• Aktualności
  • Konieczność weryfikacji danych przesłanych do ZUS (5)
  • Unieważnione druki zaświadczeń lekarskich (5)
  • Szybsze wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami (5)
  • Zfśs w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (5)
  • Stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy w stosunkach pracy (6)
 • Kalejdoskop Kadrowego
  • "Wypożyczenie" pracownika (7)
  • Odpowiedzialność karna pracowników służby bhp (7)
  • Zwolnienie pracownika podczas urlopu bezpłatnego (8)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (11)
 • O tym się mówi
  • Nowe uprawnienia rodzicielskie - projektowane zmiany w przepisach (13)
   Zaproponowane przez posłów zmiany do Kodeksu pracy mają ułatwić rodzicom sprawowanie opieki nad dzieckiem. Cel ten ma być zrealizowany m.in. za pomocą nowego urlopu rodzicielskiego, który będzie udzielany w wymiarze 26 tygodni.
 • Temat miesiąca - Systemy wynagradzania i czasu pracy
  • Zmiana systemu wynagradzania i systemu czasu pracy (14)
   Prawidłowe dostosowanie systemu wynagradzania do czasu pracy pracowników może przynieść wymierne oszczędności. Zdarza się jednak, że pracodawca dopiero po zatrudnieniu pracownika stwierdza, że powinien on być wynagradzany w inny sposób. W takiej sytuacji należy dokonać zmiany ustalonych zasad.
 • Prawo pracy
  • Ile umów na czas określony można zawrzeć z jednym pracownikiem (16)
  • Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy (18)
  • Program Dobrowolnych Odejść alternatywą dla zwolnień grupowych (cz. 2) (20)
  • Zasady wydawania zbiorczych świadectw pracy (22)
   Od 21 marca 2011 r. pracodawca może wydawać zbiorcze świadectwo pracy. Dokument taki może obejmować wszystkie umowy terminowe zawarte w okresie 24 miesięcy poprzedzających jego wydanie.
 • Prawo pracy w jednostkach budżetowych - pytania i odpowiedzi
  • Urlop zdrowotny a świadczenie kompensacyjne (23)
  • Zmiana wynagrodzenia (24)
  • Emerytura a świadczenie pracy (25)
  • Zatrudnienie nauczyciela dyplomowanego na czas określony (26)
  • Dodatek specjalny (27)
  • Gorące napoje dla pracowników jako świadczenie nieodpłatne (29)
  • Przeniesienie pracownika do innej jednostki samorządowej (30)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Wyższy roczny limit składek emerytalno-rentowych (32)
  • Dokumenty rozliczeniowe ZUS za 2012 r. (34)
   Każdy płatnik składek powinien sprawdzić, a w razie potrzeby skorygować przekazane do ZUS dokumenty rozliczeniowe za 2012 r. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną.
 • Związki Zawodowe
  • Kiedy pracodawca musi uwzględniać działanie międzyzakładowej organizacji związkowej (36)
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczać wysokość zasiłku należnego za czas urlopu ojcowskiego (38)
  • Jaka jest maksymalna kwota potrąceń z wynagrodzenia (40)
   Obliczając wysokość potrącenia, pracodawca musi brać pod uwagę nie tylko podstawę prawną jego dokonania, ale również rodzaj wymaganej należności. W zależności m.in. od tych czynników wysokość potrącenia może być różna.
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Kiedy osoba niepełnosprawna ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy (42)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (44)
 • Z Wokandy
  • Niewypłacenie części wynagrodzenia przyczyną rozwiązania umowy o pracę (46)
 • Listy
  • Prowadzenie gospodarstwa rolnego a prawo do zasiłku (47)
  • Ubieganie się o zasiłek opiekuńczy, gdy matka dziecka przebywa w szpitalu (48)
  • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi za nieprzepracowaną godzinę w wyniku zmiany czasu zimowego na letni (49)
  • Wystawienie zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny (50)
 • Porady i wskazówki GIODO
  • Porady i wskazówki GIODO (9)