• Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi w niepracowniczym stosunku służbowym (2)
   Artykuł dotyczy prawnej ochrony funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej, przed nierównym traktowaniem (dyskryminacją) i mobbingiem w służbie. Funkcjonariusze są zatrudnieni na podstawie stosunku administracyjnoprawnego, a ich status zawodowy normują odrębne wobec kodeksu pracy ustawy - pragmatyki służbowe. Ustawy te zasadniczo nie regulują ochrony tych podmiotów przed nierównym traktowaniem i mobbingiem ze strony przełożonych i innych funkcjonariuszy.
  • O wymogu podlegania przed delegowaniem ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma pracodawca, w rozumieniu przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (10)
   Podstawowym celem artykułu jest rozważenie dość wąskiego zagadnienia związanego z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu państwa członkowskiego UE przed delegowaniem do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego w rozumienia art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 987/2009. Ma to istotne znaczenie teoretyczne oraz praktyczne, ponieważ jedną z przesłanek delegowania jest, aby osoba delegowana przed rozpoczęciem delegowania podlegała ustawodawstwu państwa, z terytorium którego została delegowana. Jednocześnie przepisy unijne nie rozstrzygają wprost, czy chodzi o podleganie jakiemukolwiek działowi zabezpieczenia społecznego tego państwa, czy też bycie ubezpieczonym np. w ramach ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do typowych ryzyk związanych z faktem wykonywania pracy.
 • Studia i opracowania
  • Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie - sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (18)
   W dniach 17-19 maja 2017 r. odbył się w Toruniu XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka całego Zjazdu została zakreślona ogólnym tematem "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie".
 • Wykładnia i praktyka
  • Porozumienie o "zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy" a essentialia negotii stosunku pracy (25)
   Na podstawie art. 36 k.p. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, a w czasie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Czynności tej pracodawca dokonuje jednostronnie, bez względu na to, która strona złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalne jest zawarcie przez strony stosunku pracy porozumienia o "zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia", a więc dokonania czynności dwustronnej w tym zakresie poza okresem wypowiedzenia.
  • Umowa o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy - ciąg dalszy dyskusji (31)
   Obecnie utrwalone wydaje się stanowisko, że art. 23 k.p. nie obejmuje swoim zakresem klauzuli konkurencyjnej. Nadal jednak otwarte pozostają pytania co do skutków prawnych, jakie się z tym wiążą dla umowy o zakazie konkurencji, a także możliwości jej przejścia na innej podstawie prawnej. Zdaniem autorów, które już wyrazili we wcześniejszych publikacjach, po pierwsze umowa o zakazie konkurencji przechodzi na nowy podmiot wyłącznie w razie sukcesji uniwersalnej. Po drugie, w pozostałych przypadkach umowa ta wygasa. ze względu na pojawiające się głosy polemiki oraz nowe "pomysły" rozwiązanie powyższych kwestii autorzy zdecydowali się na opublikowanie kolejnego artykułu o tej tematyce, w którym odnoszą się do argumentów mających podważyć ich tezy, a także krótko do zaproponowanych przez doktrynę nowych rozwiązań.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wybory przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej spółki dominującej (37)
   W wyroku z 18 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, czy mając na uwadze krajowy model udziału pracowników w podejmowaniu decyzji, na podstawie art. 18 i 45 TRUE można zobowiązać państwa członkowskie do przyznania pracownikom zatrudnionym w spółkach zależnych z siedzibą w innych państwach członkowskich takiego samego czynnego i biernego prawa wyborczego jak to, z którego korzystają pracownicy krajowi.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Renta rodzinna - najnowsze orzecznictwo (39)
   Autorka omawia najnowsze uchwały Sądu Najwyższego podjęte w składzie powiększonym dotyczącego przesłanek nabycia prawa do renty rodzinnej. Pierwsza z nich dotyczy wykładni ogólnego przepisu zawartego w art. 65 ustawy emerytalnej, druga - przesłanek nabycia tej renty przez małżonka rozwiedzionego.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Uprawnienia rodzicielskie (41)
 • Nowe przepisy (43)
 • W czasopismach (20) (45)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)