Wydanie XIII zmienione, ISBN 978-83-7373-346-6

 • Przedmowa
  • Wstęp
 • Substancje chemiczne
  • Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy
   • Podstawowe definicje
   • Zasady oceny narażenia zawodowego
    • Opis stanowiska pracy
    • Identyfikacja
    • Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
    • Pobieranie próbek powietrza
    • Interpretacja wyników
    • Działania korygujące
   • Zasady oznakowania substancji
   • Piśmiennictwo
  • Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
  • Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB)
   • Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia
   • Materiał biologiczny
   • Monitoring wczesnych skutków działania
   • Wartości DSB
   • Piśmiennictwo
   • Załącznik
 • Czynniki pyłowe
  • Czynniki pyłowe
   • Podstawowe definicje
   • Wymiary cząstek
   • Ocena narażenia zawodowego na czynniki pyłowe
   • Piśmiennictwo
   • Załącznik
 • Czynniki biologiczne
  • Szkodliwe czynniki biologiczne
  • Piśmiennictwo
 • Czynniki fizyczne
  • Wprowadzenie
  • Piśmiennictwo
  • Hałas, hałas infradźwiękowy: hałas ultradźwiękowy
  • Hałas
   • Wartości dopuszczalne
   • Metody pomiaru
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego
   • Profilaktyka
  • Hałas infradźwiękowy
   • Metody pomiaru i kryteria oceny hałasu infradźwiękowego jako czynnika uciążliwego
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego
   • Profilaktyka
  • Hałas ultradźwiękowy
   • Wartości dopuszczalne
   • Metody pomiaru
   • Ocena narażenia
   • Profilaktyka
   • Piśmiennictwo
   • Załącznik
  • Drgania mechaniczne
   • Wprowadzenie
   • Ocena narażenia pracowników
   • Wartości dopuszczalne
   • Ocena ryzyka zawodowego
   • Możliwości ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania mechaniczne
   • Piśmiennictwo
  • Pole elektromagnetyczne
   • Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy
   • Źródła pola elektromagnetycznego
   • Ekspozycja lub narażenie ogółu pracujących
   • Ochrona kobiet w ciąży i młodocianych
   • Ochrona użytkowników implantów medycznych i urządzeń nasobnych
   • Pomiary pola elektromagnetycznego
   • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pole elektromagnetyczne
   • Środki ochronne
   • Piśmiennictwo
   • Załączniki
  • Nie laserowe promieniowanie optyczne
   • Wprowadzenie
   • Promieniowanie nadfioletowe
    • Charakterystyka czynnika
    • Działanie nadfioletu na organizm człowieka
    • Źródła nielaserowego promieniowania nadfioletowego
    • Rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania nadfioletowego
    • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE)
    • Dopuszczalne narażenie młodocianych i kobiet w ciąży
    • Metody pomiaru
    • Częstotliwość wykonywania pomiarów
   • Promieniowanie widzialne
    • Charakterystyka czynnika
    • Działanie promieniowania widzialnego na organizm człowieka
    • Źródła nielaserowego promieniowania widzialnego
    • Rozkłady widmowe skuteczności biologicznej promieniowania widzialnego
    • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE)
    • Metody pomiaru
    • Częstotliwość wykonywania pomiarów
   • Promieniowanie podczerwone
    • Charakterystyka czynnika
    • Działanie podczerwieni na organizm człowieka
    • Źródła nielaserowego promieniowania podczerwonego
    • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE)
    • Dopuszczalne narażenie młodocianych
    • Metody pomiaru
    • Częstotliwość wykonywania pomiarów
   • Dodatkowe czynniki uwzględniane przy badaniach narażenia na promieniowanie optyczne
    • Podstawowe sposoby ochrony człowieka przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy
    • Piśmiennictwo
  • Promieniowanie laserowe
   • Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe
   • Maksymalne dopuszczalne ekspozycje
   • Inne zagrożenia
   • Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń
   • Działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami
   • Wymagania techniczne
   • Wymagania informacyjne dla producenta
   • Wymagania organizacyjne dla użytkownika
   • Wymagania bezpieczeństwa podczas pokazów i widowisk z laserami
   • Bezpieczeństwo pracy ze światłowodowymi systemami telekomunikacyjnymi
   • Bezpieczeństwo pracy z systemami komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej
   • Piśmiennictwo
   • Załącznik
  • Promieniowanie jonizujące
   • Wprowadzenie
   • Biologiczne działanie promieniowania jonizującego
   • Ochrona radiologiczna
   • Dawki graniczne
   • Sytuacje wyjątkowe
   • Nadzór medyczny
   • Piśmiennictwo
  • Środowisko termiczne
   • Wprowadzenie
   • Mikroklimat gorący
    • Pomiar parametrów środowiska
    • Mierzenie parametrów pochodnych
    • Mierzenie temperatury powietrza
    • Ocena tempa metabolizmu
    • Zmienność w czasie i przestrzeni
    • Aklimatyzacja
    • Uzupełnianie wody i soli
    • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
   • Mikroklimat zimny
    • Wskaźnik IREQ
    • Wskaźnik tWC
    • Nadzór nad warunkami pracy
    • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Propozycje nowych wartości NDS i NDN