Monitor Prawa Pracy 2021/02

 • Aktualności
  • Następstwa niewykonania obowiązków pracowniczych w czasie trwania stosunku pracy
  • Wykazanie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku niestandardowych form jej świadczenia
 • Zmiany w prawie
  • Wietnam otwiera się na wolności związkowe
  • „Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych”
 • Artykuły
  • Dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy ze względu na niepełnosprawność
  • Outsourcing – ryzyko z perspektywy prawa pracy
  • Konstrukcja uznania za pracownika czy konstrukcja szerokiego rozumienia pojęcia pracownika na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Czasowe odsunięcie pracownika od wykonywania pracy z uwagi na dobro pracodawcy
  • Miarkowanie odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na klauzulę naruszenia zasad współżycia społecznego
  • Skutki zawarcia przez radę nadzorczą umowy o pracę z osobą wadliwie powołaną w skład zarządu
  • Ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
  • Okres dyżuru pozazakładowego
  • Polska i Węgry v. rzeczywisty wymiar konwergencji społecznej w Europie

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz