• Zrezygnujmy z planowanej budowy elektrowni atomowej (3)
 • Czy można lepiej wykorzystać biomasę dla redukcji emisji CO2? (4)
  Biomasa jest zasobem ograniczonym przez dostępny areał ziemi oraz warunki glebowe i pogodowe. Wykorzystuje się ją przy produkcji żywności i pasz dla zwierząt, a także jako surowiec dla przemysłu. Ostatnio rośnie jej znaczenie jako źródła energii odnawialnej. Od innych form tej energii różni się tym, że można ją wykorzystać do uzyskiwania różnych form energii: cieplnej, elektrycznej, do produkcji paliw silnikowych. Biomasa powinna być wykorzystywana dla celów energetycznych najbliżej miejsca jej pozyskiwania, bez konieczności transportu, a przeznaczana głównie na cele grzewcze. 
 • Wpływ zakładów azotowych na gleby w powiecie puławskim (6)
  Zakłady Aszotowe "Puławy" powstały w 1966 roku. W pierwszych latach działalności w wyniku emisji związków azotowych powstała wokół Zakładów na 500 hektarach strefa bezleśna, zwana strefą śmierci biologicznej. W latach 80 ubiegłego wieku wprowadzono w przedsiębiorstwie program ochrony środowiska i emisja zanieczyszczeń spadła do roku 2001 o 60%. Jednak negatywne oddziaływanie Zakładów objawia się podwyższoną ilością metali ciężkich w glebach (cynk, nikiel, ołów, kadm). Zakwaszenie gleb może sprzyjać większemu pobieraniu metali ciężkich przez rośliny. Zagrożeniem dla środowiska glebowego są ścieki, powstałe w Zakładach, oraz odpady składowane na wysypisku. 
 • Osuwisko w Kłodnem (8)
  Erozja osuwiskowa występuje przede wszystkim na pogórzu i w górach. Polega na osuwaniu się dużych płatów ziemi w niższe rejony stoku. Mechanizm zjawiska polega na tym, że górna warstwa gleby przepuszczalnej dla wody opadowej występuje na warstwie wodonośnej nieprzepuszczalnej. Powierzchniowa warstwa gleby namaka wodą opadową, staje się ciężka i zsuwa po nieprzepuszczalnym dla wody podłożu. W nocy 2 czerwca 2010 roku po długotrwałych ulewnych deszczach ze stoków Kłodnego w Beskidzie Wyspowym olbrzymie masy ziemi osunęły się na wieś o tej samej nazwie, niszcząc budynki mieszkalne i ich wyposażenie, zabudowania gospodarcze, drzewa owocowe, drogę i uprawy rolne. Ludzie zostali zrujnowani. 
 • Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim w euroregionie Nysa (11)
 • Realizacja zadań Tatrzańskiego Parku Narodowego przy wsparciu wolontariatu (14)
  Pracujący od 2007 roku w Tatrzańskim Parku Narodowym wolontariusze wpisali się już w krajobraz Tatr. Pochodzą z całej Polski, ostatnio przeważają wśród nich kobiety. Średnia wieku waha się od 22 do 27 lat. W roku 2011 było ich 188. Pracę wolontariatu reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z roku 2003. 
 • Dolina Baryczy - skarb natury (19)
 • Bezczynność w zakresie dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska (21)
 • Ekonomia środowiska - Jak ekonomiści patrzą na zasoby odnawialne? (24)
 • Laury Ekoprzyjaźni rozdane. Wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej za rok 2011 (26)
  Działające od 10 lat Stowarzyszenie Ekonatura, Polskie Centrum Edukacji i Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych, zajmuje się edukacją ekologiczną i prozdrowotną społeczeństwa, m.in. wydając ogólnopolski miesięcznik "Ekonatura". Co roku przyznaje Laury Ekoprzyjaźni osobom i instytucjom zasłużonym w działalności na rzecz ochrony środowiska. Wśród wyróżnionych za taką działalność w roku 2011 jest redakcja AURY. 
 • Z orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 15 marca 2012 r. w sprawie ochrony cypryjskiego zaskrońca zwyczajnego, C-340/10 (28)
 • Wody termalne. Dużo więcej niż woda... (29)
 • Listy do redakcji - Dzikie koty. Każda wiosna jest czasem sprzątania (32)
 • Tajemnice zdrowia - Żelazo (34)
 • Paragraf i środowisko - jeszcze o przekazywaniu 15% wpływów z opłat (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
 • Kronika ekologiczna - kwiecień - maj 2012 (38)
 • Recenzje - Nadchodzi era słońca. Obszary chronionej przyrody (39)
 • Krzyżówka (40)