• Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w kadencji 2016 – 2020
  Zakończona VII kadencja Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 skłania do podsumowań i prezentacji wyników z działalności. Zapoczątkowana 30 lat temu działalność Klubu i przyświecająca temu idea „Integruje, informuje, ułatwia kontakty” jest nadal aktualna, nie tracąc na wartości i znaczeniu. Zarząd w czasie trwania VII kadencji podejmował działania na rzecz jakości, realizując misję Klubu – wsparcia merytorycznego krajowych organizacji w doskonaleniu się w zakresie stosowania standardów zarządzania oraz podejmowania wszelkich działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie wdrażania i utrzymania skutecznych mechanizmów zarządzania jakością. Klub w dalszym ciągu realizuje swoją aktywność jako organizacja pozarządowa, niezależna, działająca na zasadach dobrowolności o charakterze działalności „non profit”, zrzeszając zarówno organizacje zainteresowane wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz systemów oceny zgodności, jak również osoby zainteresowane tym obszarem tematycznym. Członkami rzeczywistymi Klubu są przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, duże i małe podmioty gospodarcze, instytucje państwowe, stowarzyszenia i fundacje.
 • Z prasy zagranicznej
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zachowania konsumenckie Chih-Chuan Wang. 2020. “Corporate social responsibility on customer behaviour: the mediating role of corporate image and customer satisfaction”.
 • Analiza zjawiska nasiąkliwości wodą w ocenie jakości materiałów obuwniczych
  W pracy autorzy skoncentrowali się na ocenie właściwości nasiąkliwości i szybkości wysychania pakietów materiałowych przeznaczonych na cholewki obuwnicze. Z uwagi na fakt, iż nasiąkliwość, a także idąca z nią w parze kinetyka suszenia materiałów, odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu jakości materiałów i ich pakietów, rejestrowanie i analizowanie tych zjawisk może stanowić ważny element oceny walorów użytkowych. Badane materiały oceniano w kontekście ilości pochłoniętej wody, a także szybkości jej oddawania w warunkach suszenia bez dostarczania energii zewnętrznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań sklasyfikowano je pod kątem możliwości ich zastosowania w pakietach służących do wytwarzania cholewek obuwniczych.
 • Ocena jakości logistyki usług i jej egzemplifikacja
  Celem artykułu jest dyskusja definicji logistyki usług, jej jakości i sposobu oceny oraz zaprezentowanie wybranej metody oceny jakości logistyki usług na przykładzie przedsiębiorstwa. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz badania empiryczne wykorzystujące zaproponowaną ocenę jakości logistyki usług. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, badania ankietowe i wywiad swobodny. Przeprowadzone badania wskazały na możliwość oceny jakości logistyki usług poprzez połączenie wskaźników logistycznych z oceną satysfakcji klienta w aspekcie jakości. Wyniki badań wskazały, iż uzyskane dane w odniesieniu do danego rynku stanowią wiarygodne źródło informacji dla zarządzających dla działań zapewniających zbudowanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.
 • Motywowanie pracowników do doskonalenia jakości. Problemy realizacyjne
  Artykuł omawia problemy związane z motywacją finansową (tutaj ograniczone do wynagradzania za jakość) i pozafinansową – głównie z systemem uznawania wysiłków na rzecz doskonalenia jakości. Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej motywacji jakości. Autor próbuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: czy wyzwalane poczucie dumy pracowników może działać motywująco? Jakie środki motywacji wykorzystują organizacje projakościowe i jakie są ich ograniczenia? Główną metodą badawczą zastosowaną przez autora był przegląd literatury.

Problemy Jakości - cały wykaz