• Praca młodocianych – nowe rozporządzenie
  30 września br. roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U z 2023 r., poz. 1240), które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie z 24 sierpnia 2004 r
 • Pracujmy nad sobą
  Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie.
 • Udział pracowników w programie zdrowotnym lub programie profilaktyki zdrowotnej w ramach badań medycyny pracy
  Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o ochronę zdrowia pracowników, w tym zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy. Do podstawowych instrumentów prawnych w zakresie ochrony zdrowia pracujących w Polsce należą badania profilaktyczne pracowników. Kwestię badań profilaktycznych pracowników reguluje przede wszystkim Kodeks pracy. Zgodnie z nim na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania i wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące badań pracowniczych zostały ostatnio zmienione ustawą z 1 grudnia 2022 r. (Dz.U z 2023 r., poz. 240). Nowelizacja przepisów dotyczy możliwości kierowania pracowników podczas badań profilaktycznych realizowanych w jednostce medycyny pracy do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Powyższa nowelizacja kodeksu pracy obowiązuje od 21 lutego 2023 r. Podstawa prawna i rodzaje badań profilaktycznych pracowników Podstawowym źródłem prawa w zakresie ochrony zdrowia pracujących jest ustawa z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (k.p.), która reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Artykuł 229 Kodeksu pracy stanowi podstawową, ogólną regulację prawa polskiego w zakresie badań profilaktycznych pracowników. Określono w nim rodzaje badań profilaktycznych, którym podlega pracownik, a także generalne zasady ich udzielania. Art. 229 § 8 k.p. zawiera upoważnienie dla ustawodawcy do wydania przepisów wykonawczych dotyczących profilaktycznych badań pracowników. Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane w skrócie rozporządzeniem z 1996 r.
 • Wiedza
  Wiedza – rzecz nabyta, powiedział pewien student, odbierając notatki z wykładu. Co to jest wiedza? Tego nie wyjaśni w pełni żaden specjalista. Jedno wszakże jest pewne: wiedza stanowi nieodłączny, niematerialny składnik ludzkiej rzeczywistości. Bez niej człowiek nie jest w stanie funkcjonować rozsądnie ani skutecznie (Stefanowicz 2013).
 • Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia
  W paru ostatnich numerach ATESTU omawialiśmy zmiany w prawie pracy będące konsekwencją wdrożenia do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy nr 2019/11521. Zmiany te dotyczą również informacji o warunkach zatrudnienia, czyli tzw. informacji dodatkowej, której treść uległa znacznemu poszerzeniu.
 • Budowanie odporności organizacji na przykładzie uczelni
  Zarządzanie ciągłością działania w związku z sytuacją kryzysową na uczelni oraz zarządzanie ryzykiem. Ciągłość działania (Business Continuity, BC) skupia się na zdolności organizacji do wznowienia najpilniejszych/priorytetowych działań po wystąpieniu zdarzenia/sytuacji kryzysowej – na akceptowalnym, wcześniej zdefiniowanym poziomie. Plan ciągłości działania (Business Continuity Plan, BCP) to dokument zawierający informacje, dzięki którym organizacja w sposób planowy reaguje na zakłócenia, a następnie wznawia swoją działalność, przywraca procesy i świadczenie usług zgodnie z ustalonymi wcześniej celami ciągłości działania.
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń psychospołecznych w czasie transformacji organizacyjnej oraz dobre praktyki komunikacji wewnętrznej w oparciu o ideę przywództwa włączającego
  Uwrażliwienie wszystkich osób w organizacji na jakość komunikacji uważam za kluczowy budulec całej kultury organizacyjnej. Każdy z nas jest indywidualną wartością, mającą swoją historię życia, często opartą nie tylko na samych dobrych doświadczeniach. Mamy inne osobowości, inne wartości, inne przekonania, trochę inaczej widzimy rzeczywistość. I każdy ma prawo do tego, by żyć w zgodzie ze sobą i z tym w co wierzy. Zadanie budowania wysokiej jakości kultury organizacyjnej należy nie tylko od osób kierujących organizacją. Jest to zadanie dla każdego z nas. Jest tutaj miejsce na uczenie się na błędach, testowanie różnych ścieżek, sprawdzanie co nam pasuje, z czym jest nam dobrze, a z czym nie. Jednym słowem jest to proces. Proces ciągłego doskonalenia jakości organizacji.
 • Na 14. konferencję ATESTU zapraszamy w listopadzie do Krakowa
  Doraźne działania behapowskie, gaszenie pożarów (bo wypadek, kontrola PIP, proces o odszkodowanie…), jeśli przynoszą jakikolwiek efekt, to na krótką metę. W działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w pracy potrzebne są rozwiązania systemowe. Niezbędne jest zarządzanie tymi obszarami – umiejętne ich osadzenie w procesie całościowego zarządzania firmą, zdefiniowanie celów i sposobów ich osiągnięcia, określenie zasad stałego kontaktu z pracownikami i metod wpływania na ich zachowanie i postawy. W tym roku konferencję poświęcamy zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników – zapraszamy do dyskusji na ten temat i dzielenia się dobrymi praktykami.
 • Wpływ „Long Covid” na pracowników i miejsca pracy oraz rola bhp
  COVID-19 może wywołać objawy, które utrzymują się u niektórych zarażonych osób przez tygodnie, a nawet miesiące po ustąpieniu pierwotnego zakażenia. Zjawisko to, znane jako Long Covid, ma znaczący wpływ na pracowników i miejsca pracy, co przekłada się na konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). W niniejszym dokumencie do dyskusji przedstawiono wyzwania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom spowodowanym występowaniem u pracowników Long Covid, a także przeanalizowano środki, które można podjąć na poziomie polityki, badań i wdrażania w celu ograniczenia skutków Long Covid. Podkreśla on również znaczenie zajęcia się tymi kwestiami w celu ochrony przed potencjalnymi przyszłymi pandemiami.
 • Marka osobista behapowca – czym jest i jakie daje korzyści?
  Jeżeli chcemy osiągnąć sukces na polu zawodowym i rozwijać swoją karierę, budowanie marki osobistej jest w obecnych czasach niezbędne. Profesjonalista jednak wcale nie musi być gwiazdą internetu czy brylować na salonach niczym celebryta. Personal branding może jedynie pomóc we wzmocnieniu wizerunku opartego na mocnych podstawach w postaci doskonałych kompetencji zawodowych. Marka osobista to najważniejsza marka w naszym życiu. To marka, na której opieramy swoją pozycję zawodową. Praca na swoje nazwisko to długookresowe i strategiczne zarządzanie sobą.
 • Konferencja oraz seminarium BeNiSz w Uniwersytecie Gdańskim
  Uniwersytet Gdański oraz ATEST – Ochrona Pracy mają przyjemność zaprosić na: I Konferencję Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”, która odbędzie się 27 września br. Odbędzie się ona w godzinach 09:00−15:00 i jest bezpłatna. 
 • O organizacji, warunkach i bezpieczeństwie w środowisku pracy rolników od poł. XIX do poł. XX w. (cz. 2)
  Warunki pracy chłopów na ziemiach polskich pod zaborami nie są dominującym nurtem badań historycznych. Nie zmienia tego nawet widoczna w ostatnich latach moda na publikacje z zakresu tzw. ludowej historii Polski. Nie ma w tym „zwrocie ludowym” obecnej historiografii polskiej ani śladu poszukiwań, jak warunki pracy chłopów, prawie 90 procent ówczesnej ludności ziem polskich w XIX i na początku XX wieku, wpływały na ich świadomość czy to narodową, czy społeczną. Kontynuujemy rozważania o środowisku pracy rolników z numeru 6/2023.
 • Polskie wersje norm dotyczących odzieży ochronnej zharmonizowane z rozporządzeniem 2016/425/UE
  W ubiegłym i bieżącym roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował szereg norm określających wymagania dla odzieży ochronnej zharmonizowanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Norma PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022-02 Odzież ochronna. Wymagania ogólne została opublikowana 17.04.2023 r., liczy 16 stron i wprowadza EN ISO 13688:2013/A1:2021. W dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące wykonania, z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania tylko w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana jako samodzielny dokument bazowy. Norma PN-EN17353:2021-01 Odzież ochronna. Sprzęt o zwiększonej widzialności w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku.
 • Forum służby bhp w Warszawie
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP dostrzegając potrzebę dyskusji nad identyfikacją i upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zmieniającym się świecie pracy organizuje piątą edycję Ogólnopolskiego Forum Służby BHP – pod hasłem „Wizja ZERO”. Forum odbędzie się 14–15 września 2023 r. w Warszawie.
 • Instrukcja bhp dla magazynu wysokiego składowania
  W ATEŚCIE 5/2022 opublikowaliśmy artykuł B. Ziędalskiego „I jak instrukcja bhp“ dotyczący ogólnych zasad tworzenia instrukcji bhp. W numerze 7–8/2022 ukazała się przykładowa instrukcja bhp przy obsłudze komputera, czyli dla prac występujących we wszystkich firmach i instytucjach. Obecnie zamieszczamy instrukcję dla magazynu wysokiego składowania. Korzystając z tych wzorów należy pamiętać o konieczności dostosowania ich do specyfiki swojego zakładu. Poniższy artykuł jest również uzupełnieniem cyklu naszych lekcji bhp, poświęconych pracy magazyniera – robotnika magazynowego (kolejne części cyklu można znaleźć numerach: 2, 3, 11/2020; 2, 4, 9, 12/2021; 3, 5, 10/2022; 1, 4/2023). Wszystkie przywołane tu artykuły są dostępne w wersji cyfrowej w Portalu Informacji Technicznej (www.sigma-not.pl). 
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r. 63. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 maja 2023 r. w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U poz. 1034). Data wejścia w życie: 1 lipca 2023 r. 64. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U poz. 1041). Data wejścia w życie: 1 czerwca 2023 r. 65. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U poz. 1042).
 • Termin złożenia pracownikowi oświadczenia o zwolnieniu bez wypowiedzenia
  Rozpoczęcie biegu terminu z art. 52 § 2 k.p. dyktowane jest relacją zachodzącą między zakresem wiedzy pracodawcy a przesłankami uzasadniającymi zakończenie zatrudnienia. Oznacza to, że termin zacznie biec od chwili, gdy – obiektywnie mierząc – stan wtajemniczenia zatrudniającego pozwala mu na ocenę co do ziszczenia się warunków zawartych w zwrocie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Zatem pracodawca powinien mieć rozeznanie co do bezprawności zachowania pracownika (uchybienia obowiązkowi podstawowemu), naruszenia albo (poważnego) zagrożenia interesów pracodawcy, a także zawinienia. Bieg omawianego terminu rozpoczyna się dopiero od zakończenia podjętego niezwłocznie i sprawnie przeprowadzonego wewnętrznego postępowania sprawdzającego, zwłaszcza gdy informacje o nagannym zachowaniu pracownika pochodzą z zewnątrz.
 • Wozy asenizacyjne
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy wozów asenizacyjnych. Spis opublikowanych dotychczas list czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”). Cyfrowa wersja większości z tych publikacji znajduje się w Portalu Informacji Technicznej (www.sigma-not.pl).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz