• Temat numeru: Środki działające podobnie do alkoholu – wybrane zagadnienia weryfikacji pracowników
  Problem gotowości pracowników do pracy w kontekście naruszania zasad trzeźwości jest wpisany w relację pracodawca – pracownik od bardzo dawna. Znacznie krótszą historię, przynajmniej w kontekście obowiązujących przepisów, mają przypadki naruszenia gotowości do pracy w związku ze stosowaniem przez pracowników substancji działających podobnie do alkoholu. Nowe przepisy Kodeksu pracy wprowadziły możliwość bezpośredniej kontroli w zakresie stosowania powyższych substancji – niestety kształt wprowadzonych regulacji nie odpowiada na szereg wątpliwości poczynając od kwestii proceduralnych, a kończąc na procesie weryfikacji gotowości do pracy.
 • Czym jest tymczasowa praca na wysokości
  W rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy w § 8a jest mowa o: "tymczasowej pracy na wysokości". Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Czy są jakieś inny wymagania bhp dla pracy na wysokości i tymczasowej pracy na wysokości?
 • Dodatkowe zabezpieczania maszyn – kiedy są konieczne
  Dostosowujemy maszyny do wymagań minimalnych po relokacji ich z innego zakładu. Posiadają one deklarację WE producenta i znak CE. W przypadku awarii i naprawy tej maszyny pracownik Działu Utrzymania Ruchu musi zdjąć specjalnym kluczem obudowę wyposażoną w krańcówkę i wejść do wnętrza tej maszyny, która w tym przypadku jest strefą niebezpieczną i niewidoczną z miejsca głównego pulpitu sterowniczego. W wyniku przypadkowego zamknięcia obudowy krańcówka otwartej obudowy zostanie dezaktywowana i umożliwi włączenie maszyny z pulpitu sterowniczego. Pytanie. Czy tę maszynę należy doposażyć w dodatkowy układ zabezpieczający informujący operatora, że w środku (w strefie niebezpiecznej) jest człowiek i wymuszający na nim przed uruchomieniem sprawdzenie tej strefy czy wystarczą procedury DUR typu oznakowanie maszyny na czas przeglądu, lockout tagout itp.
 • Czynności postępowania powypadkowego krok po kroku
  Zaczynam dopiero świadczenie usług związanych z BHP. Proszę o informacje, jakie po kolei dokumenty i kwestie powinienem załatwić przy prowadzeniu postępowania powypadkowego?
 • Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń do Państwowej Inspekcji Pracy
  Każdy wypadek ciężki, zbiorowy oraz śmiertelny powinien być zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy. W każdym okręgowym inspektoracie pracy funkcjonuje system zgłaszania wypadków przy pracy. Co jednak w sytuacji gdy praca wykonywana jest w warunkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, a jeszcze do wypadku nie doszło? Trudno oczekiwać aby pracodawca sam zgłaszał, że dopuścił do pracy w warunkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Jednak czy uprawnienie takie przysługuje przykładowo osobie postronnej, która zupełnie przypadkiem zobaczyła, że praca odbywa się w warunkach sugerujących, że w każdej chwili może dojść do wypadku?
 • Wsparcie w zarządzeniu bezpieczeństwem – poznaj narzędzia Lean Management
  Lean management to koncepcja zarządzania, dążąca do upraszczania procesów, minimalizowania kosztów, przy jednoczesnej poprawie między innymi bezpieczeństwa i jakości. Jej zastosowanie może pomóc w uporządkowaniu stanowisk pracy, wyeliminowaniu zbędnych ruchów pracownika, czy stosowaniu rozwiązań w pełni bezpiecznych, a zatem stworzeniu warunków pracy, do których dąży większość pracodawców. Na czym polega koncepcja „szczupłego zarządzania”? Jakie narzędzia wchodzą w jego skład?
 • Szkolenie okresowe bhp strażnika miejskiego (część 1)
  Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie im odpowiednich informacji dotyczących zagrożeń związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Szkolenie okresowe ma na celu utrzymanie świadomości pracowników w kwestiach bhp, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz zwiększenie ogólnej kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. W artykule przedstawiamy zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia okresowego strażników miejskich. Jest to pierwsza część kompleksowo omówionego szkolenia bhp. W kolejnym numerze przedstawimy pozostałe zagadnienia.
 • Posiłki i napoje zapewnione regulaminem pracy zawsze trzeba wydawać
  Jeżeli regulamin pracy przewiduje wydawanie profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom, którzy normalnie nie mieliby do nich prawa, pracodawca musi te posiłki i napoje zapewniać, niezależnie od tego, czy przepisy kodeksowe i rozporządzenie obligują go do ich wydawania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku ze stycznia 2023 roku. Co to oznacza w praktyce?
 • Ponowny wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej – czy jest możliwy
  Powtórne złożenie wniosku o stwierdzenie choroby zawodowej, w sytuacji gdy wcześniejsza decyzja była odmowna, a jedyną zmianą było wprowadzenie nowego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych (które nie dokonało istotnych zmian w opisie choroby na korzyść skarżącego), skutkuje umorzeniem postępowania przez organ sanitarny – ze względu na tożsamość prawną obydwu spraw dotyczących uznania danego schorzenia za chorobę zawodową.
 • Jak zmotywować pracowników do bezpiecznej pracy
  Kwestia prawidłowego i skutecznego motywowania pracowników do bezpiecznej pracy jest bardzo istotna zarówno dla pracowników służby bhp, jak i przełożonych. Zarządzanie ludźmi to przecież w głównej mierze motywowanie ich do efektywnej pracy, ciągłego rozwoju oraz przekazania firmie swoich umiejętności i wiedzy. Oto kilka prawd i wskazówek dotyczących motywowania pracowników.
 • Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę – jakie mogą być konsekwencje
  W każdej firmie terminy wypłaty wynagrodzenia mogą być inne, ale data wypłacania pensji musi mieścić się w regulacjach kodeksowych. Zbyt późna wypłata pensji oznacza kłopoty dla pracodawcy. Kodeks pracy zawiera wiele przepisów, które dotyczą między innymi terminów wypłaty wynagrodzeń. Z jakimi konsekwencjami musi się liczyć pracodawca w przypadku braku terminowego wypłacania pensji pracownikom? Na pytania redakcji odpowiada ekspert Rafał Krawczyk.
 • Sprawdź nowe zapisy w świadectwie pracy
  Nowy wzór świadectwa pracy to efekt dwóch nowelizacji Kodeksu pracy, które wprowadziły m.in. zmiany w zakresie pracy zdalnej, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy czy zmiany w urlopie rodzicielskim. W związku z tym konieczne jest dostosowanie treści świadectwa pracy do nowych uprawnień pracowników wprowadzonych tymi nowelizacjami.

BHP w firmie - cały wykaz