UDT Inspektor 2022/01

 • Technika jest naszą pasją – wywiad z Anną Chylińską, dyrektor Departamentu Kadr w Urzędzie Dozoru Technicznego (4)
 • Energetyka jądrowa – rola Urzędu Dozoru Technicznego (8)
  Ostatnie lata są okresem szybko zmieniającej się sytuacji na rynku wytwarzania i dystrybucji energii, a obecnie zmiany te nabierają jeszcze większego tempa. Nowoczesna gospodarka wymaga dostępu do niezawodnych, tanich, mających wysoką sprawność i dużą gęstość strumienia źródeł energii elektrycznej, a także dostępu do niezbędnego paliwa.
 • Wodór – bezpieczne magazynowanie – część 4 (14)
  W tej części artykułu przybliżymy tematykę magazynowania wodoru, stanowiącą wyzwanie dla jego dalszego skutecznego wdrażania w poszczególnych gałęziach przemysłu. Zatem pytanie, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi brzmi: „Czy (a jeżeli tak), to w jaki sposób możemy bezpiecznie magazynować wodór?”
 • Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka – dyrektywa SEVESO III (22)
  Jednym z istotnych niebezpieczeństw, występujących szczególnie w państwach uprzemysłowionych, jest zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi, które często mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w obiektach technologicznych lub magazynowych, w których znajdują się duże ilości niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska substancji chemicznych. Unia Europejska stworzyła ramy prawne wskazujące sposoby przeciwdziałania i zarządzania ryzykiem w zakładach przemysłowych uznanych za niebezpieczne.
 • RBI (Risk-Based Inspection) – obliczenia prawdopodobieństwa uszkodzenia elementów ciśnieniowych w wyniku korozji lub erozji – część 4 (27)
  Kolejna już 4 część cyklu artykułów dotyczących modelowania ryzyka urządzeń ciśnieniowych z wykorzystaniem metodologii RGI poświęcona jest obliczeniom prawdopodobieństwa uszkodzenia, powstałych w skutek oddziaływania mechanizmów degradacji powodujących korozję lub erozję elementów ciśnieniowych urządzeń.
 • FFS (Fitness for Service) – ocena rurociągu z lokalnym ubytkiem korozyjnym – część 3 (32)
  W ubiegłorocznych wydania biuletynu „Inspektor” opublikowano szereg artykułów związanych z metodologią fitness for service. Tematyka ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony czytelników czasopisma, dlatego warto dzielić się doświadczeniami inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego z tego zakresu. W artykule został omówiony problem lokalnego ubytku korozyjnego wykrytego w kolanie rurociągu.
 • Krajowe Forum Chłodnictwa – wywiad z Prezesem Grzegorzem Michalskim (39)
  Procesy chłodzenia są przedmiotem zainteresowania ludzi już od wielu wieków. Szybko stało się jasne, że naturalne tego sposoby są niewystarczające, jednak dopiero dwa wieki temu rozpoczęto wytwarzanie zimna w sposób sztuczny.
 • Wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku – ekspertyza - część 3 (43)
  Zakres trzeciej części ekspertyzy polega na analizie efektywności energetycznej nowego dźwigu. Jak istotny jest to temat, można się przekonać dzięki zmianom wprowadzanym w polskim prawie. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wskazuje, że efektywność energetyczna budynków nie ogranicza się już tylko do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.
 • Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych – część 1 (45)
  Uchwalona w dniu 2 grudnia 2021 r. nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, weszła w życie 24 grudnia 2021 r. i wprowadziła szereg zmian w obszarze elektromobilności. Jest to bardzo istotne zarówno dla Urzędu Dozoru Technicznego, jak i podmiotów eksploatujących stacje ładowania, a także dla samych użytkowników samochodów elektrycznych. Zakres nowelizacji ustawy, z jednej strony wprowadza nowe uregulowania prawne dla podmiotów funkcjonujących w obszarze elektromobilności, z drugiej doprecyzowuje już istniejące zapisy.
 • Normy światowe dla urządzeń ciśnieniowych – wymagania w zakresie materiałów oraz inspekcji rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym w oparciu o normę PN-EN ISO 14692 (48)
  W artykule przedstawiono normę PN-EN ISO 14692 dotyczącą rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. Norma została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 67. W Polsce odpowiedzialnym za normę w Polskim Komitecie Normalizacyjnym jest Komitet Techniczny nr 31 do spraw Górnictwa Nafty i Gazu.
 • Wydarzenia (53)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism