• Jakość jako kryterium oceny pracowników – wyniki badań jakościowych
  Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja aktualnie stosowanych kryteriów oceny pracowników (w tym szczególnie kryteriów jakościowych) oraz przedstawienie opinii pracowników dotyczących przydatności dokonywanych ocen. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W celu zapoznania się ze stanem dotychczasowych badań wykorzystano przegląd literatury. Zastosowana procedura była zgodna także z zasadami badań prowadzonych w obszarach zarządzania i biznesu. W badaniu empirycznym wykorzystano ujęcie jakościowe. Główną technikę badawczą stanowiły częściowo ustrukturyzowane wywiady. W badanych organizacjach wykorzystuje się różne kryteria ilościowe i jakościowe, przy czym w firmach produkcyjnych istnieje większa możliwość wykorzystania danych jakościowych z przebiegu procesu. W przypadku organizacji usługowych dominują zarówno takie kryteria, jak czas i terminowość, dokładność wykonania (które mogą wpływać na jakość świadczonych usług), jak i kryteria subiektywne odnoszące się raczej do pracowników, np. sumienność, sprawność, inicjatywa. Pracownicy postrzegają proces oceny pracy jako niesprawiedliwy, jeśli nie uwzględnia on obiektywnych kryteriów, jest związany z lekceważącą oceną przełożonych i nie uwzględnia odchyleń od przyjętych kryteriów oceny. Przegląd literatury nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Należy też pamiętać o ograniczeniach towarzyszących badaniom jakościowym. Interpretacja danych uzyskanych za pomocą wywiadów zależy od wiedzy i umiejętności badaczy, struktury wywiadów i umiejętności unikania uprzedzeń. Wyniki badań mogą być przydatne do doskonalenia istniejących systemów ocen pracowniczych. Oryginalność/wartość poznawcza: Problematyka badań nie jest nowatorska, ale prezentowane wyniki pozwalają praktykom zarządzania na zastanowienie się nad sensownością procedur oceny pracowników. W praktyce zarządzania można, a nawet należy oceniać procesy i ich wyniki, ale nie samych pracowników.
 • Ocena skuteczności procesu audytów wewnętrznych z wykorzystaniem metody ABCD Suzuki
  Celem badania jest ocena postrzegania przez audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością Uniwersytetu Morskiego w Gdyni czynników wpływających na skuteczność procesu audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Do realizacji celu pracy zastosowano analizę piśmiennictwa poświęconego skuteczności audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz metodę ABCD Suzuki. Zdaniem ankietowanych skuteczność audytu wewnętrznego w największym stopniu determinują: komunikacja między zespołem audytującym i audytowanymi pracownikami, przygotowanie audytora do audytu, zaangażowanie kierowników audytowanych komórek w proces audytu, zaangażowanie audytorów w realizację działań audytowych oraz kompetencje audytorów w zakresie systemu zarządzania jakością wdrożonego w organizacji. Doskonaląc proces audytu wewnętrznego, organizacja powinna ukierunkować działania na poprawę tych właśnie czynników. Przedmiotem badania był tylko audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością, badanie zostało przeprowadzone na grupie audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością tylko jednej organizacji. Uzyskane wyniki nie mogą być więc uogólnione na całą populację organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i odniesione do wszystkich rodzajów audytów. Badania przeprowadzone w organizacjach innego typu, np. produkcyjnych, o różnym stopniu dojrzałości systemu zarządzania, a także poświęcone innym rodzajom audytów (np. zewnętrznym – drugiej i trzeciej strony), mogłyby dostarczyć inne wyniki. Ponadto badaniem nie objęto opinii innych stron zaangażowanych w proces audytu, np. kierownictwa Uczelni, pracowników oraz kierowników audytowanych komórek, którzy mogą inaczej postrzegać czynniki wpływające na skuteczność audytu. Zastosowania praktyczne: Wyniki mogą być wykorzystane przez Uniwersytet Morski w Gdyni podczas określania i wdrażania działań mających na celu zwiększanie skuteczności procesu audytu wewnętrznego oraz jego zdolności do tworzenia wartości dodanej dla Uczelni. Mogą być także inspiracją dla innych organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością do analizy czynników wpływających na skuteczność audytów wewnętrznych prowadzonych w ramach ich systemów zarządzania. Badania poświęcone ocenie skuteczności audytów wewnętrznych z wykorzystaniem metody ABCD Suzuki dotychczas nie były prowadzone. Umożliwiły wskazanie czynników w największym i najmniejszym stopniu determinujących jakość audytów.
 • Opracowanie innowacyjnej technologii szkoleń z wykorzystaniem technologii VR – wyniki prac badawczo-rozwojowych
  Simmersiv Sp. z o.o. (dawniej Setapp Sp. z o.o.) zrealizował projekt nr RPWP.01.02.00­30­0045/17 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pn.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie innowacyjnego modelu szkoleń z wykorzystaniem VR/AR dla maszyn z obszaru budownictwa, logistyki oraz rolnictwa. Celem projektu badawczego było opracowanie innowacyjnej technologii szkoleń z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości), pozwalającej na projektowanie i przeprowadzenie szkoleń z ob­sługi maszyn z branż rolnictwa/logistyki/budownictwa na symulatorach wykorzystujących VR.
 • Varia
  VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2023 11-12 września 2023 r., Rzeszów W dniach 11­12 września 2023 r. odbędzie się VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” or­ganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Problemy Jakości - cały wykaz