• Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r. 88. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. poz. 1295). 
 • Mierz zamiar podług sił
  Zdarza się nam bezwiednie nawoływać do ryzykanctwa i brawury, przywołując skrzydlate słowa wieszcza: „mierz siłę na zamiary”. Chcemy przestrzec, ale te słowa Mickiewicza zachęcają wszak, żeby nie oglądać się na własne możliwości, liczy się cel, a sił powinno wystarczyć (co, ja nie dam rady?!).
 • Poczucie sensu
  W ramach cyklu „W stronę wellbeingu” omówiliśmy już większą część modelu PERMA Martina Seligmana, opisującego dobrostan człowieka. Mówiliśmy o pozytywnych emocjach, o tym jak są ważne w hedonistycznym podejściu do wellbeingu, że warto je zauważać, a nawet ich poszukiwać w życiu codziennym, by zachować „magiczną” proporcję 5:1 bodźców pozytywnych do negatywnych.
 • Umiejętności
  Umiejętność, zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka polskiego” (sjp.pwn.pl), to: (1) praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś, (2) zdolność do wykonania czegoś. W „Słowniku nowych terminów w praktyce szkolnej” (Goźlińska 1998) umiejętność zdefiniowano nieco szerzej, jako: gotowość do świadomego działania, opartą na wiedzy oraz konkretnym ruchowym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dostosowania ich do zmiennych warunków, cechę czegoś/kogoś, predyspozycję do robienia czegoś dobrze, wynikającą często z doświadczenia lub talentu.
 • Następstwa odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie prawa pracy
  W artykule zatytułowanym „Konsekwencje odwołania stanu epidemii koronawirusa w sferze niektórych praw i obowiązków stron stosunku pracy” (ATEST nr 9/22) omówione zostały następstwa wynikające z faktu odwołania 16.05.2022 r. stanu epidemii, wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę określaną mianem COVID-19 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Po ponad roku od tamtej daty, 1.07.2023 r. odwołany został również stan zagrożenia epidemicznego, co formalnie zakończyło okres pandemii koronawirusa. Okoliczność ta wywołuje cały szereg następstw związany z uruchomieniem odpowiednich mechanizmów przewidzianych w tzw. koronaustawie (dalej jako: CovidU1 ), polegających w głównej mierze na swoistym odmrożeniu pewnych praw i obowiązków ze sfery prawa pracy, bądź na uchylaniu szczególnych uprawnień stron stosunku pracy ustanowionych na czas pandemii koronawirusa. W niniejszym artykule przyjrzymy się niektórym z tego typu regulacji. Uwaga wstępna We wspomnianym na wstępie artykule przeprowadzona została szczegółowa analiza regulacji zawartej w wybranych przepisach koronaustawy, w tym m.in. art. 12a CovidU. W materiale tym przybliżona została istota poważnej wady legislacyjnej, którą przepisy zostały obarczone. W konsekwencji wykazano, że w szczególności trwanie stanu zawieszenia obowiązku odbywania okresowych badań profilaktycznych po odwołaniu stanu epidemii wynikało wyłącznie z interpretacji lansowanej przez resort pracy i PIP, która kompletnie nie znajduje oparcia w treści tego kontrowersyjnego przepisu. W niniejszym materiale nie będziemy już wracać do tego zagadnienia. Czytelników zainteresowanych tym problemem odsyłamy do lektury wspomnianego artykułu. Jedynie w odpowiednich miejscach poniższych wyjaśnień będziemy akcentować fakt, że pewien stan rzeczy opierał się na owej życzeniowej interpretacji wadliwie skonstruowanych przepisów.
 • Bezpieczeństwo maszyn na konferencji ATESTU
  Na 14. ogólnopolskiej konferencji ATESTU zaplanowaliśmy cztery sesje warsztatowe.
 • MAPA Professional − nowa, ekskluzywna linia rękawic „Ultra Comfort”
  Od 1948 roku Mapa Professional jest jedną z wiodących firm w sektorze środków ochrony indywidualnej, specjalizującej się w produkcji rękawic ochronnych. Asortyment produktów jest bardzo szeroki i podzielony na 7 kategorii: jednorazowe, wodoodporne, chemioodporne, precyzyjne, anty-przecięciowe, termiczne i specjalne (np. cleanroom). Niedawno oferta MAPA została wzbogacona o serię Ultra Comfort, która łączy w sobie wysoką trwałość, manualność, komfort i oddychalność, aby zminimalizować zmęczenie dłoni.
 • Budowanie odporności organizacji na przykładzie uczelni (3)
  Relacje między zarządzaniem kryzysowym a ciągłością działania – analiza przepisów Relacje między bezpośrednią reakcją na zdarzenie, zarządzaniem kryzysowym (sytuacją kryzysową) a ciągłością działania pokazano na il. 1. Rozróżnienie między zarządzaniem kryzysowym a ciągłością działania bywa nieintuicyjne. Niektóre aktywności w ramach tych procesów się zazębiają i uzupełniają, a same plany działania uruchamiane są nieraz równocześnie. Inne podmioty będą się zajmować w uczelni bezpośrednią reakcją na zdarzenie i zarządzaniem wynikającą z niego sytuacją kryzysową, a inne ciągłością działania. Kiedy uwypuklimy cele każdego z tych procesów, różnice między nimi staną się bardziej wyraziste. Zarządzanie kryzysowe odpowiada na „lokalne” zdarzenia (np. pożar budynku dydaktycznego, zalanie obiektu sportowego, atak nożownika), ale koncentruje się niejako „na zewnątrz” – obejmuje współpracę ze służbami ratunkowymi (policją, pogotowiem, strażą pożarną etc.), udzielanie pomocy i wsparcia osobom pokrzywdzonym. Ciągłość działania zorientowana jest bardziej „do wewnątrz” i dotyczy utrzymania kluczowych procesów organizacji (np. kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych mimo braku dostępu do zniszczonego obiektu dydaktycznego). Zarządzanie kryzysowe zabezpiecza uczelnię tu i teraz. Rolą osób zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe jest udzielić pomocy osobom pokrzywdzonym, przeprowadzić ewakuację upewniając się, że wszyscy są cali i zdrowi, współpracować ze służbami, zabezpieczyć mienie, wydać komunikaty ograniczające szkody (np. o zakazie zbliżania się do miejsca zdarzenia etc.).
 • Normy zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową
  Polski Komitet Normalizacyjny 10 stycznia 2023 r. opublikował w polskiej wersji językowej normę PN- -EN ISO 21922:2022-04 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badanie i znakowanie. Dokument liczy 98 stron, wprowadza ENISO 21922:2021 i zastępuje PN-EN12284:2005 − wersja polska.
 • Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków już 26 września!
  Już po raz czwarty odbędzie się konferencja Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków, której głównym tematem niezmiennie jest kwestia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz dobrostanu pracowników.
 • Czyn nieuczciwej konkurencji
  Stwierdzenie, że zachowanie pozwanego spełnia przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji, zastępuje wykazanie, że wzbogacenie nastąpiło bez pod[1]stawy prawnej. Pozostałe przesłanki konieczne dla wykazania zasadności roszczenia muszą być udowodnione przez osobę, która żąda bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W szczególności powód winien wykazać, że między wzbogaceniem a zubożeniem zachodzi związek − są to „dwie strony tego samego procesu przesunięcia majątkowego” (wyroki Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2007 r., V CSK 152/07, i z 21 marca 2013 r., III CSK 205/12). Powód i pozwana spółka zawarli umowę najmu lokalu użytkowego znajdującego się w centrum handlowym. Umowa zawarta została na dziesięć lat od dnia przekazania lokalu najemcy. Zgodnie z umową powód zobowiązany był do uiszczania czynszu najmu w sposób wynikający z § 10 umowy najmu oraz kosztów dodatkowych − kosztów operacyjnych centrum handlowego (§ 11 umowy). Koszty operacyjne zdefiniowane zostały jako uiszczany przez najemcę w formie zaliczkowej jego udział w opłatach obejmujących wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez wynajmującego, dotyczących centrum handlowego jako całości (lista kosztów operacyjnych stanowiła załącznik do umowy najmu). 

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz