• Wypadki przy pracy (3)
  Rozdział VII Działu dziesiątego Bezpieczeństwo i higiena pracy Kodeksu pracy, dalej: kp, zatytułowany jest Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Mimo to kp nie zawiera definicji wypadku przy pracy. Obecnie obowiązująca definicja wypadku przy pracy zawarta jest w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dalej: ustawa wypadkowa.
 • Zespół powypadkowy – powołanie i skład (5)
  Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy (§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).
 • Wątpliwości prawne (7)
  Legalna definicja wypadku przy pracy obejmuje pojęcia: nagłość zdarzenia wypadkowego, przyczyna zewnętrzna zaistniałego zdarzenia wypadkowego powodującego uraz lub śmierć, związek z pracą. Wobec braku legalnej definicji tych pojęć kierunki interpretacji w tym zakresie nie zawsze były jednolite – przede wszystkim w orzecznictwie sądowym.
 • Związek z pracą w orzecznictwie (12)
  Związek wypadku z pracą należy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy, obowiązków wynikających lub związanych z zawartym stosunkiem obligacyjnym oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego.
 • Wypadki w drodze do pracy lub z pracy (14)
  Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, zgodnie z art. 57b. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do bądź z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza oraz nie została przerwana. Jednak uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Aktualności BHP - cały wykaz