• Stan i zagrożenia gruntów rolnych
  Operacją na otwartym sercu niemieckiej gospodarki narodowej nazywa federalny minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorów atomowych modernizację elektrowni konwencjonalnych, rezygnację z energii jądrowej - zamknięcie wszystkich elektrowni do 2022 roku i wielką rozbudowę sektora energetyki ze źródeł odnawialnych. Realizacja tych postanowień umożliwi m.in. obniżenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 o 80 proc.
 • Koszty społeczne - problem nadal nierozwiązany W latach 90. ubiegłego wieku transformacji ustrojowej w Polsce towarzyszyły skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska, m.in. znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Opinia o obecnym spowolnieniu tego tempa, zdaniem ministra, jest niesłuszna. Dowodem są sukcesy Polski w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych - prace przy przygotowywaniu globalnej umowy o redukcji emisji gazów cieplarnianych czy organizacja w Polsce szczytu klimatycznego CPO19. W planowanej eksploatacji gazu łupkowego ministerstwo kontroluje działalność przedsiębiorstw wydobywczych i czuwa nad bezpieczeństwem ludzi i środowiska. Istotne też dla ochrony klimatu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Operacja na otwartym sercu - wywiad z Peterem Altmaierem
 • Transformacja energetyczna w Niemczech
 • Polska nie jest hamulcowym - wywiad z Marcinem Korolcem
 • Zastosowanie makrofitowej metody oceny rzek w klasyfikacji rzek i potoków
  Zasadniczym celem Ramowej Dyrektywy Widnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie dobrego stanu wód w całej Unii do 2015 roku. O tym decyduje aktualny stan lub potencjał ekologiczny i chemiczny cieków. Odzwierciedla on jakość struktury i prawidłowość funkcjonowania danego ekosystemu wodnego. Do biologicznej oceny wód wykorzystuje się makrofitową metodę oceny rzek i potoków, która pozwala na określenie stopnia degradacji wód. Zastosowanie tej metody przedstawia autor na przykładzie Skawicy, dopływu Skawy w regionie wodnym Górnej Wisły.
 • Badania biotechnologiczne dla potrzeb leśnictwa
  Jedną z najintensywniej rozwijających się ostatnio dyscyplin naukowych jest biotechnologia. Jej techniki badawcze stosowane są w naukach medycznych, środowiskowych oraz w badaniu roślin i zwierząt. W leśnictwie jej stosowanie zapoczątkowano w latach 1968-1980 w Kanadzie, nad embriogenezą drzew iglastych. Artykuł traktuje o pracach w tej dziedzinie, prowadzonych w Katedrze Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Prognozy wpływu zmian warunków klimatycznych na wzrost lasów karpackich jako podstawa planowania w zarządzaniu zasobami leśnymi
 • Wydział Leśny UR - Historia, teraźniejszość
  Początki akademickiego kształcenia leśnictwa w ośrodku krakowskim datują się od powstania w 1890 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Rolniczego, gdzie prowadzono encyklopedyczne wykłady nauk leśnych. W 1919 roku utworzono Katedrę Leśnictwa, a w październiku 1946 sekcję leśną, przekształcając Wydział Rolny w Rolniczo-Leśny, podzielony w 1949 na dwa wydziały, które od 1953 roku stanowią, po przekształceniach, trzon obecnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Edukacja ekologiczna dorosłych mieszkańców wsi elementem edukacji całożyciowej
 • Ekonomia Środowiska - Handel a środowisko przyrodnicze
 • Z Orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 5 stycznia 2013 r. w sprawie budowy składowiska odpadów
 • W Pezinoku na słowacji, C-416/10
 • Pisaliśmy o tym... 1974
 • Przywrócony dla kultury narodowej
 • Len doskonały także w pielęgnacji skóry
 • Pszczela misja księdza Henryka Ostacha
 • Światowy Dzień Ziemi
 • Paragraf i Środowisko - Ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną
 • Wiadomości z Internetu
 • Kronika Ekologiczna - luty-marzec 2013
 • Recenzje - Promieniowanie UV a środowisko - Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Krzyżówka