• Artykuły
  • Zarzut potrącenia po nowelizacji
  • Zasady formułowania wniosków i oświadczeń stron w pismach procesowych, w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Upadek polskiego Kodeksu postępowania cywilnego
  • Kierunki zmian w systemie środków zaskarżenia
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r. – wprowadzenia
  • Zwrot pisma procesowego wniesionego przez zawodowego pełnomocnika
  • Doręczenia  bezpośrednie (autonomiczne) w KPC
  • Doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego
  • Zastrzeżenie do protokołu z posiedzenia jawnego czyli „vigilantibus iura scripta sunt”
  • Obligatoryjne zawieszenie cywilnego postępowania rozpoznawczego z urzędu na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 i 2 KPC
  • Zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń w postępowaniu cywilnym
  • O nowych wymaganiach pisma procesowego składanego przez zawodowego pełnomocnika (art. 128 KPC)
  • Zażalenie w postępowaniu rozpoznawczym po nowelizacji KPC z 9 marca 2023 r.
  • Postępowanie z udziałem konsumentów – zagadnienia wybrane
  • Postępowanie w sprawach gospodarczych oraz postępowanie uproszczone po zmianach KPC z 9 marca 2023 r.

Monitor Prawniczy - cały wykaz