• Stawiamy na rozwój kadry inżynierskiej (4)
  Dozór techniczny jest prowadzony w całej Polsce, dlatego szukamy pracowników na terenie całego kraju. Oferujemy atrakcyjne i stabilne zatrudnienie. W przypadku bezpieczeństwa publicznego, na którego straży stoi Urząd Dozoru Technicznego, wysokie kwalifikacje mają kluczowe znaczenie. Ważna jest stabilność kadry i ciągłe inwestowanie w jej rozwój. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia.
 • Kogeneracja – zmiany w systemie wsparcie dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji (7)
  Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wdraża na rynek krajowy wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania kogeneracji i nakłada na wytwórców energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji uczestniczących w systemie wsparcia obowiązek przedstawiania opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę. Ustawa zakłada wspieranie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej.
 • Elektrociepłownia MILICZ – jednostka wysokosprawnej kogeneracji (11)
  Kogeneracja jest skojarzonym procesem wytwarzania energii elektrycznej w optymalny sposób wykorzystującym paliwa do jednoczesnego wytworzenia zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczaniu niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Elektrociepłownia MILICZ nie tylko zapewnia ciepło, w stu procentach produkowane na bazie gazu ziemnego, co powoduje brak emisji jakichkolwiek pyłów do powietrza, ale również spełnia wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
 • Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w myśl dyrektywy ekoprojektu i innych aktów prawnych (15)
  W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy świadomi istnienia smogu. Jego obecność odczuwamy na własnej skórze, a raczej we własnych płucach oraz oczach. Ale czy wiemy, czym jest smog i w jaki sposób powstaje? W dniu 4 października 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministerstwa Energetyki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Rozporządzenie określa jakościowe wymagania dla paliw stałych kopalnych.
 • Urządzenia do podnoszenia ładunków instalowane w warsztatach samochodowych – dźwigniki (18)
  Urządzenia do podnoszenia ładunków, które najczęściej są instalowane w warsztatach serwisujących pojazdy, to podnośniki do obsługi pojazdów (dźwigniki), wciągarki i żurawie. Tego rodzaju urządzenia, niezależnie od kraju ich pochodzenia, które są wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej, muszą spełniać odpowiednie przepisy prawa. Nabywający podnośniki, wciągarki lub żurawie z zamiarem ich dystrybucji lub eksploatacji powinni mieć świadomość, że takie urządzenia podlegają dyrektywom Unii Europejskiej, a w szczególności dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Urządzenia takie powinny posiadać oznakowanie CE oraz powinny towarzyszyć im w języku kraju użytkowania zarówno instrukcje eksploatacji, jak i deklaracje zgodności WE.
 • Pomiary grubości elementów z korozją wżerową – wstęp do metody statystycznej (22)
  Ultradźwiękowy pomiar grubości ścianki urządzenia jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik badawczych. W praktyce inspekcyjnej pomiar ten, wykonywany za pomocą grubościomierza ultradźwiękowego, postrzegany jest jako czynność szybka i stosunkowo prosta w porównaniu z innymi stosowanymi obecnie metodami badawczymi.
 • Grupa Azoty Police buduje wartość bezpieczną chemią opartą na innowacjach… razem z Urzędem Dozoru Technicznego (27)
  Grupa Azoty, jako producent chemii użytecznej, wdraża nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej, spełniając oczekiwania klientów i wpisując się w wyzwania polskiej gospodarki.
 • Badania stacji i punktów ładowania (33)
  Urząd Dozoru Technicznego, na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, przeprowadza badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów ładowania autobusów, a także wydaje opinie w zakresie zgodności dokumentacji technicznego projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi.
 • Elektryczne samochody w Urzędzie Dozoru Technicznego (35)
  Rozwój elektrycznych flot pojazdów w firmach leży w interesie całego społeczeństwa. Pojazdy firmowe stanowią znaczną część ogółu samochodów przemieszczających się po polskich drogach. Od tego, w jakim stopniu są ekologiczne, zależy w dużej mierze stan naszego środowiska naturalnego oraz jakość powietrza.
 • Relacje i zapowiedzi (36)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism