• Wynagrodzenie za pracę (6)
  • Pensja podstawowa
   • Wynagrodzenie zasadnicze
   • Wynagrodzenie za część miesiąca
    • Choroba opieka, urlop macierzyński
    • Wynagrodzenie za nieobecność z innych przyczyn niż choroba
   • Choroba i inna nieobecność w jednym miesiącu
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy (13)
  • Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
   • Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
    • Praca krótsza niż przez 3 miesiące
   • Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  • Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
   • Podstawa wymiaru i obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego
  • Wynagrodzenie za czas przestoju
   • Wynagrodzenie stałe
   • Wynagrodzenie zmienne
   • Wynagrodzenie wieloskładnikowe
   • Powierzenie innej pracy
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
   • Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
 • Świadczenia za dodatkową pracę (24)
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
   • Normalne wynagrodzenie
   • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
   • Wynagrodzenie za nadgodziny przy przekroczeniu normy średniotygodniowej
  • Dodatek za pracę w porze nocnej
  • Wynagrodzenie za czas dyżuru
   • Wynagrodzenie stałe
   • Zmienne elementy wynagrodzenia
  • Dyżur a praca w godzinach nadliczbowych
 • Fakultatywne dodatki do wynagrodzenia (33)
  • Dodatek funkcyjny
  • Dodatek stażowy
  • Dodatek za szczególne umiejętności
  • Dodatek za znajomość języków obcych
  • Dodatek zmianowy
  • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
 • Świadczenia przysługujące w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (35)
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
   • Współczynnik do ekwiwalentu
   • Obliczanie ekwiwalentu
  • Odprawy i odszkodowania
   • Odprawa emerytalna lub rentowa
   • Odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
   • Odprawa pośmiertna
   • Odprawa w związku z powołaniem do wojska
   • Odszkodowanie z tytułu skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
   • Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy z naruszeniem przepisów prawa pracy
   • Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
   • Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Odszkodowanie w razie wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracodawcy
   • Odszkodowanie w razie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
 • Potrącenia z wynagrodzenia (43)
  • Maksymalne kwoty potrąceń
  • Kwota wolna od potrąceń
   • Różne kwoty wolne dla pracowników
   • Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat
   • Kwota wolna a niepełny wymiar czasu pracy
   • Jedna kwota wolna od potrąceń
 • Sporządzanie listy płac (50)
  • Dokumenty towarzyszące liście płac
  • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej (w tym płacowej)
  • Lista płac czy rachunek do umowy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
  • Lista płac dla pracownika otrzymującego przychody opodatkowane i zwolnione ze składek ZUS
   • Rozliczenie zleceniobiorcy otrzymującego przychody opodatkowane i zwolnione ze składek ZUS
   • Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego przychody zwolnione z podatku, lecz podlegające oskładkowaniu
  • Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego inne świadczenia
   • Rozliczenie zleceniobiorcy otrzymującego świadczenia nieodpłatne
   • Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego przychody zwolnione z podatku, lecz podlegające oskładkowaniu
   • Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego inne świadczenia
   • Rozliczenie zleceniobiorcy otrzymującego świadczenia nieodpłatne
   • Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego świadczenia z zfśs
   • Rozliczenie zleceniobiorcy otrzymującego świadczenia z zfśs
  • Lista płac dla chorującego pracownika
   • Rozliczenie zleceniobiorcy, który nabył prawo do zasiłku
  • Lista płac dla pracownika, który przekroczył pierwszy prób podatkowy
  • Lista płac dla pracownika, który przekroczył tzw. limit 30-krotności
  • Rozliczenie zleceniobiorcy, który przekroczył tzw. limit 30-krotności, i miesięczna podstawa składki chorobowej
 • Pracownicze programy kapitałowe (78)

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz