•  Nowości
  • Badanie trzeźwości pracowników i praca zdalna już w Kodeksie pracy (3)
   Pod koniec zeszłego roku Sejm w końcu przyjął nowelizację Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. Rewolucja czeka w tym roku.
  • Wyższe dopłaty dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (3)
   Rząd planuje zwiększyć środki na PFRON o ponad 400 mln zł rocznie. Wzrost środków to także wzrost dopłat do wynagrodzeń, jakie otrzymują pracodawcy, zatrudniający osoby niepełnosprawne.
 • Przepisy z komentarzem
  • Ustalanie zadań osób kierujących pracownikami (4)
   W przypadku pracodawców o złożonej strukturze organizacyjnej osoby kierujące pracownikami to często strategiczny szczebel pośredni. Zakres ich obowiązków w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy regulowany jest w ogólnym zarysie przez Kodeks pracy. Jednak ustalanie zadań osób kierujących to również rola pracowników służby bhp. W praktyce taka sytuacja może prowadzić do sporów – szczególnie w przypadku gdy służba bhp zechce przekazać część swoich obowiązków osobom kierującym (albo odwrotnie).
 • Warunki pracy
  • „Quiet quitting” – „ciche odejście”, czyli nowy trend (6)
   O terminie „ciche odejście” – usłyszeliśmy w lipcu zeszłego roku w mediach społecznościowych, kiedy amerykański TikTokker opublikował krótki film zatytułowany „Praca to nie twoje życie”. Filmik w szybkim czasie osiągnął bardzo szerokie zasięgi i stał się motywem przewodnim nowo odkrytego trendu „quiet quitting”, czyli cichego odejścia. Ale wbrew nazwie termin ten nie ma nic wspólnego z odejściem z pracy. Czyli o jakie odejście chodzi?
  • Bezpieczeństwo pracy podczas użytkowania suwnicy (7)
   Transport ciężkich przedmiotów to codzienny element procesu produkcyjnego. Przesuwanie lub podnoszenie kilkutonowego produktu jest czynnością bardzo odpowiedzialną, która wymaga surowego podejścia do wszystkich zasad obowiązujących w zakładzie pracy. Drobna pomyłka operatora lub wada techniczna maszyny mogą spowodować śmiertelne zagrożenie dla niego samego oraz innych pracowników przebywających w pobliżu. Jakie są zasady bezpiecznej pracy z suwnicami?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy zakład musi mieć dokumentację zbiornika ppoż. (10)
   Właściciel/użytkownik zbiornika powinien dysponować pełną dokumentacją zbiornika wydają przez jego producenta.
  • Czy w samochodzie wywożącym ścieki musi być tachograf (10)
   Czas pracy kierowcy samochodu asenizacyjnego nie musi być rozliczany z wykorzystaniem tachografu.
  • Jakie są różnice między kartą wypadku a protokołem powypadkowym (11)
   Karta wypadku to dokument sporządzany w razie wypadku osób, które nie są pracownikami, ale które doznały wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego.
  • Czy praca w wykopie o głębokości 1 m jest pracą w przestrzeni zamkniętej (12)
   Wykopy nie są przestrzeniami zamkniętymi. Pojęcie dotyczy budynków, włazów, studzienek, rur itp. Nie ma pojęcia przestrzeni zamkniętej, jest tylko pojęcie pomieszczenia zamkniętego.
  • Czy maszyna „na własne potrzeby” pracodawcy musi mieć deklarację zgodności (13)
   Wprowadzenie do obrotu (na rynek) albo oddanie do użytkowania maszyny wykonanej w zakładzie, na własne potrzeby, podlega procedurom, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
 • Temat numeru
  • Kontrola pracy zdalnej po zmianach Kodeksu pracy (14)
   Świadczenie pracy poza zakładem pracy powoduje, że kontrola pracownika staje się ograniczona. Przełożony nie może tak po prostu przyjść do domu pracownika i sprawdzić, czy zatrudniony wykonuje pracę. Jednak praca zdalna nie wyklucza kontroli w ogóle. Znowelizowane pod koniec zeszłego roku przepisy Kodeksu pracy określiły zasady przeprowadzania takiej kontroli.
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Uprawnienia pracowników młodocianych pod kontrolą SIP (18)
   Uprawnieniem, ale jednocześnie obowiązkiem społecznego inspektora pracy, jest kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności gdy praca jest wykonywana przez osoby młodociane. W tym przypadku jest co kontrolować i nadzorować. Przepisów ochronnych, które mają na celu zapewnienie młodocianym właściwych warunków pracy w kontekście bezpieczeństwa i właściwego rozwoju, jest bardzo dużo. Jaką rolę odgrywa w tym zadaniu społeczny inspektor pracy?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Praca w budynku nie może być pracą na otwartym terenie (20)
   Pomieszczenie pracy, w którym panuje niższa niż dopuszczalna temperatura, nie może być traktowane jako praca w pomieszczeniu nieogrzewanym lub na otwartej przestrzeni.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Diagnosta pojazdów samochodowych – jaka to grupa szkoleniowa (22)
   Diagnosta nie jest mechanikiem – nie naprawia samochodów, sprawdza tylko stan techniczny i parametry pojazdu, obsługuje urządzenia pomiarowe oraz komputer. Nie należy zatem do grupy pracowników na stanowiskach robotniczych.
  • Czy specjalista bhp spoza zakładu może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy (23)
   Jeśli pracodawca nie może przeprowadzić instruktażu stanowiskowego bhp i nie ma innej osoby z kadry kierowniczej, która mogłaby zrealizować to szkolenie, pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy.
  • Czy pracownik po przejściu do innej spółki podlega szkoleniom bhp (24)
   Na nowym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment