• Aktualności z kraju (2)
 • Zasłużeni dla ochrony pracy uhonorowani przez Głównego Inspektora Pracy (4)
 • Bezpieczna praca w cyfrowej rzeczywistości. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy 2023 (6)
  Żyjemy w cyfrowej erze, która przynosi zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa pracy. Nad tymi kwestiami zastanawiali się i dyskutowali przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w Forum Liderów  Bezpiecznej Pracy – organizacji koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Podsumowanie 49 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (8)
 • Automatyzacja to bezpieczna ścieżka. Wywiad z dr Theo Jacobsem, ekspertem ds. robotyki i automatyzacji procesów pracy z Fraunhofer Institut (10)
 • Jak w dobie AI pracodawcy wygrywają wojnę o talenty? Raporty dobrych praktyk pracodawców 2023 (12)
  Zaledwie 28% pracowników dużych firm ma wysokie poczucie sensu w pracy. W małych firmach ten wynik jest ponad dwukrotnie wyższy. Wysokie poczucie sensu znacznie częściej deklarują osoby na stanowiskach kierowniczych niż pozostali pracownicy.
 • Wyposażenie spawacza w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej (13)
  Wraz z rozwojem sektora przemysłowego rośnie zapotrzebowanie na spawaczy. Obecnie jest to jeden z dziesięciu najbardziej deficytowych zawodów w Europie. Jednocześnie jest to zawód niebezpieczny, ponieważ osoby go wykonujące są narażone m.in. na szkodliwe promieniowanie czy ryzyko oparzenia. Ekspertki Koalicji Bezpieczni w Pracy przypominają, jak ważne jest wyposażenie spawacza w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i odzież ochronną. Wpływa to zarówno na bezpieczeństwo pracownika, jak i na jego komfort, ogólną efektywność czy zadowolenie z pracy.
 • Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym z wykorzystaniem modelu mobilnego systemu pomiarowego (14)
  W artykule zaprezentowano opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym model mobilnego systemu pomiarowego do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym (UV) na stanowiskach pracy. Omówiono jego konstrukcję oraz aplikację, za pomocą której steruje się przebiegiem pomiaru. Przedstawiono w skrócie metodykę badań promieniowania UV na stanowiskach pracy oraz przytoczono wyniki z porównania wskazań mobilnego systemu pomiarowego z profesjonalnym radiometrem na wybranych stanowiskach pracy.
 • Program wspomagający ocenę narażenia zawodowego na hałas przy zastosowaniu strategii pomiarowej uwzględniającej podział na czynności wykonywane przez pracownika (20)
  Hałas w środowisku pracy wciąż jest jednym z dominujących czynników szkodliwych lub uciążliwych oddziałujących na człowieka. Niezależnie od metod eliminacji hałasu istotną kwestią jest możliwość szybkiej oceny narażenia na hałas w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami czasochłonność tego procesu zależy m.in. od sposobu realizacji czynności prowadzonych w ciągu dnia pracy oraz zastosowanej strategii pomiarowej. Niekiedy przeprowadzenie oceny narażenia wymaga wykonania nie tylko pomiarów, lecz także dodatkowych złożonych obliczeń. Coraz większą rolę w tym zakresie odgrywa internet, w którego zasobach pojawiają się programy wspomagające wymienione operacje. Przykładem takiego programu jest przedstawiony w artykule skrypt wspomagający ocenę narażenia na hałas na stanowisku pracy przy zastosowaniu strategii pomiarowej z podziałem na czynności, które pracownik wykonuje w ramach swojej pracy. Program wyznacza wartości redukcji poziomów hałasu i czasu narażenia w odniesieniu do każdej czynności prowadzącej do osiągnięcia wartości dziennego poziomu ekspozycji na hałas zgodnego z obowiązującymi przepisami.
 • 106 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (25)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. O środkach ochrony indywidualnej i ograniczaniu narażenia na hałas (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wydawanie karty kwalifikacji kierowcy – zmiana rozporządzenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zmiana rozporządzenia
  • Świadectwo maszynisty – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Komu przysługuje renta szkoleniowa?
  • Czy to prawda, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chce przyznawać rent inwalidzkich osobom, które osiągnęły już wiek emerytalny?
  • Czy do otrzymania świadczenia rentowego, np. renty z tytułu niezdolności do pracy, trzeba mieć orzeczenie od lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz