• Konferencja naukowa pt. „Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”
  W dniu 26 marca 2021 roku odbyła się trzecia z cyklu konferencja naukowa pt. „Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”.
 • Modułowe seminarium szkoleniowe pt. „Systemowe narzędzia doskonalenia” – cz. I
  Pod koniec 2020 r. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB zorganizowały i przeprowadziły modułowe seminarium szkoleniowe pt. „Systemowe narzędzia doskonalenia”, którego celem było usystematyzowanie wiedzy w zakresie poszczególnych narzędzi systemowych i obowiązujących w tym obszarze wymagań oraz wskazanie istniejących korelacji w umiejętnym ich stosowaniu. Seminarium składało się z 7 modułów dotyczących wybranych narzędzi doskonalenia ujętych w normie ISO 9001 i trwało blisko dwa miesiące, ciesząc się niesłabnącą popularnością. Z oczywistych względów, podyktowanych obostrzeniami związanymi z trwająca pandemią, seminarium realizowane było w formule zdalnej z wykorzystaniem komunikatora internetowego.
 • Metafory stosowane w zarządzaniu jakością
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji podstawą funkcjonowania organizacji
  Informacje są najcenniejszym zasobem często przewyższającym wartość środków produkcji. Ten, kto posiada właściwe informacje i potrafi je efektywnie wykorzystać, najczęściej wyprzedza konkurencję. Z punktu widzenia regulacji prawnych konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, danych stanowiących np. tajemnicę lekarską, adwokacką, przedsiębiorstwa, czy też informacji, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących: porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa.
 • Od organizacji dobrej do wybitnej – z asesorami EFQM rozmawia dr Piotr Rogala
  W 2019 r. wprowadzono nową wersję Modelu EFQM. W ubiegłym roku została ona wykorzystana w procesie ewaluacji organizacji starających się o uzyskanie prestiżowych nagród przyznawanych przez EFQM, w tym Globalnej Nagrody EFQM.
 • Towaroznawstwo w naukach o zarządzaniu i jakości
  Celem opracowania była identyfikacja zakresu i tożsamości towaroznawstwa rozumianego jako nauki o jakości oraz jego roli i miejsca w klasyfikacji nauk. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem wywiadu bezpośredniego (osobistego) oraz analizy piśmiennictwa, które są technikami typowymi dla analiz jakościowych. W części empirycznej opracowania określono zakres oraz wyzwania nowoczesnego towaroznawstwa oraz wyzwania, jakie postawiło zakwalifikowanie towaroznawstwa do nowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Wkładem autorki jest realizacja pionierskiego badania jakościowego i usystematyzowanie uzyskanych wniosków.
 • Prawa harmonii w doskonaleniu podejścia procesowego
  Celem artykułu jest wykazanie związków praw harmonii z wybranymi aspektami doskonalenia podejścia procesowego. W realizacji celu wykorzystano metody badawcze: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej. Artykuł przedstawia współczesny kontekst praw harmonii Karola Adamieckiego w podejściu procesowym. Przedstawiono wybrane definicje procesu oraz zarys charakterystyki podejścia procesowego. Wyjaśniono związki podejścia procesowego z zarządzaniem procesami. Wskazano główne determinanty podejścia procesowego. Omówiono pojęcie doskonalenia, jak i jego aspekty w ujęciu organizacji. Stwierdzono, że wszystkie prawa harmonii znajdują uzasadnienie we współczesnym podejściu do doskonalenia procesów w organizacji, tym samym są jedną z teoretycznych podstaw zarządzania procesami w ujęciach: operacyjnym (podejście procesowe), strategicznym (podejście systemowe) oraz doskonalenia.

Problemy Jakości - cały wykaz