• Analiza systemów gazometrycznych eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych
    W artykule przedstawiono systemy gazometryczne, które są obecnie eksploatowane w polskich podziemnych zakładach górniczych. Dokonano analizy liczby stojaków central telemetrycznych eksploatowanych w poszczególnych kopalniach węgla kamiennego, a dla kilku wybranych kopalń przedstawiono szczegółowe zestawienia czujników i innych urządzeń zainstalowanych w wyrobiskach dołowych. Z szerokiej gamy dostępnych czujników w kopalniach węgla kamiennego ponad 95% eksploatowanych stanowią tylko cztery ich rodzaje (pomiar CH4, CO, prędkości powietrza i różnicy ciśnień). Zwrócono uwagę na coraz większe znaczenie stacji (centralek) dołowych w systemach gazometrycznych współczesnych kopalń. Wybrane dane z 2023 r. porównano z analogicznymi danymi sprzed 12 lat. Zwrócono również uwagę na postępujący proces unifikacji w zakresie produkcji czujników przez poszczególne firmy.
  • Zastosowanie ciągników podwieszonych z napędem akumulatorowym w dołowym transporcie kopalnianym
    W artykule scharakteryzowano dołowe ciągniki podwieszone z napędem akumulatorowym typu CA-190 i VOLTER, które coraz częściej stosowane są w transporcie kopalnianym. Opisano proces ich certyfikacji i dopuszczania do stosowania oraz - w oparciu o doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji - przedstawiono zalety ciągników akumulatorowych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy.
  • Rekultywacja terenów po eksploatacji złoża torfu
    Ostatnim etapem działalności górniczej, która niewątpliwie zmienia (czasami nieodwracalnie) charakter terenu objętego przedsięwzięciem, jest rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Obowiązek jej wykonania przez przedsiębiorcę górniczego wynika nie tylko z przepisów obowiązującego prawa, ale także z zasad racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego. W przypadku terenów przekształconych po eksploatacji torfu, jednym ze sposobów przywrócenia gruntom wartości użytkowych jest wykorzystanie naturalnych procesów renaturyzacji, tj. samoistnego wkraczania zespołów roślinnych i zwierzęcych. Sukces omawianej metody uzależniony jest od wielu czynników i musi zostać poprzedzony szeregiem zabiegów umożliwiających rozwój roślinności torfotwórczej. W efekcie tereny poeksploatacyjne z upływem czasu przestają być wiązane z działalnością górniczą i stają się atrakcyjne krajobrazowo oraz przyrodniczo.
  • Od kopalni węgla do kopalni kultury – 200 lat historii kopalni „Katowice”
  • Z kopalni prosto do pasieki

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz