• Badania profilaktyczne pracowników a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – co z zaległymi obowiązkami
  Obowiązkiem pracodawców jest prowadzenie regularnego monitoringu stanu zdrowia zatrudnionych w kontekście zdolności do wykonywania umówionej pracy. Okres epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego to czas, w którym zawieszone były okresowe badania profilaktyczne. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się z powrotem zaległych obowiązków, które powinny zostać wykonane niezwłocznie. I ich realizacja z pewnością będzie kontrolowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawdź szczegóły.
 • Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego – co dalej z zawieszonymi obowiązkami
  Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego opublikowanym 16 czerwca 2023 r. od 1 lipca przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Jak zatem sprawnie zorganizować odroczone szkolenia bhp oraz badania lekarskie pracowników? Jakich terminów w tym zakresie musisz dochować?
 • Państwowa Inspekcja Pracy o wypadkach przy pracy zdalnej
  Państwowa Inspekcja Pracy została dotychczas powiadomiona o 22 zdarzeniach wypadkowych podczas pracy zdalnej. W wypadkach tych poszkodowane zostały 22 osoby, w tym 4 doznały ciężkich obrażeń ciała, 16 poniosło śmierć, a dla dwóch osób wypadki spowodowały czasową niezdolność do pracy (tzw. wypadki lekkie). Jak w praktyce wygląda wprowadzenie pracy zdalnej? Jaka jest rola PIP w procesie wdrażania pracy zdalnej w zakładach?
 • Nowe klasy zagrożeń chemikaliów i ich oznakowanie
  Nowe unijne przepisy wprowadziły od 20 kwietnia 2023 r. zmiany w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Skąd potrzeba wprowadzenia zmian w klasach zagrożeń i kryteriach klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych? Co obejmują nowe klasy zagrożeń chemikaliów? Zobacz, jakie zmiany zostały wprowadzone i o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy stosujący substancje chemiczne?
 • Jak zaangażować pracowników w zagadnienia bezpieczeństwa pracy
  Angażowanie pracowników w zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy jest kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie. Tylko dzięki widocznemu zaangażowaniu przede wszystkim kadry kierowniczej oraz pracowników możliwe jest praktyczne funkcjonowanie procedur czy instrukcji bhp. Jak skutecznie zaangażować pracowników w rozwój bezpiecznych warunków pracy?
 • Jak prawidłowo nałożyć karę na pracownika – praktyczne wskazówki
  Nakładanie kar porządkowych na pracowników jest tematem, który budzi wiele kontrowersji i wymaga głębszej analizy. W miejscu pracy, gdzie panują hierarchia i określone zasady, czasami niezbędne staje się stosowanie sankcji wobec pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonych norm i regulacji. Karanie pracowników może mieć różne cele, takie jak utrzymanie dyscypliny, zapewnienie efektywności pracy czy ochrona bezpieczeństwa. Jednak równocześnie należy zwracać uwagę na aspekty sprawiedliwości, proporcjonalności i skuteczności kar, aby uniknąć nadużyć i nieuczciwych praktyk. O tym rozmawiamy z naszym ekspertem.
 • Szkolenie okresowe strażnika miejskiego – część 2
  Przedstawiamy drugą cześć artykułu dotyczącego szkolenia okresowego strażnika miejskiego. Celem tego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizę tematów rozpoczyna punkt poświęcony profilaktycznej ochronie zdrowia.
 • Jak zadbać o pracowników w czasie upałów, gdy nie ma klimatyzacji
  Wraz z nadejściem gorących dni letnich zadbanie o dobre samopoczucie pracowników staje się priorytetem dla każdego pracodawcy. Wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na efektywność pracy i zdrowie pracowników, dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu minimalizację skutków upałów w miejscu pracy. Zobacz, co może zrobić pracodawca i jak może zadbać o pracownika w czasie upałów.
 • Pasy mocujące, łańcuchy i dodatkowe środki mocowania – zasady stosowania
  Bezpieczne i skuteczne mocowanie ładunków jest nie tylko kwestią wygody i efektywności, ale przede wszystkim zagadnieniem bezpieczeństwa, zarówno dla osób zaangażowanych w transport, jak i dla samego ładunku. Mocowanie odnosi się do procesu zapewnienia stabilności i zabezpieczenia przed przesunięciem się ładunku podczas transportu, gdy może wystąpić wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo. Istnieją wiele różne metody mocowania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i charakterystyki ładunku oraz środka transportu. Którą z nich wybrać?
 • Wątpliwości dotyczące regulaminu kontroli trzeźwości pracowników
  Jestem pracownikiem służby bhp w jednej ze spółek kolejowych przewozów pasażerskich. W projekcie przygotowywanego regulaminu zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości znajdują się sformułowania, które budzą moje wątpliwości co do ich zgodności z art. 221c3 „Przesłanki wprowadzenia i sposób przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników”. W postanowieniach ogólnych znalazł się zapis: „Kontrola prowadzona jest celem zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrony mienia i podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozów kolejowych realizowanych przez Spółkę”. Zapis w Kodeksie pracy w przesłankach mówi jedynie o ochronie życia i zdrowia oraz ochronie mienia (wykaz zamknięty?), a zatem czy dodanie wzmianki o podniesieniu bezpieczeństwa przewozów jest w tym przypadku dopuszczalny? W projekcie wskazana została grupa pracowników, wobec których dopuszczalna będzie kontrola trzeźwości (kontrola prewencyjna). Dodano również odrębny punkt o następującym brzmieniu: „Kontrolę przeprowadza się również w stosunku do Pracowników/Współpracowników, którzy ulegli wypadkowi w pracy w ramach obowiązujących w Spółce regulacji, o ile ich stan psychofizyczny i warunki pozwalają na przeprowadzenie takiego badania”. Nie wskazano przy tym, czy zapis ten dotyczy wypadków, którym ulegli pracownicy wskazani wyżej (wskazane grupy do badania trzeźwości), czy też wypadków w pracy wszystkich pracowników Spółki (co byłoby sprzeczne z wymogami Kodeksu – badanie trzeźwości wyłącznie wskazanych grup pracowniczych). Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.
 • Kiedy możemy mówić o przyczynieniu się pracownika do wypadku
  Pracownik nie stosował środków ochrony indywidualnej, co do których stosowania był zobowiązany, wykonywał prace według własnej oceny w sposób bezpieczny z zachowaniem należytej ostrożności. Uległ wypadkowi, doznając ciężkiego urazu ciała. Czy komisja powypadkowa, dokonując kwalifikacji zdarzenia, może uznać powyższe okoliczności jako te, które świadczą o tym iż pracownik w sposób niedbalstwa przyczynił się do wypadku, i nie uznać zdarzenia jako wypadku w pracy?

BHP w firmie - cały wykaz