BHP w Firmie 2020/223

 • Bhp na stanowisku strażnika miejskiego
  Praca strażnika miejskiego to nie tylko patrolowanie ulic. To przede wszystkim szereg czynności, mających na celu w głównej mierze nadzór i utrzymanie porządku w mieście.  W tym celu patroluje on tereny miejskich, obserwuje zachowania ludzi, interweniuje na wniosek oraz z inicjatywy własnej, współpracuje z pracownikami urzędu miasta oraz instytucjami nadzorczo-porządkowymi (w szczególności z policją), a także składa raporty, wnioskuje o dalsze prowadzenie spraw, przeprowadza rozmowy i uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych. Aby praca strażnika miejskiego była bezpieczna, należy uwzględnić szereg różnych czynników.
 • Profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie epidemii koronawirusa
  W związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), na czas epidemii została uregulowana kwestia profilaktycznych badań lekarskich.
 • Nieergonomiczne stanowisko jako przyczyna wypadku przy pracy
  Przyczyny wypadku przy pracy mogą leżeć w kilku obszarach bhp, niekoniecznie bezpośrednio związanych ze zdarzeniem skutkującym urazem. Przyczynami takimi mogą być np. zła organizacja stanowiska pracy, dopuszczenie do stosowania maszyn niespełniających minimalnych wymagań, czy stan psychofizyczny pracownika wykonującego pracę. Zawierają one w sobie czynnik ergonomiczny – niezachowanie wymogu dostosowania maszyn i stanowisk pracy do możliwości człowieka. A zatem nasuwa się wniosek, że nieergonomiczna maszyna czy stanowisko pracy mogą być jedną z przyczyn wypadku przy pracy i to najczęściej tzw. praprzyczyną , która nie zawsze jest widoczna podczas rutynowych kontroli stanowisk pracy i stąd może nie być uwzględniona w ocenie ryzyka zawodowego. Praktyka pokazuje, że taki właśnie mechanizm występuje przy zaistnieniu wielu wypadków, a dochodzenie powypadkowe powinno ujawnić wszystkie nieprawidłowości, w tym leżące w sferze ergonomii.
 • Wspólna odzież ochronna – możliwa, ale niezalecana
  Pracodawca wyposażył pracowników w kilka kurtek „dyżurnych” do pracy w pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Były one używane przez różnych pracowników wielokrotnie w trakcie pracy. Jednak takie rozwiązanie przysporzyło mu kłopotów. Zobacz, czy można wyposażyć kliku pracowników we wspólny środek ochrony.
 • Praca zdalna jako nowy rodzaj pracy na odległość a przepisy bhp
  Wykonywanie pracy w siedzibie zakładu pracy lub z poziomu oddziału pracodawcy czy filii nie w każdym przypadku ma uzasadnienie. Całkiem duża część zawodów oraz specjalności może być realizowana w ramach stosunku pracy – na odległość. Wykonywanie pracy poza zakładem kojarzy się w pierwszej kolejności z telepracą. Nowym rozwiązaniem, niezależnym od telepracy jest możliwość stosowania pracy zdalnej – na gruncie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Problem w tym, że przepisy regulujące możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej pomijają kwestie związane z technicznym bezpieczeństwem pracy. Może to powodować szereg wątpliwości dotyczących zapewnienia pracownikom zdalnym bezpiecznych warunków pracy.
 • Bhp w placówkach medycznych – jak postępować z odpadami zakaźnymi
  W trakcie leczenia osób zarażonych drobnoustrojami chorobotwórczymi, w tym osób zarażonych koronawirusem, powstają liczne odpady. Pochodzą one bezpośrednio od zarażonych pacjentów, zarówno leczonych w szpitalach, jak i przebywających w kwarantannie domowej. Odpady te należy kwalifikować jako wysoce zakaźne odpady medycznych. Jakie wiążą się z tym wymagania? Jakie pojemniki należy zastosować w przypadku odpadów wysoko zakaźnych oraz w jakiej temperaturze przechowywać te odpady?
 • Co pracodawca musi skonsultować ze służbą bhp
  Pracodawca ma obowiązek konsultować wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie z pracownikami lub ich przedstawicielami, niezależnie od tego, ile osób zatrudnia. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc takiego, który zatrudnia ponad 250 pracowników. Wówczas konsultacje bhp mogą być prowadzone w ramach tej komisji.
 • Ocena ryzyka dla młodocianego pracownika
  Nasza firma ma zamiar zatrudnić młodocianego pracownika. Czy w takim przypadku należy dla niego sporządzić ocenę ryzyka zawodowego, czy wystarczy ująć go w ocenie ryzyka stanowiska, na którym się uczy? Czy należy dokonać nowych pomiarów czynników szkodliwych, czy można jednak wykorzystać te, które są przeprowadzone dla stanowiska pracy, na którym się przyucza?
 • Czy służbę bhp można angażować do dodatkowych zadań
  W wielu zakładach pracy i instytucjach pracownicy służby bhp wykonują wiele czynności, które nie są zgodne z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie służby bhp. Jaka jest reakcja PIP w takich sytuacjach? Czy pracodawca może narzucić dodatkowe zadania służbie bhp, tzn. inne niż te zawarte w rozporządzeniu grożą jakieś sankcje z tego tytułu, a jeśli tak to jakie? Czy specjalista ds. bhp może odmówić wykonania dodatkowych czynności bez narażenia się na ewentualne kary od pracodawcy?

BHP w firmie - cały wykaz