Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/01

 • Aktualności z kraju (2)
 • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – rozstrzygnięcie 47 edycji (3)
  12 grudnia, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 47 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
 • Projekt pn. „Metoda rozpoznawania stopnia zmęczenia i obniżenia uwagi na podstawie oceny funkcjonowania pracownika oraz analizy sygnałów EEG” (6)
  Celem tego projektu było opracowanie metody oraz rozbudowanie modelu laboratoryjnego systemu do rozpoznawania stopnia zmęczenia, na podstawie analizy różnego typu sygnałów behawioralnych i fizjologicznych pochodzących od pracownika.
 • Współpraca człowieka z robotem musi być bezpieczna. Rozmowa z dr Peterem Nickelem (IFA) (8)
  Rozmowa z dr Peterem Nickelem – kierownikiem sekcji Human – System – Interaction w Instytucie Ochrony Pracy Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (IFA).
 • Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna praca w magazynie” (9)
  Konkurs „Bezpieczna praca w magazynie” ogłaszany jest cyklicznie od 2015 r. przez portal logistyczny log4.pl, przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, Politechniką Łódzką i Polskim Stowarzyszeniem Techniki Magazynowej. W wyniku analizy odpowiedzi konkursowych wybierany jest „Lider bezpiecznej pracy w magazynie”, który wraz z tytułem otrzymuje statuetkę i okolicznościowy dyplom.
 • Praca zmianowa – skutki zdrowotne i ich ograniczanie (10)
  W artykule poruszono kwestię zmian zachodzących w organizmie ludzkim na skutek wykonywania obowiązków zawodowych w niestandardowych godzinach, w trybie pracy zmianowej oraz nocnej. Opisano, jak deficyty snu i jego zaburzenia mogą oddziaływać na procesy fizjologiczne i potęgować niezdrowe nawyki oraz zachowania pracowników. Przedstawiono również wiele działań, których wprowadzenie w życie pozwala na łagodzenie negatywnych skutków pracy zmianowej i zachowanie dobrej jakości snu.
 • Uregulowania prawne w zakresie bhp na morskich statkach handlowych (15)
  Artykuł upamiętnia 40 rocznicę wydania i wejścia w życie rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych. Akt ten, nigdy dotąd nie zmieniany, stanowi nie tylko przykład wzorowej, kompletnej i kompetentnej legislacji, ale budzi również uznanie znakomitym ujęciem prawnej, technicznej i organizacyjnej strony bhp na statku morskim. Abstrahując od ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, autor omawia również kompetencje kapitana statku w zakresie bhp obecne w innych powszechnie obowiązujących źródłach prawa.
 • Nowe technologie w projektowaniu środków ochrony indywidualnej chroniących głowę (20)
  Bardzo często w czasie pracy lub podczas uprawiania sportu człowiek jest narażony na wiele zagrożeń, z których do najniebezpieczniejszych należą urazy głowy. Nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować, stosuje się różnego rodzaju środki ochrony. Ich projektowanie i konstrukcja nieustannie zmienia się i ewoluuje, a parametry ochronne są ściśle dobierane do przewidywanych zagrożeń. W budowie hełmów stosowane są nowe materiały i rozwiązania techniczne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka i komfortu użytkowania, a także zmniejszanie masy hełmu i podniesienie jego funkcjonalności. Takie cele można osiągnąć głównie dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania materiałów amortyzacyjnych o specjalnie dobranej charakterystyce tłumienia. W artykule przedstawiono nowoczesne metody projektowania i symulacje komputerowe zachowania się materiały amortyzacyjne o specjalnie dobranej charakterystyce siła – odkształcenie, zapewniające zarówno właściwości ochronne, jak i użytkowe.
 • Ocena hałasu tonalnego w środowisku pracy (24)
  Hałas jako stresor może przyczyniać się do rozwoju różnego typu chorób, powodować rozproszenie uwagi, utrudniać pracę i zmniejszać wydajność pracowników. Elementy wyposażenia technicznego budynku, jak również urządzenia biurowe mogą emitować wyraźne dźwięki o charakterze tonalnym. Powszechne występowanie tych urządzeń w środowisku pracy przekłada się potencjalnie nawet na kilkaset tysięcy stanowisk pracy w Polsce. Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że uciążliwość hałasu tonalnego oceniana subiektywnie jest większa niż hałasu szerokopasmowego. W ocenie środowiska pracy brak jest kryteriów dotyczących hałasu tonalnego zarówno w pomieszczeniach (normy budowlane), jak i w zakresie hałasu na stanowiskach pracy (ocena pod względem uciążliwości). W artykule dokonano przeglądu istniejących przepisów, przeanalizowano dane literaturowe oraz podano wyniki badań prowadzonych w CIOP-PIB w zakresie uciążliwości hałasu tonalnego.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Program działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2020 (27)
 • Niezależna certyfikacja kompetencji specjalistów i wykładowców bhp zgodna ze standardami europejskimi (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych
  • Wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim
  • Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy osiąganie wynagrodzenia z każdego rodzaju pracy zarobkowej wpływa na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości?
  • Jaki jest wpływ okresów „rolnych” na prawo i wysokość emerytury z ubezpieczenia pracowniczego?
  • Jakie są podstawowe warunki wymagane do przyznania emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników?
  • Jak wygląda połączenie prawa do emerytury z ubezpieczenia pracowniczego z prawem do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników?
  • Jaki jest wpływ okresów rolnych na wysokość emerytury z ubezpieczenia pracowniczego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz