• Aktualności z kraju (2)
 • Piątka najbardziej przedsiębiorczych zespołów Sieci Badawczej Łukasieiwcz (3)
  Za nami pierwsza edycja programu „Akcelerator Łukasiewicza”, którego celem jest wspieranie procesu wdrażania innowacyjnych pomysłów poprzez komercjalizację pośrednią, czyli spółki kapitałowe w formule startup-ów.
 • CIOP-PIB docenił przedsiębiorców za bezpieczną pracę i dobre praktyki (4)
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) już po raz 24 przyznał Karty Liderów Bezpiecznej Pracy firmom i instytucjom prowadzącym szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Podczas spotkania rozdano dyplomy laureatom Konkursu Dobrych Praktyk.
 • W oczekiwaniu na nowe przepisy w sprawie pracy zdalnej (5)
  Wciąż trwająca pandemia COVID-19 powoduje, że wiele firm decyduje się na umożliwienie pracownikom pracy zdalnej. Zagadnień, które wymagają uregulowania, jest bardzo dużo, m.in.: kto i w jakim zakresie będzie pokrywał koszty pracy zdalnej, czy będzie możliwość skontrolowania takiego pracownika, co w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek podczas pracy?
 • Budowanie kultury bezpiecznego miejsca pracy w PKP CARGO (6)
  Bezpieczeństwo w miejscu pracy – choć kształtowane przez przepisy bhp – w każdej branży czy firmie ma swoją specyfikę. Wynika ona zarówno z zakresu realizowanych zadań, jak i z wytworzonej kultury organizacyjnej, która mniej lub bardziej sprzyja przestrzeganiu obowiązujących zasad i procedur. W budowaniu bezpiecznego środowiska pracy nie mniej istotna od samych przepisów jest rzeczywista chęć ich stosowania. Warto więc inspirować pracowników oraz wzmacniać ich wewnętrzną motywację do dbania o swoje zdrowie i życie w pracy. Świadomość personelu, że to się opłacam ma ogromną wartość – jest realnym filarem wzmacniania bezpieczeństwa w firmie.
 • Gogle rzeczywistości rozszerzonej (AR) – problematyka implementacji urządzeń z życia codziennego do zawodowego (8)
  W artykule poddano rozważaniom kwestię implementacji – z życia codziennego do zawodowego – urządzeń, które z uwagi na swoją funkcjonalność są użyteczne w środowisku pracy. Są to m.in. gogle rzeczywistości rozszerzonej, sterowane aplikacją na smartfona. Niepodważalnie te urządzenia mogą służyć człowiekowi, poprawiając bezpieczeństwo wykonywanych przez niego zadań. Informacje pojawiające się na wyświetlaczu gogli AR mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń oraz przyspieszeniu reakcji i decyzji o ewakuacji. Zwłaszcza na placu budowy informacje odbierane zmysłem wzroku są gwarancją ich niezakłóconego przepływu – bez ryzyka deformacji czy opóźnienia.
 • Wpływ charakterystyki pracy na sprawność poznawczą (10)
  Praca jest istotnym elementem naszego życia i obok innych czynników wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Rodzaj wykonywanej pracy ma zatem wpływ na to, jak funkcjonujemy poznawczo. Między innymi od charakterystyki zadań w pracy czy od jej psychospołecznych warunków zależy, czy nasz mózg pracuje efektywnie, czy jednak pojawiają się problemy z koncentracją lub pamięcią. Nasze samopoczucie jest zależne od poziomu stresu, obciążenia pracą i intelektualnego zaangażowania w wykonywanie zadań, relacji ze współpracownikami i przełożonymi, a także od intensywności aktywności fizycznej w pracy. W artykule przytoczono wyniki różnych badań, które wskazują, jak charakterystyka pracy wpływa na naszą sprawność poznawczą.
 • Rynek pracy dostępny dla OzN (13)
  Kompleksowe podejście do zatrudnienia, likwidacja barier architektonicznych społecznych, większy szacunek do pracowników i edukacja pracodawców – na takie potrzeby osób z niepełnosprawnościami (OzN) w środowisku pracy zwrócili uwagę uczestnicy 9 edycji konferencji „Dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej”.
 • Ocena narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w trakcie pracy (14)
  Wśród form krystalicznej krzemionki (minerałów zbudowanych z ditlenkku krzemu), które najpowszechniej występują w środowisku naturalnym i w środowisku pracy, są kwarc i krystobalit. Są one wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w branży ceramicznej, szklarskiej czy budowlanej i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, która przedostaje się do obszaru wymiany gazowej płuc, wywołuje przewlekłe reakcje zapalne, następnie zmiany zwłóknieniowe tkanki płucnej i w efekcie pylicę krzemową, często prowadzącą do raka płuc. Informacje przedstawione w artykule powinny pomóc w rozwiązywaniu tych problemów.
 • Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne (20)
  Ocena skuteczności i efektywności procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi aktualny problem, zwłaszcza w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacji – bliższym i dalszym. Brak reżimu terminologicznego utrudnia zrozumienie różnych podejść do oceny tych procesów. W artykule dokonano próby uporządkowania terminologii w tym zakresie oraz przedstawiono dwa odmienne narzędzia do oceny procesów zarządzania bhp, które można z powodzeniem wykorzystać w praktyce, w zależności od celu i potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Nowy trzyletni program Państwowej Inspekcji Pracy – o strategiach kontroli, prewencji edukacji (25)
   Kompleksowe i jakościowe przeprowadzanie kontroli, więcej porad prawnych, nadzór i prewencja w branży budowlanej oraz zwiększenie świadomości nt. bezpieczeństwa i higieny pracy wśród osób młodych i wkraczających na rynek pracy – takie m.in. plany na następne trzy lata przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
 • 100 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Stan zdrowia farmaceuty – nowe rozporządzenie
  • Kwalifikacje kierowców – zmiany w ustawach
  • Ogólne przepisy bhp – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W jakiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń odmówi przyznania renty z tytułu wypadku?
  • Na czym polega przeliczenie emerytur z powodu korzystniejszych tablic trwania życia?
  • Czy renta rodzinna przysługuje osobom studiującym zaocznie?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
 • Więcej wypadków przy pracy w 2021 r. – wstępne dane GUS

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz