• Aktualności z kraju (2)
  Powołano Radę ds. Innowacyjności; Kolejny Polak w EASA; Nowa pula środków w NCBR
 • Bariery na drodze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (3)
  Stan prawny; Ocena przystosowania budynków, ich otoczenia i dostosowania stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
 • Sukces w pracy na odległość jest możliwy (6)
  Rozmowa z dr Markiem Makowcem
 • Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna (8)
  W artykule przedstawiono propozycję sporządzenia list kontrolnych, mających na celu możliwość sprawdzenia przez pracodawcę działającego w przemyśle przetwórstwa drewna zgodności jego działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wymaganiami zawartymi w przepisach. Listy te zostały uzupełnione o krótki opis wymagań zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tej branży, jak też wykaz tych przepisów. Listy sporządzone zostały według przyjętej klasyfikacji przepisów bhp, odnoszących się do prewencji bezpośredniej i pośredniej.
 • Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości (13)
  Na wielu stanowiskach pracy usytuowanych na wysokości, w takich gałęziach przemysłu jak budownictwo, energetyka, transport, górnictwo itp. od pracownika wymaga się przemieszczania w poziomie. Specyfika wykonywania pracy w takich warunkach wymaga zastosowania specjalnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. W przypadku zastosowania sprzętu indywidualnego najlepszym rozwiązaniem są systemy ochronne składające się z: podzespołu kotwiczącego umożliwiającego przemieszczanie się w poziomie, podzespołu łącząco-amortyzującego (np. linki bezpieczeństwa z amortyzatorem) i szelek bezpieczeństwa. Złożoność konstrukcji podzespołów kotwiczących, ich dobór do stanowisk pracy, instalacja oraz użytkowanie wymagają szerszego omówienia, zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i producentów. Z tego powodu w artykule przedstawiono podstawowe konstrukcje urządzeń kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz zasady jego działania. Omówiono podstawowe wymagania stawiane urządzeniom oraz metody badań, które są zgodne z normą PN-EN795:2012. Zwrócono uwagę na możliwość równoczesnego stosowania urządzeń kotwiczących przez więcej niż jednego pracownika. Wskazano problemy techniczne związane z wymaganiami i metodami badań tych urządzeń na podstawie dokumentu CEN/TS16415:2013 oraz dokumentów Proposal for Enquiry i Recommendation for Use Grupy Pionowej VB-11. Sformułowano podstawowe zasady doboru urządzeń kotwiczących do stanowisk pracy na wysokości.
 • Wykorzystanie technik skanowania 3D w celu lepszego dopasowania ŚOI - na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego (18)
  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami UE powinny zapewniać ich dopasowanie do wymiarów użytkownika. Projektowanie elementów ŚOI na podstawie uśrednionych wartości zarejestrowanych wymiarów antropometrycznych może skutkować niedopasowaniem wyrobów do większej grupy użytkowników. Z tego względu w artykule przedstawiono metodologię projektowania masek lub półmasek ochronnych dopasowanych do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D, którym zmierzono wymiary twarzy populacji 55 ratowników.
 • Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej - stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników (23)
  W artykule zaprezentowano zasady działania urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej bazujących na kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltanicznych. Wskazano odnośne wymagania prawne i normatywne oraz wymagania w stosunku do zatrudnionych pracowników. Omówiono różne czynności, wyposażenie robocze i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (28)
  • Praca na wsi coraz bezpieczniejsza
  • Państwowa Inspekcja Pracy walczy z nadużywaniem umów cywilnoprawnych
 • Zmiany w przepisach (30)
  Obowiązkowe ubezpieczenia rzeczoznawców - zabezpieczenia przeciwpożarowe; Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej; Wzory Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Co wynika z braku aktualnych badań lekarskich - kto zapłaci za czas niedopuszczenia pracownika do pracy? Czy renta rodzinna przysługuje osobom studiującym zaocznie?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Tankowanie w powietrzu zmieni lotnictwo pasażerskie? Szybki system transportu Hyperloop; Łakomczuch może stać się ascetą; Strach dziedziczymy...; Ergonomia pracy biurowej w domu; Jak walczyć ze słodzonymi napojami; Dania rekordowo wykorzystuje energię wiatrową; Spryt pozwala budować wizerunek lidera; Neurony koncentracji odkryte