• Nowe laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego na Politechnice Warszawskiej (4)
  10 października 2018 r. w Gmachu Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uruchomione zostało nowe laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii, profesor Jan Szmid, rektor Politechniki Warszawskiej, Lucyna Olborska, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, oraz Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Działalność laboratorium CLDT w Warszawie (5)
 • Punkty ładowania samochodów elektrycznych są inwestycją w przyszłość (7)
  Ładowanie samochodów elektrycznych nie jest obecnie usługą opłacalną – stwierdzili uczestnicy debaty „Elektromobilność i Energetyka”, która odbyła się podczas XV Kongresu Nowy Przemysł EXPO w Katowicach. Zróżnicowane były natomiast poglądy dotyczące traktowania samochodu elektrycznego jako mobilnego magazynu energii. Partnerem merytorycznym debaty był Urząd Dozoru Technicznego.
 • Elektromobilność – bezpieczeństwo stacji ładowania (9)
  Elektromobilność jest super. Taka teza przyświeca większości publikacji poświęconych samochodom elektrycznym i trzeba się zgodzić z ich autorami, bo argumentów na jej potwierdzenie faktycznie jest dużo. Napęd elektryczny daje ogromną dynamikę zwłaszcza przy niskich prędkościach, a przyspieszenie na poziomie 2-3 s do 100 km/h działa na wyobraźnię kierowców. Ekologiczność tej gałęzi motoryzacji, choć czasem kontestowana, pozwala w praktyce co najmniej na wyprowadzenie zanieczyszczeń powietrza z miast, a przy odpowiednim miksie energetycznym systemu wytwarzania energii elektrycznej także na poprawę jakości powietrza w ogóle.
 • Badanie metodą emisji akustycznej hydroakumulatorów w siłowniach wiatrowych (12)
  W celu zdiagnozowania zagadnienia dotyczącego badań technicznych hydroakumulatorów zlokalizowanych w siłowniach wiatrowych należy ustalić, jakie elementy postępowania są wskazywane przez dokumenty odniesienia. Ponadto konieczne jest dokładne rozpoznanie obiektów badań. W tym artykule zostało zaprezentowane, jakie kroki Urząd Dozoru Technicznego podjął, podejmuje i planuje podjąć w sytuacji zamiaru zastąpienia oględzin ścianek hydroakumulatorów od strony wewnętrznej wymaganych w trakcie prowadzonych rewizji wewnętrznych.
 • Czy przed nami nowa, postwęglowa era? (15)
  Wyczerpujące się kopalne źródła energii stawiają przed nami ogromne wyzwania. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, którego głównym nośnikiem energii ciągle jest węgiel, z drugiej – nowoczesne technologie OZE (odnawialne źródła energii), będące wyzwaniem dla inżynierów, służb technicznych oraz w wymiarze społecznym. Nowy krajobraz, często nieznane jeszcze skutki oddziaływania OZE na środowisko czy ich efektywność energetyczna – to tylko kilka kwestii budzących emocje. Z całą odpowiedzialnością można jednak postawić tezę, że przed nami nowa era, pełna ciekawych wyzwań.
 • Wykrywanie wycieków gazu za pomocą bezzałogowych pojazdów powietrznych (19)
  Wyciek metanu z infrastruktury takiej jak rurociągi czy zbiorniki magazynowe ma kluczowe znaczenie dla środowiska oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obecnie, po okresie bezawaryjnej eksploatacji, można zaobserwować wzrost liczby incydentów spowodowanych nieszczelnościami rurociągów przesyłowych.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (22)
  30 października 2018 r. zostało podpisane rozporządzenie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym 21 listopada 2018 r. Rozporządzenie weszło w życie dwa tygodnie po jego opublikowaniu. Podstawowym założeniem rozporządzenia była potrzeba ujednolicenia i scalenie w jeden dokument warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych transportu bliskiego oraz dostosowanie ich do wymagań wynikających z obowiązujących w Unii Europejskiej zasad związanych z wprowadzaniem do obrotu oraz oddawaniem do użytku urządzeń technicznych transportu bliskiego.
 • Bezpieczna eksploatacja przenośników w wesołych miasteczkach – nowe przepisy i wymagania UDT (26)
  W celu ujednolicenia wymagań dotyczących podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń transportu bliskiego 6 grudnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
 • Dyrektywa NIS i ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – podmioty publiczne, operatorzy usług kluczowych (31)
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Racy (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwana dyrektywą NIS, została opublikowana w dniu 6 lipca 2016 r. zadaniem nadrzędnym dyrektywy jest osiągnięcie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w celu poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego na terenie Unii Europejskiej. Dążąc do realizacji powyższych zapisów, dyrektywa NIS ustanawia obowiązki dla wszystkich państw członkowskich.
 • Zmiany otoczenia prawnego UDT (35)
  W pierwszym numerze biuletynu w bieżącym roku Urząd Dozoru Technicznego czekało sporo wyzwań legislacyjnych, wpisujących się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przez ostatnie kilka miesięcy trwały i nadal trwają intensywne prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych, które mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie Urzędu. W artykule zaprezentowano krótkie informacje dotyczące najważniejszych z tych aktów.
 • Relacje i zapowiedzi (37)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism