• Temat numeru: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy montera dociepleń (na terenie budowy)
  Każdy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Jest ona fundamentalnym narzędziem służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy. Prowadząc ją regularnie pracodawca stwarza w przedsiębiorstwie bezpieczne warunki pracy i kontroluje stan zagrożeń w miejscu pracy. Przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka na stanowisku pracy montera dociepleń ze szczegółowo omówioną identyfikacją i charakterystyką czynników środowiska pracy.
 • Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika – kolejne zmiany w Kodeksie pracy
  Nowe przepisy Kodeksu pracy umożliwią pracownikowi zatrudnionemu od co najmniej 6 miesięcy wystąpienie do pracodawcy o poprawę jego sytuacji poprzez np. zmianę umowy, etatu lub rodzaju pracy. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wolę pracownika albo wyjaśnić, z jakich powodów nie może jej spełnić.
 • Instrukcje bhp w kilku prostych krokach
  Instrukcje pracy budują i zachowują wiedzę wewnątrz firmy. Kiedy sposób w jaki wykonuje się daną czynność, jest przekazywany ustnie, jest miejsce na interpretację i błąd ludzki. Wiedza o tym, jak najskuteczniej wykonać zadanie, zostanie utracona, gdy pracownik opuszcza firmę i zabiera ze sobą wiedzę. Dobra instrukcja pracy pozwala tego uniknąć. Jak pisać dobre instrukcje bhp?
 • Rejestracja oględzin stanowisk pracy przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce
  Organem kontrolującym problematykę bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy jest inspektor PIP. Kontrola inspektora składa się z dwóch następujących po sobie faz. Pierwszą i bardzo kluczową jest ustalanie stanu faktycznego. Podczas takich ustaleń inspektor ma prawo używać urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. W praktyce powyższe uprawnienie inspektora może budzić istotne wątpliwości, których przepisy niestety nie rozstrzygają. 
 • Skierowanie pracownika na przedterminowe badania profilaktyczne
  Lekarz przeprowadzający badanie może wyznaczyć krótszy termin kolejnego badania profilaktycznego. Nie można też wykluczyć, że pracodawca skieruje pracownika na badania profilaktyczne przed terminem określonym przez lekarza przeprowadzającego badanie. Poznaj zasady przedterminowych badań profilaktycznych.
 • Zadania służby bhp – przekazywanie obiektów budowlanych do użytkowania
  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z jej zadań jest współudział przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania.
 • Niezbędna zawartość każdego wstępnego szkolenia bhp
  W jakiej formie przeprowadza się szkolenie wstępne bhp? Czy treść szkolenia wstępnego bhp jest jasno określona? O czym mówić na szkoleniu wstępnym bhp w części ogólnej szkolenia? To najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowej organizacji szkoleń. Dobrze zorganizowanie szkolenie nie musi być postrzegane przez pracowników jako strata czasu, może być natomiast świetną wizytówką zakładu pracy. Jaka jest zatem niezbędna zawartość każdego wstępnego szkolenia bhp? Odpowiedzi na te i inne pytania są zawarte w tym artykule.
 • Mobilne narzędzia pracy – jak zorganizować stanowisko pracy biurowej
  Pracownicy biurowi wykonują pracę w specyficznych warunkach środowiska pracy. W ich przypadku trudniej o taki wypadek, jaki jest możliwy na stanowisku robotniczym, zwłaszcza podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Jednak stanowiska biurowe odznaczają się specyficznymi zagrożeniami, np. związanymi z wykorzystaniem mobilnych narzędzi pracy. Sprawdź, jak im zapobiec.
 • Jak zorganizować bezpieczną pracę na wysokości
  Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w Dziale IV, rozdział 6 Kodeksu pracy oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Jedną z częściej wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych jest praca na wysokości – szczególnie w wykonaniu personelu sprzątającego. O czym powinien pamiętać pracodawca organizując prace na wysokości?

BHP w firmie - cały wykaz