Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne

pod redakcją Danuty Augustyńskiej, Małgorzaty Pośniak , wydanie X zmienione, ISBN 078-83-7373-229-2

 • Przedmowa (9)
 • Wstęp (11)

Substancje chemiczne (21)

 • Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (23)
  • Podstawowe definicje (25)
  • Zasady oceny narażenia zawodowego (28)
   • Opis stanowiska pracy (28)
   • Identyfikacja (28)
   • Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy (29)
   • Pobieranie próbek powietrza (31)
   • Interpretacja wyników (34)
   • Działania korygujące (36)
  • Zasady oznakowania substancji (37)
   Piśmiennictwo (41)
 • Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (43)
 • Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB) (131)
  • Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia (133)
  • Materiał biologiczny (135)
  • Monitoring wczesnych skutków działania (136)
  • Wartości DSB (137)
   Piśmiennictwo (139)
   Załącznik (140)

Pyły (153)

 • Pyły (155)
  • Podstawowe definicje (157)
  • Wymiary cząstek (158)
  • Ocena narażenia zawodowego na pyły (159)
  • Wykaz wartości NDS dla pyłów (162)
   Piśmiennictwo (164)
   Załącznik: Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - pyły (167)

Czynniki biologiczne (177)

 • Szkodliwe czynniki biologiczne (179)
  Piśmiennictwo (186)

Czynniki fizyczne (189)

 • Wprowadzenie (191)
  Piśmiennictwo (195)
 • Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy (197)
  • Hałas (199)
   • Wartości dopuszczalne (201)
   • Metody pomiaru (206)
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (206)
   • Profilaktyka (208)
  • Hałas infradźwiękowy (210)
   • Metody pomiaru i kryteria oceny hałasu infradźwiękowego jako czynnika uciążliwego (211)
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (212)
   • Profilaktyka (213)
  • Hałas ultradźwiękowy (214)
   • Wartości dopuszczalne (215)
   • Metody pomiaru (217)
   • Ocena narażenia (217)
   • Profilaktyka (218)
    Piśmiennictwo (218)
    Załącznik: Wyznaczanie krotności NDN z różnicy poziomów hałasu (222)
 • Drgania mechaniczne (227)
  • Wprowadzenie (229)
  • Ocena narażenia pracowników (231)
  • Wartości dopuszczalne (235)
  • Ocena ryzyka zawodowego (236)
  • Możliwości ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania mechaniczne (239)
   Piśmiennictwo (240)
 • Pole elektromagnetyczne (243)
  • Zagrożenia powodowane przez pole elektromagnetyczne (245)
  • Źródła pola elektromagnetycznego (248)
  • Ekspozycja lub narażenie ogółu pracowników (251)
  • Ekspozycja dopuszczalne dla kobiet w ciąży i młodocianych (257)
  • Zagrożenia elektromagnetyczne dla użytkowników implantów medycznych (257)
  • Pomiary pola elektromagnetycznego (258)
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pole elektromagnetyczne (259)
  • Środki ochronne (260)
   Piśmiennictwo (265)
   Załącznik - Pole elektrostatyczne (268)
 • Nielaserowe promieniowanie optyczne (273)
  • Wprowadzenie (275)
  • Promieniowanie nadfioletowe (275)
   • Charakterystyka czynnika (275)
   • Działanie nadfioletu na organizm człowieka (276)
   • Źródła nielaserowego promieniowania nadfioletowego (273)
   • Rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania nadfioletowego (277)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (277)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych i kobiet w ciąży (278)
   • Metody pomiaru (278)
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów (278)
  • Promieniowanie widzialne (279)
   • Charakterystyka czynnika (279)
   • Działanie promieniowania widzialnego na organizm człowieka (279)
   • Źródła nielaserowego promieniowania widzialnego (280)
   • Rozkłady widmowe skuteczności biologicznej promieniowania widzialnego (280)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (281)
   • Metody pomiaru (282)
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów (282)
  • Promieniowanie podczerwone (283)
   • Charakterystyka czynnika (283)
   • Działanie podczerwieni na organizm człowieka (283)
   • Źródła nielaserowego promieniowania podczerwonego (284)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (284)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych (286)
   • Częstotliwość wykonywanych pomiarów (286)
  • Dodatkowe czynniki uwzględniane przy badaniach narażenia na promieniowanie optyczne (287)
  • Podstawowe sposoby ochrony człowieka przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy (287)
   Piśmiennictwo (288)
 • Promieniowanie laserowe (291)
  • Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe (293)
  • Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (294)
  • Inne zagrożenia (297)
  • Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń (298)
  • Działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami (299)
   • Wymagania techniczne (300)
   • Wymagania informacyjne dla producenta (303)
   • Wymagania organizacyjne dla użytkownika (305)
  • Wymagania bezpieczeństwa podczas pokazów i widowisk z laserami (306)
  • Bezpieczeństwo pracy ze światłowodowymi systemami telekomunikacyjnymi (306)
  • Bezpieczeństwo pracy z systemami komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej (310)
   Piśmiennictwo (313)
   Załącznik: Maksymalne dopuszczalne ekspozycje oczu i skóry na promieniowanie laserowe (314)
 • Promieniowanie jonizujące (335)
  • Wprowadzenie (337)
  • Biologiczne działanie promieniowania jonizującego (338)
  • Ochrona radiologiczna (340)
  • Dawki graniczne (342)
  • Sytuacje wyjątkowe (351)
  • Nadzór medyczny (352)
   Piśmiennictwo (353)
 • Środowisko termiczne (355)
  • Wprowadzenie (357)
  • Mikroklimat gorący (357)
   • Pomiar parametrów środowiska (359)
   • Mierzenie parametrów pochodnych (359)
   • Mierzenie temperatury powietrza (360)
   • Ocena tempa metabolizmu (360)
   • Wymagania dotyczące pomiarów (362)
   • Aklimatyzacja (362)
   • Uzupełnianie wody oraz soli (363)
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży w okresie karmienia piersią (363)
    Piśmiennictwo (369)

Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (371)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (373)
 • Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego  Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy  (379)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych (381)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Fizycznych (382)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych (384)
 • Propozycje nowych wartości NDS i NDN (387)
  • Wykaz czynników chemicznych, których wartości normatywne zostały przyjęte przez Komisję, wnioskującą do ministra właściwego do spraw pracy o ich wprowadzenie do rozporządzenia dotyczącego wartości NDS i NDN (stan na dzień 31.04.2017 r.) (389)
  • Wykaz substancji chemicznych, dla których Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych opracuje dokumentacje w 2017 r. (406)
  • Normatywy higieniczne ustalane we Wspólnocie Europejskiej (407)
   Piśmiennictwo (424)
 • CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) (427)