Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/08

 • Zagrożenia charakterystyczne dla eksploatacji kruszyw spod lustra wody
  Eksploatacja kruszyw naturalnych wydobywanych spod lustra wody specjalistycznymi koparkami pływającymi wymaga dostosowania warunków pracy do środowiska, w jakim działalność ta jest prowadzona. Prócz przepisów bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, regulujących warunki pracy i wskazujących obszary występowania zagrożeń, konieczne jest właściwe określanie i przeciwdziałanie dodatkowym zagrożeniom wynikającym z tego, że eksploatacja kruszywa spod wody wymaga uwzględnienia warunków i zachowań charakterystycznych dla pracy na jednostkach pływających żeglugi śródlądowej. Odpowiedzialność za właściwe rozpoznanie niebezpieczeństw i nadzór nad realizacją wymogów bezpiecznej pracy spoczywa na kierowniku ruchu zakładu górniczego. To od niego zależy właściwe rozpoznanie niebezpieczeństw górniczych i żeglugowych oraz wprowadzenie działań profilaktycznych.
 • Idea kompleksowego monitoringu sejsmologicznego na terenie eksploatacji geozasobów w Polsce
  Sejsmiczność indukowana działalnością człowieka na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego stanowi problem niemal od rozpoczęcia eksploatacji. W celu rejestracji zjawisk sejsmicznych zainstalowano sieci sejsmiczne nastawione na obserwację terenu LGOM lub poszczególnych kopalń. Najodleglejszą i najstarszą sieć stanowią sejsmometry regionalnych sieci międzynarodowych. Z kolei najbliżej ognisk wstrząsów znajdują się sejsmometry sieci dołowych. Najnowszą siecią sejsmiczną zainstalowaną na terenie 3 gmin ponad kopalniami miedziowymi jest Lumineos, złożona z sejsmometrów i akcelerometrów. Kopalnie i gminy posiadają także powierzchniowe sieci akcelerometryczne przeznaczone do obserwacji wpływu drgań na powierzchnię. W pracy przedstawiono zalety i wady poszczególnych systemów rejestracji oraz koncepcje łączenia danych z poszczególnych sieci. Zasygnalizowano problemy z tym związane i możliwości, jakie połączone sieci mogą zaoferować, by pomóc w rozwiązywaniu zadań z zakresu sejsmologii i prac inżynierskich.
 • Zastosowanie języka GML do standaryzacji treści map górniczych
  Przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego dopuszczają wykonywanie map górniczych w postaci dokumentów elektronicznych, nie określając jednak standardów obowiązujących przy ich sporządzaniu. Oznacza to, że dokumenty te mogą być przygotowane w dowolnym formacie zapisu danych. Brak opracowanego standardu zapisu danych geologiczno-górniczych znacznie ogranicza wymianę informacji między różnymi systemami. W artykule opisano technikę standaryzacji wybranej treści map górniczych przy użyciu języka GML (Geography Markup Language). Opracowano schemat aplikacyjny dla potrzeb przechowywania danych kopalnianych. Na podstawie schematu sporządzono dokument GML z wybraną treścią mapy górniczej i wizualizację obiektów zawartych w tym pliku.
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie po raz 300
 • Wiesław sobolewski, nadinspektor górniczy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach. Nurkowanie z… rekinami
 • Setna rocznica I Powstania Śląskiego – jak kopalnie i huty wracały do Polski

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz