• Aktualności z kraju (2)
 • Jak rozpoznać mobbing? Badanie Pracuj.pl (3)
  Głośne przykłady zachowań mobbingowych w Polsce podsycają społeczną dyskusję. Czy to skrajne przypadki, czy takie zachowania są regularne, a nie mówi się o nich głośno? Jaki rynek zastają osoby rozpoczynające właśnie karierę? Jak wynika z badań Pracuj.pl, jedna czwarta polskich pracowników doświadczyła nieodpowiednich zachowań w miejscu pracy, a jedna na pięć ankietowanych osób doświadczyła mobbingu osobiście.
 • W pracy nie ma miejsca na przemoc. Rozmowa z Sarah Copsey z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (6)
  Tematem rozmowy był problem przemocy w miejscu pracy.
 • Mediacje w miejscu pracy – skuteczna broń w walce z mobbingiem (8)
  Konflikty w miejscu pracy są codziennością w większości firm. Zmiana kultury pracy oraz zmiany organizacyjne wymuszone dynamiką zjawisk społecznych, jak również wejście na rynek pracy pokolenia Z, zmuszają pracodawców do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania mobbingowi. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie procedury mediacyjnej jako skutecznej metody przekierowywania uczestników z trybu walki na tryb współpracy.
 • Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym. Profilaktyka cyberprzemocy (12)
  W październiku rozpoczęła się kolejna europejska kampania informacyjna z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Będzie prowadzona w latach 2023-2025 pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”.
 • Cyberprzemoc w pracy i stan zdrowia psychicznego: wyniki badań podłużnych (13)
  Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było sprawdzenie, w jaki sposób narażenie na cyberprzemoc wpływa na stan zdrowia psychicznego pracowników. Przyjęto założenie, że doświadczanie cyberprzemocy w pracy będzie prowadziło do pogorszenia stanu psychicznego respondentów. Badania przeprowadzono w paradygmacie podłużnym z dwoma pomiarami i z udziałem 500 pracowników wykonujących pracę umysłową, zatrudnionych na terenie Polski.
 • Mobbing w miejscu pracy: przeciwdziałanie poprzez redukowanie organizacyjnych czynników ryzyka (18)
  Mobbing w miejscu pracy, czyli powtarzające się przez dłuższy czas nękanie pracownika, stanowi poważne wyzwanie dla organizacji ze względu na ogromne koszty ponoszone zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całej organizacji. Ważne jest zatem podejmowanie skutecznych kroków mających na celu przeciwdziałanie temu niebezpiecznemu zjawisku. W artykule przedstawione zostały organizacyjne czynniki ryzyka mające najsilniejszy związek z eskalacją mobbingu. Następnie zaprezentowane zostały poziomy „etycznej infrastruktury” oraz wskazówki odnośnie do możliwości i kierunków przeciwdziałania mobbingowi.
 • Poznawcze uwarunkowania uwikłania w mobbing – rozważania teoretyczne (22)
  Od lat 90 XX w. na świecie realizowane są badania zmierzające do ustalenia przyczyn wchodzenia w przemocowe relacje w pracy. Badane są korelaty agresji wewnątrzorganizacyjnej, mobbingu, molestowania psychicznego i seksualnego w pracy. Uwaga badaczy skupia się przede wszystkim na czynnikach organizacyjnych i społecznych, które mogą sprzyjać występowaniu tych zjawisk. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na różnice indywidualne, które mogą predysponować pracowników do wikłania się w przemoc w pracy. W tym kontekście w artykule przedstawiono rozważania dotyczące roli przekonań i schematów w rozwoju mobbingu.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (29)
  • O budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 r. oraz o powierzaniu wykonywania pracy w handlu
   Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 5 października 2023 r., zaprezentowano dwa tematy: projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2024 r. oraz powierzanie wykonywania pracy w handlu w niedzielę i święta.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wykaz szczepień ochronnych – nowe rozporządzenie
  • Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej – zmiana rozporządzenia
  • Pilotaż morski – zmiana rozporządzenia
  • Książeczka żeglarska – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jak rozliczyć się z ZUS z dodatkowych zarobków w przypadku gdy jest się na rencie i nadal pracuje?
  • Kiedy prezes ZUS przyznaje świadczenie w drodze wyjątku?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz