•  Nowości
  • Zmiana przepisów dotyczących bhp przy procesach galwanotechnicznych (3)
   W połowie października weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Powodem opracowania rozporządzenia zmieniającego była niejasność i nieadekwatność niektórych przepisów do faktycznych uwarunkowań i wymogów produkcyjnych istniejących przy procesach galwanotechnicznych. Co się dokładnie zmieniło?
  • Będzie nowa kategoria prawa jazdy B+ (4)
   Parlament Europejski chce podziału prawa jazdy kat. B na dwie odrębne kategorie. Mają powstać dwie kategorie: uprawniająca do prowadzenia pojazdów o masie do 1,8 tony oraz prawo jazdy kat. B+, pozwalające na prowadzenie pojazdów o masie od 1,8 do 3,5 tony. Europejskie organizacje transportowe są temu zdecydowanie przeciwne. Dlaczego?
 • Pytania i odpowiedzi
  • W jakiej odległości od budynku można składować palety (5)
   Palety drewniane nie są zaliczane do materiałów niebezpiecznych pożarowo. W związku z tym mogą być składowane nawet w bezpośredniej bliskości ściany, przy spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  • Kiedy używać obuwia przeznaczonego dla służby zdrowia (5)
  • Kiedy badania okresowe tracą ważność (6)
  • Czy każde oznaczenie H sprawia, że substancję należy wpisać do rejestru (6)
   Informacja o tym, czy substancja chemiczna lub jej mieszanina została zakwalifikowana jako niebezpieczna, jest zawarta w pkt 2.1 karty charakterystyki: „Klasyfikacja substancji lub jej mieszaniny”.
  • W jakiej formie prowadzić rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia (7)
   Rejestry można prowadzić w wersji papierowej lub wersji elektronicznej. Obie formy są poprawne.
 • Wypadki przy pracy
  • Ugryzienie przez kleszcza – niezbędne niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia (8)
   Ukąszenie przez kleszcza podczas wykonywania czynności związanych z obowiązkami służbowymi lub w czasie pracy może zostać uznane za wypadek przy pracy. W razie wystąpienia choroby odkleszczowej (boreliozy czy zapalenia mózgu) pracownik może starać się o orzeczenie choroby zawodowej. W praktyce jednak ocena ukąszenia przez kleszcza jako istoty urazu może być niejednoznaczna. Ważne będzie ustalenie momentu, w którym poszkodowany zgłasza zdarzenie swojemu przełożonemu.
 • Temat numeru
  • Elektromechanik samochodowy – identyfikacja zagrożeń w ocenie ryzyka (10)
   Identyfikacja zagrożeń jest podstawowym elementem oceny ryzyka zawodowego. Od niej zależy poprawność całego procesu oceny. W artykule przedstawiono identyfikację i charakterystykę czynników środowiska pracy na stanowisku elektromechanika samochodowego. Zestawienie będzie szczególnie przydatne w czasie przygotowania oceny ryzyka metodą RISK SCORE.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Wniosek o przeprowadzenie badań i pomiarów jako zadanie społecznego inspektora pracy (14)
   Bezpośrednie zadania i uprawnienia zakładowych organizacji związkowych przenikają się z tymi, które realizują społeczni inspektorzy pracy. Wynika to z tego, że zakładowa organizacja związkowa kieruje pracą społecznej inspekcji. Nie inaczej jest w przypadku uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w zakresie wnioskowania do pracodawcy o przeprowadzenie badań w sytuacji, gdy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy komisja egzaminacyjna może być jednoosobowa (16)
   Obowiązki organizatora szkolenia bhp określa rozporządzenie szkoleniowe. Jednak przepisy nie regulują składu komisji egzaminacyjnej.
  • Czy instruktaż ogólny można przeprowadzać zdalnie (16)
   Przepisy nie upoważniają pracodawcy do przeprowadzenia instruktażu ogólnego metodą samokształcenia kierowanego dla żadnej grupy pracowników zatrudnionych w formie stacjonarnej.
  • Jaki procent poprawnych odpowiedzi zalicza test na koniec szkolenia (17)
   Do organizatora szkolenia należy ustalenie progu zaliczającego egzamin ze szkolenia okresowego bhp.
  • Czy kartę szkolenia można podpisać zdalnie (17)
   Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi pracy zdalnej szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  • Kto może prowadzić szkolenia okresowe dla pracodawców (18)
   Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organizatorem szkolenia w dziedzinie bhp może być pracodawca lub, na jego zlecenie, jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
  • Gdy związki zawodowe rozpoczynają działalność w zakładzie (19)
   Wzajemne relacje między pracodawcą a zakładową organizacją związkową reguluje w szczególności ustawa o związkach zawodowych. W sytuacji gdy wcześniej w zakładzie działało przedstawicielstwo pracowników, a obecnie zostały utworzone organizacje związkowe, należy przyjąć, że organizacje takie dokonują wyboru swoich przedstawicieli do gremiów zakładowych. Dla uwzględnienia wzajemnych relacji, w tym obowiązku względem organizacji związkowych pracodawca powinien ustalić, czy organizacja zakładowa posiada status organizacji zakładowej. Na co jeszcze pracodawca musi zwrócić uwagę?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Zasiłek chorobowy dla studenta poniżej 26 roku życia (20)
   Uczeń lub student w wieku do 26 lat zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nie może być zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż nie podlega obowiązkowo (jako zleceniobiorca) ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Tylko w przypadku takich obowiązkowych ubezpieczeń dopuszczalne jest zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnego (na wniosek).
 • Warunki pracy
  • Umowa kontraktowa a kwestie bhp (21)
   Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej jest częstą praktyką. Taka forma wzbudza jednak wiele wątpliwości dotyczących stosowania wobec pracowników kontraktowych przepisów prawa pracy, szczególnie w zakresie szkoleń bhp, instrukcji bhp czy oceny ryzyka. Czy pracownik kontraktowy – podwykonawca – może odmówić zapoznania się z instrukcjami lub oceną ryzyka zawodowego i powołać się na własną działalność?
  • Już 40% pracowników i pracodawców stresuje się w pracy (22)
   Do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Jednocześnie, zgodnie z raportem Koalicji Bezpieczni w Pracy „Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”, blisko 40% pracowników i pracodawców często lub codziennie stresuje się w pracy. Może wpływać do na problemy zdrowotne pracowników i ich absencje w pracy, a w efekcie generować wysokie koszty dla pracownika i dla pracodawcy.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze agregatu prądotwórczego (spalinowego) (24)

Aktualności BHP - cały wykaz