• Polska Nagroda jakości
  Stosowanie w gospodarce światowej bodźców stymulujących Kompleksowe Zarządzanie Jakością (...) dowodzi, że we współczesnej gospodarce funkcjonują podobne koncepcje i standardy działania jakościowego. Świadczy o tym prestiż nagród jakości.” Profesor Katarzyna Szczepańska Znaczenie Polskiej Nagrody Jakości stanowiło i stanowi troskę wielu osób i podmiotów, które od blisko 30 lat tworzyły, wspierały i podejmowały działania na rzecz jej realizacji. Polska Nagroda Jakości jako wyróżnienie przyznawane organizacjom za wdrażanie filozofii zarządzania przez jakość w okresie dotychczasowych 25 edycji konkursu stała się uznanym i ważnym wyróżnieniem.
 • Kultura szczupłego zarządzania. Pomiar i metodyka samooceny na przykładzie wybranej organizacji ochrony zdrowia
  Zaprezentowanie wybranych narzędzi pomiaru kultury lean management (LM) oraz przedstawienie etapów zastosowania jednego z takich narzędzi na przykładzie wybranej organizacji medycznej. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, w tym analizę danych zastanych (wtórnych), metodę wywiadu pogłębionego, metodę samooceny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, syntezy oraz wnioskowania logicznego.
 • Tygiel kulturowy a zarządzanie bezpieczeństwem produktu
  Celem artykułu jest przedstawienie, jak tygiel kulturowy, wszechobecny w międzynarodowych korporacjach, przyczynia się do zbudowania i zapewnienia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Poprzez organizację rozumiemy firmę o profilu lotniczym, na bazie której została oparta analiza, a gdzie bezpieczeństwo produktu rozumiane jest jako zapewnienie bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule użyto metody obserwacji, która została oparta na doświadczeniu praktycznym autorek przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System). Przeanalizowano publikacje i statystyki związane z powyższym systemem, a wnioski z nich poddano analizie porównawczej.
 • Wady jakościowe w produkcji opakowań do żywności z papieru i tektury
  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wad jakościowych występujących w produkcji opakowań do żywności z papieru i tektury. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania przeprowadzono w latach 2019-2020 za pomocą kwestionariusza ankietowego. Uczestniczyły w nich przedsiębiorstwa certyfikowane na zgodność ze standardem BRC GS Packaging Materials mające siedzibę w Polsce.
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych a ocena dostawców usług zaufania (TSP)
  Obecnie bardziej niż kiedykolwiek człowieka definiuje własna tożsamość cyfrowa, a elektronizacja usług przyczynia się do ogromnej aktywności w obszarze transakcji sieciowych. niestety korzystanie z usług online niesie za sobą także niebezpieczeństwo, które w dobie dynamicznego rozwoju technologii jest utrapieniem. Usługi zaufania to usługi elektroniczne świadczone na terenie krajów Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone do zawierania bezpiecznych transakcji drogą elektroniczną. Dostawcy usług zaufania (trust service provider – TSP), stawiając czoła współczesnym wyzwaniom, oferują coraz szerszy wachlarz takich usług. Dzięki wykorzystaniu usług zaufania przez konsumentów, przedsiębiorców i administrację publiczną możliwe jest przeniesienie wielu czynności na poziom cyfrowy przy zachowaniu istotnych standardów. Istnieje jednak obawa, czy na pewno TSP owe standardy utrzymują. W tym obszarze zastosowanie znajduje ocena zgodności dostawców usług zaufania, która w połowie bieżącego roku dostępna będzie w ofercie Centrum Certyfikacji jakości (CCj).

Problemy Jakości - cały wykaz