• Temat numeru: Jak zadbać o bezpieczeństwo na stanowisku pracy z komputerem
  Praca w biurowych warunkach środowiska pracy nie wiąże się z takim samym poziomem w zagrożeń zawodowych jak praca na stanowisku robotniczym w ramach prac szczególnie niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, iż prace wykonywane przed monitorem ekranowym nie charakteryzują się właściwymi dla siebie uciążliwościami. Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest zatem właściwe zorganizowanie komputerowego stanowiska pracy, zanim stosowne środki prawne w powyższym zakresie wyda inspektor pracy.
 • W 2023 roku wzrośnie wysokość wynagrodzenia minimalnego – o ile?
  W 2023 roku nastąpi dwukrotne zwiększenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kolejne podwyższenia nastąpią w styczniu i w lipcu, a wysokość płacy minimalnej wzrośnie w sumie łącznie aż o 590 zł. Sprawdź, ile w 2023 roku wyniesie wysokość wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej.
 • Małe budowy są niewystarczająco bezpieczne?
  Poziom bezpieczeństwa pracy na małych budowach jest niewystarczający i znacząco odstaje od akceptowalnego poziomu obserwowanego na większości dużych budów. To wnioski z czerwcowych czynności kontrolnych na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie), które przeprowadziła inspekcja pracy.
 • Kiedy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) bez uprzedzenia
  Już w zeszłym roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo przedsiębiorców. Dotyczył jednoznacznego wskazania, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez PIP na podstawie ustawy o PIP. Proces legislacyjny jest dalej w toku...
 • Tematyka zwalczania pożarów i ewakuacji w szkoleniu bhp
  Od pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji wymaga się jedynie ukończenia szkolenia w dziedzinie bhp, w którego programie została uwzględniona także problematyka ochrony ppoż. Program ich szkolenia musi uwzględniać wiele zagadnień związanych ze zwalczaniem pożarów i ewakuacją. Jak określić zakres takiego szkolenia?
 • Służba bhp spoza zakładu tylko gdy nie ma chętnych na etat
  Można powierzyć funkcje zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, niebędącego pracownikiem, jeżeli pracodawca wykaże, przed wydaniem stosownego nakazu przez inspektora pracy, że były podejmowane działania w celu zatrudnienia specjalistów ds. bhp, ale zakończyły się fiaskiem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2019 r., sygn. I OSK 841/17.
 • Zatrudnienie pracownika oświaty – obowiązki dyrektora w zakresie bhp
  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole i na zajęciach poza jej obiektami należy do podstawowych obowiązków dyrektora. Warto pamiętać, że obowiązek ten obejmuje w równej mierze uczniów, jak i pracowników szkoły. Żeby go zrealizować, należy m.in. zapewnić szkolenia wstępne bhp dla nowych pracowników, ale też przekazać im pakiet niezbędnych informacji. O czym nie możesz zapomnieć?
 • Brak przeciwwskazań do pracy musi być jednoznaczny
  W wyniku pracowniczych badań profilaktycznych lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Sprawdź, dlaczego praktyka polegająca na wydawaniu orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy z jednoczesnym wskazywaniem ograniczeń w zakresie obowiązków nie jest właściwa.
 • Wymagania prawne dotyczące oświetlenia miejsc pracy
  Wymagania prawne dotyczące oświetlenia są zawarte w różnych aktach prawnych – przede wszystkim dotyczących budownictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to ustawy i rozporządzenia, a także dokumenty unijne. W tym artykule podpowiadamy, jakie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno spełniać oświetlenie miejsc pracy.
 • Bez urazowe zdarzenia wypadkowe – jak je badać
  Czy wiecie, że liczba wypadków przy pracy jest proporcjonalna do liczby zaistniałych zdarzeń potencjalnie wypadkowych? Jednak już straty powodowane przez bez urazowe zdarzenia potencjalnie wypadkowe mogą znacznie przekraczać te z tytułu wypadków przy pracy. Jak więc temu przeciwdziałać? Kluczem jest tu badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Oto wskazówki, jak badać bez urazowe zdarzenia wypadkowe w zakładach pracy.
 • Analiza wypadku i działania zaradcze na przykładzie poparzenia łukiem elektrycznym
  Przeprowadzenie postępowania powypadkowego nie jest prostym zadaniem. Ogromne znaczenie ma przeprowadzenie analizy zaistniałego zdarzenia wypadkowego. Właściwe przeprowadzenie analizy wypadku pozwala także podjąć prawidłowe działania zaradcze, które w przyszłości zmniejsza ryzyko zaistnienia podobnego zdarzenia. Na przykładzie poniższej analizy wypadku podpowiadamy, jak to prawidłowo zrobić.
 • Czy trzeba zrobić pomiar hałasu i drgań. Zmiana w karcie charakterystyki po zakupie środków chemicznych
  W firmie kupujemy środki chemiczne i ich mieszaniny. Podczas zakupu żądamy karty charakterystyki, którą zgodnie z przepisami sprzedający ma obowiązek dostarczyć. Jak przedstawia się sytuacja, w której karta charakterystyki zmieni się już po zakupie tego środka, np. po 6 miesiącach, a my ją stosujemy nadal? Czy sprzedający powinien nam nową kartę dosłać? Czy dopiero przy kolejnym zakupie tego samego środka chemicznego dostarcza nową/aktualną?
 • Dwujęzyczna karta szkolenia wstępnego – czy jest dopuszczalna?
  Czy są przepisy, które zabraniają, by karta szkolenia wstępnego była dwujęzyczna? W mojej firmie chcemy wdrożyć kartę szkolenia wstępnego w języku polskim i ukraińskim, oczywiście nie zmieniając jej treści, formatu, szaty graficznej. Czy możemy taką kartę wprowadzić w życie?
 • Normy dźwigania a manualne przesuwanie bramy
  Mam pytanie dotyczące zamykania/przesuwania bramy ważącej ok. 2500 kg – maks. 3000 kg na odległość ok.15 m (brama jest bez napędu). Normy dźwigania obowiązują tylko do przenoszenia ciężarów, więc jak to się ma do ww. sprawy, czyli przesuwania ciężarów?
 • Zatrudnianie młodocianych a narażenie na czynniki rakotwórcze
  Jak w chwili obecnej podchodzić do pracowników młodocianych podejmujących naukę zawodu np. stolarza lub mechanika, którzy by nauczyć się zawodu są narażeni na działanie czynników rakotwórczych (pyły drewna twardego, oleje silnikowe)? Z jednej strony mogą podjąć naukę w tych zawodach, a z drugiej nie mogą być narażeni na czynniki rakotwórcze, co w połączeniu wyklucza naukę zawodu. 

BHP w firmie - cały wykaz