• Równanie Ramseya
  Dyskontowanie jest koniecznym elementem analizy ekonomicznej, jeśli ma się porównywać kwoty pochodzące z różnych okresów. Równanie Ramseya wskazuje przy tym, jaka powinna być stopa dyskontowa, żeby nie popaść w konflikt z innymi uwarunkowaniami podejmowania decyzji. Ma to istotne znaczenie w planowaniu ochrony klimatu, bo konsekwencje decyzji podejmowanych w tej chwili są długofalowe. W szczególności dotyczy to wartości obecnej przyszłych szkód powodowanych przez obecne emisje dwutlenku węgla. Równanie Ramseya pokazuje, że oszacowania tzw. społecznego kosztu węgla są wysoce kontrowersyjne.
 • Odnawialne źródła energii w przestrzeni miejskiej
  Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest podstawą realizacji celów unijnych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej. Najczęściej i najchętniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem w przestrzeni miejskiej jest energia słoneczna, przetwarzana za pomocą paneli fotowoltaicznych. Jednak rozwój miast pod kątem wprowadzania OZE ma jeszcze większy potencjał. Odpowiednie rozwiązania mogą zmniejszać zapotrzebowanie energetyczne i zdecydowanie ograniczyć zapotrzebowanie na konwencjonalne źródła energii.
 • Fundusz transformacji energetycznej i przemysłowej
  Dekarbonizacja i dążenie do neutralności klimatycznej stawiają przed Polską wiele wyzwań. Jednym z najważniejszych jest przeprowadzenie transformacji energetycznej tych dziedzin i sektorów gospodarki, które mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska i nadmierną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Wymaga to kompleksowej przebudowy energetyki węglowej, rozwoju OZE i konsolidacji zróżnicowanych źródeł wytwarzania energii. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zagwarantowanie odbiorcom stabilnych dostaw energii elektrycznej i cieplnej, to decydujące czynniki wprowadzanych zmian, zgodnych z Polityką Energetyczną Polski do roku 2040 oraz wymaganiami polityki klimatycznej „Europejskiego Zielonego Ładu”. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którym kieruje prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski.
 • Autobusy elektryczne i wodorowe dla polskich miast „Zielony Transport Publiczny” w praktyce
  Z ulic wielu polskich miast znikną użytkowane do tej pory autobusy spalinowe, a ich miejsce na liniach komunikacyjnych zajmą pojazdy zeroemisyjne: elektryczne i wodorowe. To efekt wdrażania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Zielony Transport Publiczny”. Umowy na dotacje i pożyczki z NFOŚiGW podpisały samorządy z niemal wszystkich regionów w kraju – od Wejherowa na Pomorzu do Zakopanego w Tatrach i od Zamościa na Lubelszczyźnie po Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Z dofinansowania do ekologicznej floty korzystają zwłaszcza miasta mniejsze i średnie, które najbardziej potrzebują impulsów rozwojowych.
 • Europejski Zielony Ład jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
  Wyczerpywanie się zasobów naturalnych, postępujące zmiany klimatyczne, silne procesy degradacji środowiska to główne założenia strategii rozwoju Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal), która została przedstawiona w grudniu 2019 r. przez Komisję Europejską. Europa ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim, z nowoczesną, zasobooszczędną gospodarką, która ma być przyjazna środowisku. Do 2050 r. Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną, przy założeniu osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Realizacja strategii wiąże się z przeprojektowaniem systemu społeczno-gospodarczego UE oraz poniesieniem w związku z tym ogromnych kosztów finansowych, dzięki którym UE ma stać się nowoczesną, konkurencyjną i przyjazną środowisku gospodarką.
 • Port Czystej Energii dla Gdańska
  Przed Polską stoją ważne wyzwania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. O skali problemu świadczy to, że wytwarzamy średnio 14,5 mln ton odpadów komunalnych rocznie, a ich ilość co rok wzrasta o około 0,5 mln ton. Największym problemem dla środowiska i mieszkańców naszego kraju są szczególnie te odpady, które nie nadają się do recyklingu lub ponownego użycia. Ich składowanie nie jest dobrym rozwiązaniem dla środowiska, budżetów samorządów ani dla mieszkańców. Dlatego kluczową rolę w ich utylizacji powinny odgrywać instalacje termicznego przekształcania odpadów.
 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych
  Kompaktowe stacje ładowania samochodów elektrycznych energią z fotowoltaiki u prosumentów Stacje ładowania samochodów elektrycznych wyróżniają się niewielkimi rozmiarami. To kompaktowe urządzenie sprawdza się doskonale w przypadku klientów indywidualnych, którzy chcą zamontować stacje ładowania w garażu. Moc po stronie DC wynosi od 3 do 23 kW. Stacja ładowania montowana jest na ścianie w garażu i nie wymaga autoryzacji w celu podłączenia. Możliwe jest zintegrowanie jej pracy z instalacją fotowoltaiczną.
 • Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania
  Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, wraz z uzupełniającym ją rozporządzeniem, porządkuje kwestię sposobu pomiaru zużycia ciepła. Dzieje się tak m.in. dzięki wprowadzeniu obowiązku jego indywidualnego opomiarowania. Zmiany te mogą przynieść bezpośrednie korzyści odbiorcom ciepła, a przy tym będą minimalizowały negatywny wpływ na środowisko naturalne. To jest szansa na oszczędności dla milionów Polaków oraz zapewnienie przejrzystej informacji o zużyciu ciepła.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz