszą jakikolwiek efekt, to na krótką metę. W działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w pracy potrzebne są rozwiązania systemowe. Niezbędne jest zarządzanie tymi obszarami – umiejętne ich osadzenie w procesie całościowego zarządzania firmą, zdefiniowanie celów i sposobów ich osiągnięcia, określenie zasad stałego kontaktu z pracownikami i metod wpływania na ich zachowanie i postawy.
 • Nowe normy badań jakości powietrza na stanowiskach pracy: oznaczanie arsenu i jego związków, dichlorku cynku, rozpuszczalnych związków srebra oraz niklu i jego związków metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej
  Technika analityczna absorpcyjnej spektrometrii atomowej (atomic absorption spectrometry, AAS) jest przeznaczona i szeroko wykorzystywana do oznaczania metali i ich związków w próbkach stałych, ciekłych i gazowych. W aktualnym zbiorze znormalizowanych procedur analitycznych, przeznaczonych do badania jakości powietrza na stanowiskach pracy, na 40 norm opisujących oznaczanie substancji nieorganicznych 38 przewiduje wykorzystanie AAS. Technika spektrofotometrii cząsteczkowej (kolorymetrii), powszechnie używana w tym celu jeszcze kilkadziesiąt lat temu, obecnie jest wykorzystywana jedynie do oznaczania tetratlenku osmu oraz wolframu.
 • Ustalenie przyczyny zewnętrznej wypadku
  Przyczyną zewnętrzną wypadku może być każdy czynnik zewnętrzny, który jest zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym. Taka konstrukcja określa cel ustawodawcy, którym jest przypisanie pracodawcy ujemnych skutków zdarzeń powstałych w czasie wykonywania przez pracownika czynności związanych chociażby pośrednio z realizacją celów pracodawcy. Związek zdarzenia z pracą nie musi mieć charakteru przyczynowo-skutkowego − praca nie musi być przyczyną zdarzenia, a za wypadki przy pracy można uznać takie zdarzenia, które pozostają z nim w związku miejscowym, czasowym bądź funkcjonalnym (wyrok Sądu Najwyższego z 1 lutego 2023 r., sygn. akt III USKP 66/22).
 • Polskie wersje norm dla pras
  Polski Komitet Normalizacyjny w listopadzie 2022 roku opublikował polskie wersje norm dotyczących pras mechanicznych i pneumatycznych. Norma PN-EN ISO 16092-2:2021-02 Bezpieczeństwo obrabiarek. Prasy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dla pras mechanicznych (opublikowana 18.11.2022 r.) liczy 70 stron, wprowadza EN ISO 16092-2:2020 i zastępuje PN-EN 692+A1:2010 (wersja polska).
 • Odzież robocza i ochronna CWS. Wynajmuj, używaj i niczym się nie przejmuj
  Usługa wynajmu odzieży roboczej i ochronnej, jaką dostarczamy, sprawdzi się w każdym zakładzie pracy i w każdej branży. Zadbamy o jakość, wygodę i wygląd, dostarczymy czyste, odbierzemy brudne... Jednym zdaniem: zdejmiemy problem z głowy! Kiedy w firmie lub zakładzie pracy potrzebna jest odzież robocza, najczęściej po prostu się ją kupuje. Po zużyciu kupuje się kolejną – nawet kilka razy do roku. Rozwiązaniem mniej znanym, ekonomiczniejszym i zdecydowanie bardziej ekologicznym jest wynajem odzieży.
 • Nowy statut, nowe władze
  19 maja br. w Iławie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, który wybrał naczelne władze organizacji na następną kadencję oraz uchwalił nowy statut oraz inne ważne dokumenty. O stanowisko prezesa Zarządu Głównego ubiegali się dwaj kandydaci: Piotr Kaczmarek z Kalisza i Józef Witczak z Radomia. Wygrał J. Witczak działający w stowarzyszeniu od jego początków, czyli od roku 1993. Na zjazd przyjechali prawie wszyscy z 84 delegatów wybranych w oddziałach stowarzyszenia.
 • Kultura bezpieczeństwa
  Kultura to ogół utrwalonego materialnego i pozamaterialnego dorobku człowieka (Piwowarski 2012), jedno z najbardziej powszechnych, a zarazem wieloznacznych pojęć humanistyki oraz nauk społecznych (Włodarczyk 2003). Kultura obejmuje zasady współżycia społecznego, wzory postępowania przyjęte i obowiązujące w danej grupie (Encyklopedia PWN 2000). Kultura jest także określana jako zbiór zasad, wartości i zwyczajów, tradycji, które pomagają człowiekowi radzić sobie z zadaniami oraz problemami. Odnosząc pojęcie kultury do poziomu organizacji można wskazać na kulturę organizacyjną, która jest określana jako system wartości oraz norm i zachowań odnoszących się do sfery konfliktów międzyludzkich w samym przedsiębiorstwie lub z jego otoczeniem (Lewandowski 2000).
 • Wpływ „Long Covid” na pracowników i miejsca pracy oraz rola bhp (5) Lekcja 159
  COVID-19 może wywołać objawy, które utrzymują się u niektórych zarażonych osób przez tygodnie, a nawet miesiące po ustąpieniu pierwotnego zakażenia. Zjawisko to, znane jako Long Covid, ma znaczący wpływ na pracowników i miejsca pracy, co przekłada się na konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). W niniejszym dokumencie do dyskusji1 przedstawiono wyzwania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom spowodowanym występowaniem u pracowników Long Covid, a także przeanalizowano środki, które można podjąć na poziomie polityki, badań i wdrażania w celu ograniczenia skutków Long Covid.
 • O organizacji, warunkach i bezpieczeństwie w środowisku pracy rolników od poł. XIX do poł. XX w. (cz. 1)
  Warunki pracy chłopów na ziemiach polskich pod zaborami nie są dominującym nurtem badań historycznych. Nie zmienia tego nawet widoczna w ostatnich latach moda na publikacje z zakresu tzw. ludowej historii Polski. Nie ma w tym tzw. zwrocie ludowym obecnej historiografii polskiej ani śladu poszukiwań, jak warunki pracy chłopów, prawie 90 procent ówczesnej ludności ziem polskich w XIX i na początku XX wieku, wpływały na ich świadomość czy to narodową, czy społeczną. Zagłębmy się zatem w ten temat. Jak wyglądała praca przy żniwach na przełomie XIX/ XX w. w gospodarstwie chłopskim?
 • Maszyny do formowania obuwia (cz. 2)
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach.
 • Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy
  Do 8 czerwca 2023 r. można było przesyłać prace do tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Budownictwo XXI wieku”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni plastycznych i studiów artystycznych z kraju i zagranicy.

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz