• Ocena narażenia pól elektromagnetycznych wśród pracowników centrów nadawczych w Polsce (477-482)
  W badaniach badających potencjalny wpływ na zdrowie ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne (EMF), kluczowym problemem jest ocena narażenia pracowników. Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne wymaga określenia maksymalnych poziomów EMF, dla efektu ostrego i dawki zaabsorbowanej, dla efektu kumulacji. Podjęto badania mające na celu określenie ekspozycji na EMF u pracowników ośrodków nadawczych (BC) w Polsce. Była to pierwsza część kompleksowego projektu dotyczącego skutków zdrowotnych narażenia zawodowego na działanie pól elektromagnetycznych.
 • Wszyscy pracownicy potrzebują zasobów pracy - Testowanie zapotrzebowania na pracę - Teoria zasobów wśród pracowników o wysokiej lub niskiej pamięci roboczej i inteligencji płynów (483-496)
  Teoria zapotrzebowania na zasoby - zasoby (JD-R) jest jedną z najbardziej wpływowych platform teoretycznych do wyjaśnienia zaangażowania w pracę. JD-R postuluje istnienie procesu upośledzenia zdrowia, w którym zapotrzebowanie na pracę prowadzi do obciążenia, oraz procesu motywacyjnego, w którym zasoby pracy prowadzą do zaangażowania w pracę. Chociaż funkcje poznawcze są jednymi z najważniejszych cech pracowników związanych z pracą, wciąż niewiele wiadomo o roli moderatora w procesach JD-R; dlatego w tym badaniu podjęliśmy nową próbę sprawdzenia niezmienności propozycji JD-R wśród pracowników na różnych poziomach funkcjonowania poznawczego.
  Wsparcie społeczne w grupach matek o różnym statusie rodzinnym i znaczeniu dla zadowolenia z pracy (497-507)
  Celem badania było ustalenie, w jakim stopniu wsparcie społeczne jest różnicowane przez sytuację rodzinną, z uwzględnieniem samotnego macierzyństwa jako trudnego otoczenia, oraz ustalenie, czy wsparcie społeczne jest istotne dla satysfakcji z pracy w badanej grupie osób. matki.
 • Ustawienie kręgosłupa podczas pracy w pozycji siedzącej a dolegliwości bólowe u stomatologów i asystentek medycznych (509-522)
  Ból kręgosłupa często występuje u osób pracujących w pozycji siedzącej. Na jakość tej pozycji ma wpływ m.in. rodzaj stanowiska roboczego. Dla stomatologów stanowiskami roboczymi są unity stomatologiczne, konstruowane na podstawie współczesnych ergonomicznych koncepcji pracy, natomiast asystenci medyczni pracują na typowych komputerowych stanowiskach biurowych. Celem badania było określenie zależności między dolegliwościami bólowymi a ustawieniem kręgosłupa podczas pracy w pozycji siedzącej na stanowiskach o różnym potencjale ergonomicznym.
 • Związek stężenia drobnego pyłu PM2,5 zawartego w powietrzu atmosferycznym podczas epizodu smogowego z dobowymi zaostrzeniami chorób układu oddechowego w populacji województwa śląskiego (523–530)
  Obserwowane w ostatnich latach w Polsce cyklicznie powtarzające się – w każdym sezonie zimowym – epizody smogowe stały się inspiracją do badań nad sytuacją epidemiologiczną zaostrzeń chorób układu oddechowego zarejestrowanych w odpowiedzi na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego.
 • Choroby zawodowe wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w latach 2009–2016 (531-538)
  Celem pracy jest przedstawienie danych statystycznych dotyczących występowania chorób zawodowych wśród pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2009–2016.
 • Choroby niezawodowe związane z pracą – uregulowania prawne, orzecznictwo oraz potencjalne konsekwencje dla pracodawców i pracowników w Polsce (539-546)
  Do chorób niezawodowych związanych z pracą zalicza się schorzenia o wieloczynnikowym pochodzeniu, które w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznane za choroby zawodowe, ale na których rozwój, przebieg lub rokowanie może mieć wpływ środowisko pracy lub sposób jej wykonywania. Rozważając ich wpływ na rynek pracy, oprócz absencji chorobowej, zjawiska prezenteizmu oraz skrócenia aktywności zawodowej, należy również mieć na uwadze możliwość dochodzenia przez pracowników roszczeń odszkodowawczych z tytułu konsekwencji ich wystąpienia.
 • Adaptacja Kwestionariusza warunków efektywności pracy II w grupie polskich pielęgniarek i położnych (547-560)
  Artykuł prezentuje polską adaptację Kwestionariusza warunków efektywności pracy II (Conditions for Work Effectiveness Questionnaire II – CWEQ II) opracowanego przez Laschinger i współpracowników. Kwestionariusz warunków efektywności pracy II służy do pomiaru upodmiotowienia strukturalnego (structural empowerment) i ma szerokie zastosowanie w badaniach grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Upodmiotowienie strukturalne to zdolność do mobilizacji dostępnych możliwości, informacji, zasobów i wsparcia w organizacji. Polega ono na tworzeniu warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi pielęgniarek oraz udostępniających procesy decyzyjne. Celem badania było sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji CWEQ II oraz weryfikacja struktury czynnikowej upodmiotowienia strukturalnego w warunkach polskich.
 • Badania psychologiczne w służbie medycyny pracy – regulacje prawne: część I (561-572)
  Zagadnienia związane z badaniami psychologicznymi w orzecznictwie o zdolności do pracy są regulowane przepisami prawa. W wielu przypadkach badania te mogą być wykonywane wyłącznie przez psychologów służby medycyny pracy. Dokonano analizy 32 aktów prawnych (17 ustaw i 15 rozporządzeń). Jej celem było m.in. wskazanie problematycznych kwestii związanych z badaniami i sformułowanie propozycji zmian przepisów oraz przybliżenie psychologom prawnych aspektów ich pracy. Ze względu na obszerność materiału (19 ustaw i 13 rozporządzeń) zostanie on opublikowany w dwóch częściach. Niniejsza część I dotyczy kwalifikacji psychologów, kierowania na badania, celu i zakresu badań oraz terminów ich przeprowadzania. W części II omówione zostaną zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z diagnostyką.
 • Psychospołeczne warunki pracy a depresja i zaburzenia depresyjne: przegląd badań (573-581)
  W artykule dokonano przeglądu badań na temat związku między depresją diagnozowaną klinicznie oraz subiektywnie a psychospołecznymi warunkami pracy. Większość z nich dotyczy mobbingu oraz stresu w pracy. Znaczna część wskazuje także niesprawiedliwość organizacyjną oraz restrukturyzację, a pojedyncze badania długi czas pracy i zaburzenie równowagi praca–dom jako potencjalne przyczyny depresji wśród pracowników. Wyniki tych analiz potwierdzają, że szczególnie mobbing i stres w pracy zwiększają ryzyko wystąpienia depresji. Jest ono tym większe, im większe jest narażenie na te czynniki. W wielu badaniach wskazuje się, że zależności między negatywnymi psychospołecznymi warunkami pracy a obniżonym poziomem zdrowia psychicznego są silniejsze wśród kobiet. Uzyskane wyniki sugerują potrzebę podejmowania wszelkich możliwych wysiłków na rzecz zmiany takich środowisk pracy, a najlepiej – na wczesne zapobieganie pogarszaniu się warunków zawodowych.

Medycyna Pracy - cały wykaz