•  Nowości
  • Będą nowe zasady dotyczące aktywności zawodowej (3)
   Resort rodziny i polityki społecznej przedstawił projekt ustawy o aktywności zawodowej. Ma zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy wprowadzą oczekiwane od lat rozdzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego. Przewidują również centralną bazę ofert pracy (CBOP), która ma zawierać oferty z portali komercyjnych. Poza tym duży nacisk zostanie położony na kształcenie ustawiczne. Jakie jeszcze nowe rozwiązania pojawią się od nowego roku?
  • Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym (4)
   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 24 maja 2022 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac wywołał spore zamieszanie w przestrzeni publicznej. Projektowane rozporządzenie miało wejść wżycie 1 września 2022 r. Jednak proces legislacyjny w sezonie urlopowym rządzi się swoimi prawami. Nowego rozporządzenia dalej nie ma. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.
  • Nowa klasyfikacja usterek technicznych w pojazdach (6)
   Zmiany w przepisach o badaniach technicznych pojazdów weszły w życie 1 listopada. Usterki techniczne są dzielone od tego dnia na ważne i mniej ważne w inny sposób niż dotychczas.
 • Przepisy z komentarzem
  • Nowelizacja Kodeksu pracy – szkolenia pracowników a czas pracy (7)
   W przypadku gdy pracodawca poleci pracownikowi wzięcie udziału w szkoleniu, szkolenie takie powinno zostać sfinansowane przez pracodawcę i w całości wliczane do czasu pracy. Taka podstawowa reguła leży u podstaw przygotowywanej nowelizacji Kodeksu pracy. Sprawdź, jakie są praktyczne skutki przygotowywanych zmian.
  • Okres zimowy w dwóch rozporządzeniach (9)
   Przepisy rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów definiują okres zimowy jako czas od 1 listopada do 31 marca. Co ciekawe, pojęcie okresu zimowego pojawia się również w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp. jednak nie jest tam zdefiniowane. Czy zatem na potrzeby wykonywania prac na otwartej przestrzeni, w kontekście zapewnienia źródeł ciepła, okres zimowy to również przedział od 1 listopada do 31 marca?
 • Temat numeru
  • Pracownik niepełnosprawny i jego czas pracy – praktyczne wskazówki (10)
   Pracownikom niepełnosprawnym przysługują szczególne przywileje. Dotyczy to między innymi zakresu czasu pracy, dzięki któremu chronione jest ich życie i zdrowie. Co do zasady prawo do tego przywileju nabywają już od chwili przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności – często bez konieczności składania dodatkowych wniosków o ich przyznanie. Jak właściwie stosować w praktyce szczególne zasady czasu pracy pracowników niepełnosprawnych?
 • Warunki pracy
  • Wsparcie dla przepracowanych pracowników (13)
   Dokładnie 12 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Tak wiele ostatnio się mówi o dobrostanie psychicznym pracowników, o wzrastających wskaźnikach wypalenia zawodowego, stresie, depresji, chronicznym zmęczeniu. To wszystko może być także efektem przepracowania i zaburzonej równowagi, braku granic pomiędzy pracą a życiem. Jakie są pierwsze oznaki przepracowania pracowników? Jakiego wsparcia może im udzielić pracodawca?
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Kto może przeprowadzić szkolenie HACCP (15)
   Pracodawcy z sektora spożywczego mają obowiązek zapewnić pracownikom właściwe szkolenia. Dopuszczalne jest, aby pracodawca prowadził szkolenie dla swoich pracowników.
  • Czy pracodawca może szkolić swoich pracowników (15)
   Pracodawca może zorganizować szkolenie okresowe (dla wszystkich grup zawodowych, z wyjątkiem szkoleń pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych) w formie samokształcenia kierowanego.
  • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć pracownika schroniska dla zwierząt (16)
   Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp pracownika schroniska dla zwierząt będącego weterynarzem kwalifikujemy na szkolenie okresowe do grupy pracowników niewymienionych w § 14 pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Czy przeprowadzić szkolenie wstępne po zmianie pracodawcy (17)
   Tak, w przypadku zmiany pracodawcy pracownik musi odbyć szkolenie wstępne w całym zakresie.
 • Społeczna Inspekcja Pracy SIP
  • Analizowanie przyczyn wypadków i chorób zawodowych – kolejne uprawnienie SIP (18)
   Działający na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy społeczny zakładowy nadzór nad warunkami pracy ma szeroki zakres uprawnień i obowiązków. Obowiązkiem SIP-a jest nie tylko uczestniczenie w postępowaniu powypadkowym, ale również udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy. Czym jest zatem taki udział?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kto powinien zapoznać pracowników z instrukcjami (w tym IBP) (20)
   Przepisy nie regulują, kto ma zapoznać pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego ani w jakiej ma to być formie.
  • Jakie dokumenty prowadzić przy pracy w zapyleniu (21)
   Pracodawca, którego pracownicy wykonują pracę w narażeniu na czynniki rakotwórcze, ma obowiązek prowadzić i aktualizować dokumentację wymaganą rozporządzeniem w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Czy społeczny inspektor pracy ma prawo do rocznej ochrony przed zwolnieniem (22)
   Tak, wynika to z przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp wykonywania prac w wykopach, dołach i rowach (24)

Aktualności BHP - cały wykaz