• Zatrudnianie osób młodocianych (II strona okładki)
  Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale i zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego na rynku pracy. Dlatego coraz więcej młodych ludzi decyduje się na pracę w okresie urlopowym.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Zwalczanie hałasu wciąż potrzebne. 19 Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2022 (26-29 czerwca 2022 r., Lidzbark Warmiński) (3)
  Odbywające się cyklicznie (co trzy lata) wydarzenie, poświęcone zagadnieniom z obszaru wibroakustyki, w tym roku było pierwszą tak dużą konferencją, która po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyła się stacjonarnie. Cztery dni referatów, spotkań i wymiany doświadczeń miały służyć temu, by środowisko życia i pracy człowieka stawało się coraz bardziej wolne od takich zagrożeń, jak hałas czy wibracje. Do głównych zagadnień dyskutowanych podczas konferencji należały: hałas turbin i farm wiatrowych, w tym hałas infradźwiękowy, oddziaływanie hałasu i drgań na człowieka oraz metrologia hałasu i drgań, zwłaszcza w środowisku.
 • Podnoszenie kompetencji członków Sieci Ekspertów ds. BHP poprzez cykliczne seminaria szkoleniowe (4)
  W ramach współpracy organizowane są cykliczne spotkania w celu wymiany informacji i doświadczeń nt. zagadnień zgłaszanych przez członków Sieci Ekspertów oraz problematyki z obszaru działalności CIOP-PIB. Formuła funkcjonowania sieci zakłada podnoszenie jakości usług świadczonych przez jej członków poprzez uczestnictwo w ustawicznie prowadzonych seminariach i szkoleniach oraz aktywną współpracę z CIOP-PIB w działaniach na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa w Polsce.
 • Dźwięk środowiska pracy. Wywiad z prof. Christianem Giguerem z Uniwersytetu w Ottawie (Kanada) (6)
 • Plastikowe zagrożenie (7)
  W latach 90 ubiegłego wieku naukowcy znaleźli mikrowłókna w powietrzu, potem w wodzie pitnej, następnie w organizmach denatów, którzy chorowali na nowotwory płuc. Wykrycie mikroplastiku w żywym ludzkim organizmie było już tylko kwestią czasu. Nastąpiło to w marcu 2022 r.
 • Metody zabezpieczania przed wybuchem mieszaniny pyłowo-powietrznej w procesie przetwórstwa zbóż (8)
  W artykule przedstawiono parametry wybuchowe pyłów zbóż najczęściej stosowanych w Polsce oraz rodzaje typowych zabezpieczeń w instalacjach przemysłowych.
 • Prawne wymogi kontroli szkodliwych czynników biologicznych w świetle zmian legislacyjnych w latach 2000-2020 (12)
  W artykule omówiono prawne wymogi kontroli SCB w świetle ostatnich zmian legislacyjnych oraz scharakteryzowano problemy z tego obszaru, które wciąż wymagają rozwiązania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.
 • Pomiary hałasu wytwarzanego przez źródła znajdujące się blisko ucha – na przykładzie zestawów słuchawkowych (21)
  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów hałasu wytwarzanego przez zestawy słuchawkowe. Zaprezentowane w artykule wyniki pomiarów potwierdziły, że w odniesieniu do badanych zestawów słuchawkowych, przy określonych ustawieniach układu wzmocnienia, nie wystąpiły przekroczenia wartości NDN oceny narażenia na hałas. Istnieje jednak możliwość przekroczenia progu działania w przypadku poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy.
 • 101 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (25)
  Podczas posiedzenia rozpatrywano propozycje wartości dopuszczalnych stężeń dla dwóch substancji reprotoksycznych, tj. 1-etylo-2-pirolidonu i 1-metylo-2-pirolidonu oraz weryfikację wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla benzenu, substancji rakotwórczej kat. 1A i mutagennej kat. 1B.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Rezultaty kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
  • Wyszkolenie i kwalifikacje członków załóg statków morskich – zmiana rozporządzenia
  • Leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie są zasady przyznawania emerytury pomostowej?
  • W jaki sposób odbywa się wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych renty z tytułu niezdolności do pracy?
  • Czy wniosek o przejście na emeryturę powszechną można złożyć w trakcie zatrudnienia?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
 • Konkurs „Lodołamacze”. Jeszcze trwa nabór do 17 edycji (III strona okładki)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz