AURA Ochrona Środowiska 2016/07-08


 • Tylko jedna Ziemia
  Jest to ostatni z serii artykułów, gdzie w latach 2013-2016 analizowane były problemy międzynarodowej współpracy ekologicznej. Różnią się one od rozwiązań możliwych w ochronie środowiska na szczeblu kraju tym, iż dążenie do dobra wspólnego polega na dobrowolnej zgodzie suwerennych partnerów, a nie korzysta z instrumentów przymusu (we wspólnym interesie). W tym celu opisywane były mechanizmy współpracy na międzynarodowych rzekach, takich jak Ren i Kolorado, jak również konwencje chroniące Bałtyk, klimat czy różnorodność biologiczną. Analizowane były również inne problemy - takie jak pomoc międzynarodowa i handel - z punktu widzenia ich roli dla ochrony środowiska. Nie ma przy tym łatwych odpowiedzi. Ta rola może być zarówno korzystna, jak i szkodliwa, zależnie od tego, czy w poszczególnych krajach istnieją instytucje, które potrafią zrobić należyty użytek z owych mechanizmów gospodarczych.
 • Czy Minister Środowiska umywa ręce od chronienia polskiej przyrody?
  Planowana zmiana w przepisach ustawy o ochronie przyrody zakłada rewolucję w dotychczasowym wymogu uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (tym samym ponoszenia opłat za ich usuwanie, jak również karania za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia czy za ich zniszczenie/uszkodzenie). Wynik tych zmian jest prosty do przewidzenia - znikną z krajobrazu całe założenia zadrzewień (skalę wprowadzonych zmian można śmiało zobrazować krajobrazem Toskanii, z którego nagle zniknęłyby wszystkie cyprysy). Przeniesienie na radę gminy możliwości stanowienia przepisów wprowadzających ograniczenia (w postaci konieczności uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów) jest niczym innym, jak umywaniem rąk, zmierzającym do zniszczenia polskiej przyrody w białych rękawiczkach.
 • Wyrok Trybunału z 4 maja 2016 r. w sprawie budowy elektrowni wodnej na rzece Schwarze Sulm w Austrii, C-346/14
  24 maja 2007 r. premier austriackiej Styrii wydał decyzję pozwalającą na budowę rzecznej elektrowni wodnej. Komisja Europejska oprotestowała pozwolenie zarzucając naruszenie art. 4 ust. 7 dyrektywy 200/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Zdaniem Komisji przy wydawaniu pozwolenia nie zbadano, czy pogorszenie stanu części wód powierzchniowych rzeki Schwarze Sulm z bardzo dobrego na dobry, wynikające z budowy elektrowni, odpowiadało nadrzędnemu interesowi społecznemu w rozumieniu dyrektywy.
 • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
  Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż energia pochodząca ze źródeł tradycyjnych. Wykorzystywanie OZE pozwoli Polsce zrealizować wymogi Unii Europejskiej w sprawie zwiększenia udziału energii niekonwencjonalnej w ogólnym bilansie energetycznym. Jedną z metod wytwarzania energii odnawialnej jest produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. W zależności, jaki scenariusz rozwoju sektora biogazu zostanie zrealizowany, takie rezultaty zwiększenia udziału energii odnawialnej będzie można zaobserwować za kilka lub kilkanaście lat. Jednak, aby zrealizować zakładane cele, przedsiębiorca musi borykać się z wieloma barierami, które uniemożliwiają lub hamują budową i eksploatację biogazowni rolniczych.
 • Toronto miodem płynące
  Każdego roku organizacje ochrony środowiska przedstawiają coraz bardziej niepokojące statystyki - w samej Kanadzie w 2013 wyginęło 200 tysięcy rojów pszczelich. Tymczasem Toronto zostało właśnie pierwszym Pszczelim Miastem w Kanadzie.