Monitor Prawniczy 2020/17

 • Aktualności
  • Bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy
  • Dopuszczalność żądania od dostawcy internetu danych osoby naruszającej dobra osobiste
  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a ustanowienie służebności przejścia i przejazdu
  • Zawieszenie biegu terminów sądowych z powodu COVID-19
  • Potrącenie z wynagrodzenia należności za korzystanie ze służbowego auta w prywatnych celach
  • Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
  • Wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonania decyzji, której ustawowo został nadany rygor natychmiastowej wykonalności
  • Zwolnienie z długu nie oznacza przychodu
 • Artykuły
  • Bieg postępowania w sprawach cywilnych w czasie epidemii. Część I – sprawy pilne
  • Kształtowanie cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych w świetle ustawodawstwa epidemicznego
  • O sprzeczności z Konstytucją RP daniny pobieranej od wierzycieli w razie bezskuteczności egzekucji
  • Referendarz sądowy jako sędzia komisarz
  • Uprawniony do akcji pauliańskiej wobec masy upadłości osoby trzeciej
  • Podzielność świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane w perspektywie ustawowego prawa inwestora do odstąpienia od umowy

Monitor Prawniczy - cały wykaz