• Prace oryginalne
  • Wartość przesiewowa V-RQOL w ocenie zawodowych zaburzeń głosu (119)
   Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę użytkowników głosowych w miejscu pracy, konieczne jest łatwe i szybkie, szerokie badanie przesiewowe i zapewnienie profilaktyki zaburzeń głosu. Celem pracy była ocena przydatności kwestionariusza Voice Related Quality of Life do badań przesiewowych zaburzeń głosu.
   Koszty ekonomiczne związane z urlopem zdrowotnym pracownika w oczyszczalniach ścieków w Bułgarii (129)
   Mechanizmy kompensacyjne zabezpieczenia społecznego obejmują wydatki na zwolnienia chorobowe. Celem badania jest określenie kosztów ekonomicznych związanych z urlopem chorobowym wśród pracowników oczyszczalni ścieków, w porównaniu z tymi samymi wskaźnikami ekonomicznymi Narodowego Instytutu Zabezpieczeń Społecznych w Bułgarii.
  • Kwestionariusz Humor w Pracy – polska adaptacja Humor Climate Questionnaire (143)
   Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej adaptacji kwestionariusza do pomiaru humoru w pracy jako elementu klimatu organizacyjnego.
  • Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space – zastosowanie środków technicznych w typowym pomieszczeniu (153)
   Hałas w pomieszczeniach biurowych open space nie przekracza poziomów dopuszczalnych ze względu na ochronę słuchu. Podstawowy jego negatywny wpływ na pracowników to utrudnienie w wykonywaniu pracy i uciążliwość. Aby zapewnić odpowiednie akustyczne warunki pracy w takich pomieszczeniach, należy stosować specjalne rozwiązania techniczne. W artykule opublikowanym w numerze 5 „Medycyny Pracy” 2016 oceniono pod względem warunków akustycznych typowe pomieszczenia biurowe open space. Żadne z tam rozpatrywanych pomieszczeń nie spełniało wszystkich kryteriów, dlatego w niniejszym artykule wybrano jedno pomieszczenie, a następnie zaproponowano różne rodzaje rozwiązań technicznych, których celem było sprawdzenie, czy uzyskanie odpowiednich akustycznych warunków pracy w pomieszczeniach open space jest możliwe.
  • Porównanie składu chemicznego wybranych olejków eterycznych stosowanych w chorobach układu oddechowego (167)
   Olejki eteryczne to substancje zapachowe otrzymywane z roślin. Cechują się najczęściej płynną konsystencją i przyjemnym zapachem. Olejki eteryczne znalazły zastosowanie w aromaterapii, kosmetyce oraz produktach spożywczych i farmaceutycznych. Celem pracy była analiza składu wybranych olejków eterycznych stosowanych w schorzeniach układu oddechowego.
  • Badanie czynnościowe osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi dla potrzeb medycyny pracy (179)
   W ocenie układu równowagi istotne znaczenie mają objawy, zaburzenia w badaniu klinicznym i czynnościowym oraz ich weryfikacja w testach obiektywnych. Celem pracy było określenie zgodności oceny kwestionariuszowej i funkcjonalnej z badaniami obiektywnymi.
  • Czynniki wpływające na utrzymanie aktywności zawodowej w okresie 2-3 lat po zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego (191)
   Celem pracy była ocena statusu zawodowego osób po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego w okresie 2-3 lat od zabiegu oraz analiza wpływu takich czynników, jak wiek, płeć BMI (wskaźnik masy ciała), sprawność funkcjonalna i samoocena stanu zdrowia na utrzymanie aktywności zawodowej.
  • Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy straży granicznej a nasilenie stresu (199)
   Stres jest związany m.in. z wykonywaniem pracy w zawodach wysokiego ryzyka. Można go określić jako zespół reakcji wynikających z niedopasowania warunków i wymagań pracy do możliwości pracownika. Osoby różnie oceniające te obszary pracy mogą w różnym stopniu doświadczać stresu.
 • Prace poglądowe
  • Biologiczne znaczenie chromu III dla organizmu człowieka (211)
   Chrom jest metalem przejściowym, który obecnie budzi największe kontrowersje. W najnowszych publikacjach już wyraźnie wskazuje się, że nie jest on niezbędnym mikroelementem, a jego działanie należy rozpatrywać raczej jako efekt farmakologiczny. Sprzeczne doniesienia naukowe, a jednocześnie ogromna liczba suplementów diety, odżywek sportowych i dietetycznych dostępnych na rynku skłoniły autorów do prześledzenia dostępnych informacji dotyczących zakresu możliwego zastosowania, skuteczności i bezpieczeństwa produktów zawierających sole lub chelaty chromu III.
  • Polimorfizm genów kodujących białka naprawy DNA a zawodowe i środowiskowe narażenie na ołów, arsen i pestycydy (225)
   Polimorfizm genetyczny wiąże się z występowaniem w populacji co najmniej 2 różnych alleli w danym locus z częstością większą niż 1%.

Medycyna Pracy - cały wykaz