• Temat numeru: Profilaktyczne badania lekarskie pracowników zdalnych z uwzględnieniem procedury odwoławczej
  Pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Powyższa zasada dotyczy również pracowników wykonujących pracę zdalną – zarówno w sposób stały, jak i hybrydowy. Pracownicy zdalni muszą być zatem objęci badaniami profilaktycznymi, a prawidłowość stosowania przez pracodawców przepisów w omawianym zakresie weryfikowana może być przez inspektorów PIP.
 • Sprawdź, co się zmieni w opłatach przed sądem pracy od stycznia 2024 r.
  Od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W wyniku zmiany przepisów wszyscy pracownicy, niezależnie od wartości sprawy, będą zwolnieni z opłat za złożenie pozwu w sądzie pracy. Sprawdź szczegóły.
 • Kary porządkowe za naruszenie przepisów bhp – jak ich udzielać
  Dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest fundamentalnym obowiązkiem pracowniczym. W przeciwnym razie pracodawca ma prawo, a czasem nawet obowiązek, zastosować procedurę nałożenia kar porządkowych. Pomimo istnienia szczegółowych przepisów regulujących kary porządkowe w Kodeksie pracy pracodawcy oraz pracownicy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy często napotykają na trudności w praktycznym ich wymierzaniu. Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące nakładania kar porządkowych na pracowników za naruszenie przepisów BHP.
 • Praktyczne zajęcia w trakcie szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych
  Podczas szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych istotnym elementem jest przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń związanych z uwzględnianiem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomicznego projektowania. W porównaniu do tradycyjnych metod edukacji, przygotowanie i przeprowadzenie takich ćwiczeń wymaga znacznego nakładu pracy i czasu. W niniejszym artykule zaprezentujemy skuteczne strategie przygotowania oraz realizacji praktycznych zajęć z zakresu BHP i ergonomii, w ramach szkolenia okresowego dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Dzięki naszym wskazówkom organizatorzy będą mogli skutecznie sprostać tym wyzwaniom i zapewnić, że szkolenie przyniesie oczekiwane korzyści w zakresie poprawy warunków pracy oraz zwiększenia świadomości pracowników na temat aspektów związanych z bezpieczeństwem i ergonomią.
 • Zmiana rodzaju umowy o pracę lub wprowadzenie bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy – co z badaniami
  W roku 2023 wprowadzono nowelizację Kodeksu pracy, która daje pracownikom możliwość składania raz w roku wniosków o zmianę warunków umowy z pracodawcą lub poprawę warunków pracy. W związku z tym takie modyfikacje mogą wymagać przeprowadzenia badań profilaktycznych przez jednostki medycyny pracy.
 • Badania niepełnosprawnego zwalniające z odrębnych zasad czasu pracy nie mogą być razem ze wstępnymi – resort pracy wyjaśnia
  Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, podlegają określonym zasadom odnośnie do czasu pracy. Niemniej jednak, lekarz medycyny pracy ma możliwość wyrażenia zgody na odstąpienie od tych reguł. Warto zaznaczyć, że takie badanie, zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Ministerstwa Pracy, może być przeprowadzone po rozpoczęciu zatrudnienia, a nie w ramach badań wstępnych.
 • Pracodawca nie musi informować o przerwach na karmienie – wyjaśnienia resortu pracy
  W nowych informacjach dotyczących warunków zatrudnienia znajduje się między innymi zapis dotyczący przerw w pracy. Jednak w przeciwieństwie do naszych wcześniejszych przypuszczeń, Ministerstwo Pracy stwierdza, że nie jest konieczne uwzględnianie przerw na karmienie piersią w tym punkcie. Zalecamy sprawdzenie najnowszego stanowiska resortu w tej sprawie.
 • Wolne z tytułu siły wyższej – kiedy poinformować pracodawcę
  Od kwietnia bieżącego roku pracownicy mają możliwość skorzystania z nowej formy zwolnienia związanego z sytuacjami siły wyższej. Jednak czy pracownik, chcąc skorzystać z tej opcji, musi informować pracodawcę o szczegółach związanych z incydentem w rodzinie? Jakie aspekty kwalifikują się jako sprawy rodzinne? Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o takie zwolnienie z większym wyprzedzeniem? Niedawno Inspekcja Pracy opublikowała swoje stanowisko, które rozjaśnia te kwestie.
 • Jak zminimalizować ryzyko wypadków podczas wykonywania prac na dużych wysokościach
  Prace na wysokości to prace szczególnie niebezpieczne i stanowią potencjalne źródło poważnych wypadków. Zadania wykonywane przy użyciu drabin, na rusztowaniach lub pomostach roboczych niosą ze sobą zagrożenie zarówno dla samych pracowników, jak i dla osób, które nie są bezpośrednio zaangażowane w proces pracy. Upadek z dużej wysokości często skutkuje poważnymi obrażeniami lub nawet tragicznymi konsekwencjami. Dlatego podczas szkoleń bhp istotne jest dokładne i zgodne z przepisami omawianie zasad związanych z organizacją i prowadzeniem prac na wysokości.
 • Nieobecność pracowników sprzyja wypadkom przy pracy
  Sezon zachorowań przed nami, to wiąże się ze zwiększoną absencją pracowników. Nierzadko zadania pracownika, który jest nieobecny, są przekazywane innym współpracownikom, co może prowadzić do zwiększenia tempa pracy i potencjalnie zwiększenia ryzyka wypadku. Warto pamiętać, że zdarzenia o poważnym, zbiorowym lub tragicznym charakterze są rutynowo badane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Gdzie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownika zdalnego
  Jeżeli firma zatrudnia pracownika na umowę zlecenie (stanowisko administracyjno-biurowe) i pracownik będzie wykonywał pracę wyłącznie zdalnie w miejscu zamieszkania, to gdzie należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

BHP w firmie - cały wykaz