Lekarz Medycyny Pracy 2019/08

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – lipiec 2019 r.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców
 • Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (4)
  Problem medycyny szkolnej znikł z regulacji prawnych wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 1999 r. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, gdzie medycyny szkolna, funkcjonująca poprzednio jako odrębna gałąź ochrony zdrowia, została włączona w jednolity system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Rozpoznanie zapalenia nadkłykcia kości ramiennej u nauczyciela muzyki (4)
  W wykazie chorób zawodowych pod pozycją 19.5 figuruje zapalenie nadkłykcia kości ramiennej. W jakich okolicznościach możliwe jest rozpoznanie tego typu choroby zawodowej? Jaki wpływ na rozpoznanie tej choroby zawodowej ma wystąpienie innych zmian zwyrodnieniowych powstałych w związku z wykonywaną pracą?
 • Zespół cieśni nadgarstka – domniemanie istnienia choroby zawodowej (7)
  Pod pozycją 20.1 wykazu chorób zawodowych figuruje choroba zespołu cieśni nadgarstka. Zespół cieśni nadgarstka występuje z dużą częstością w populacji ogólnej, zwłaszcza u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, jego etiologia jest wieloczynnikowa i nie istnieją obiektywne badania pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie etiologii zawodowej. Kiedy możliwe jest uznanie tego schorzenia za chorobę zawodową?
 • Profilaktyka chorób wywoływanych przez pyły organiczne (9)
  W rolniczym i rolno-przetwórczym środowisku pracy występują biologiczne czynniki szkodliwe, które mogą działać chorobotwórczo na organizm człowieka. Z tego powodu zapobieganie chorobom wywoływanym przez te czynniki odgrywa dużą rolę. zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych pochodzących z różnych dziedzin może wydatnie przyczynić się do spadku zachorowalności na choroby układu oddechowego rolników. W zapobieganiu chorobom układu oddechowego rolników niezbędna jest pomoc różnych instytucji państwowych, samorządowych, ubezpieczeniowych i organizacji rolniczych, które powinny umożliwić nabycie skutecznych środków ochrony osobistej, a zwłaszcza nowoczesnych respiratorów.
 • Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym – część 2 (11)
  Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego, występujące w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, obejmują dwie główne grupy: a) mikroorganizmy (drobnoustroje) zakaźne i pasożyty, przenoszone ze zwierząt hodowlanych lub dzikich na człowieka i wywołujące u narażonych osób choroby odzwierzęce (zoonozy); b) czynniki alergizujące i toksyczne pochodzenia drobnoustrojowego, roślinnego i zwierzęcego znajdujące się w dużych ilościach w pyłach organicznych i wywołujące u narażonych rolników zawodowe choroby układu oddechowego, błon śluzowych nosa oraz oczu i skóry.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz