• Analiza zachowania podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej w oparciu o badania rzeczywiste
    W artykule przedstawiono analizę pracy stojaków hydraulicznych zmechanizowanej obudowy ścianowej w oparciu o badania rzeczywiste. Z przeprowadzonych badań wynika, że w sekcjach obudowy mogą występować duże różnice wartości ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaków, a sekcje mogą być rozpierane do różnych wartości podporności wstępnej i pracować przy różnych podpornościach roboczych. Ponadto, zaobserwowano spadki ciśnienia w stojakach bezpośrednio po zakończeniu cyklu rozpierania. Powyższe może skutkować nierównomiernym podparciem stropu wzdłuż ściany, co wpływa na niewłaściwą współpracę obudowy z górotworem, a w konsekwencji może powodować trudności w prowadzeniu eksploatacji. Na podstawie badań stwierdzono, że wartość ciśnienia, do której zostaje rozparta sekcja zależy bezpośrednio od chwilowej wartości zmiennego w czasie ciśnienia w magistrali zasilającej. Jego spadki mogą powodować utrudnienia w rozpieraniu sekcji i w konsekwencji obudowa może nie uzyskać wymaganej podporności wstępnej. Ważna jest więc kontrola parametrów pracy obudowy w trakcie prowadzenia eksploatacji. Uzyskanie przez obudowę wymaganej podporności wstępnej i roboczej ma duże znaczenie dla stateczności stropu. Uzasadnione jest zatem, monitorowanie parametrów pracy sekcji, a w szczególności zastosowanie monitoringu ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w zakresie stateczności skarp i zboczy kopalń odkrywkowych. Zastosowanie programu autorskiego Holcim DSCQP
    Artykuł opisuje sposób kontroli stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych przy użyciu opracowanego przez firmę Holcim (Lafarge w Polsce) programu DSCQP. Omówiono polskie wymogi prawne związane z przedmiotowym zagadnieniem oraz korzyści, jakie płyną z jego stosowania w kopalniach.
  • Ocalić od zapomnienia. Długa historia górniczej pamięci i solidarności
  • Stanisław Malik – górnictwo w sercu i na znaczkach

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz